chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Overeenkomst alternerende opleiding aanstellen

  Met deze handleiding kun je leerlingen die tewerkgesteld worden met een overeenkomst alternerende opleiding (OAO) aanstellen.

  Opgelet: Een OAO'er wordt geregistreerd onder werkrelatie 'niet-werknemer'. Er moet ook steeds een uitdienstrij ingevoerd worden.

  Vlimpersscherm 1: Functiegegevens

  Ga naar Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens

  Leerlingen die tewerkgesteld worden met een overeenkomst alternerende opleiding, vallen onder het sociaal zekerheidsstatuut alternerende opleiding.

  Dit zijn personen die alternerend leren binnen het deeltijds beroepssecundair onderwijs (2 dagen school/3 dagen werken).

  De functiegegevens worden identiek ingevoerd zoals een gewoon personeelsdossier. Zie Vlimpershandleiding: Niet-werknemer aanstellen.

  Enkel de velden die verschillend zijn worden hieronder besproken.

  Tabblad Functiegegevens:

  1: <Functiecode>

  • Selecteer D11A00: Assistent 

  2: <Ambtenaar/contractueel>

  • Selecteer contractueel
  • Deze gegevens zijn van belang voor anciënniteit- en ziekteberekening

  3: <Vol-/deeltijds>

  • Selecteer voltijds of deeltijds naargelang contract.  

  4: <Basisuren>

  • In de <Basisuren> wordt het aantal basisuren van de aanwezigheid op de werkvloer ingevuld.

  Tabblad Vo Specifieke gegevens:

  5: <Niveau>

  • Selecteer Niveau D 

  6: <Rang>

  • Selecteer Rang 1 

  7: <Graad>

  • Selecteer D11A00 – Assistent 

  8: <Functionele schaal>

  • Selecteer NNB 

  9: <Salarisschaal>

  • Voor OAO zijn er drie salarisschalen voorzien:

   • OAO1: tijdens het eerste opleidingsjaar
   • OAO2: als het 1ste opleidingsjaar of de 2de graad van het secundair succesvol is beëindigd
   • OAO3: als het 2de opleidingsjaar of 1ste jaar van de 3de graad succesvol is beëindigd 
  • Dit bepaalt de uitbetaling

  10: <Wervingsreden>

  • Selecteer OAO 

  11: <Einde anciënn. cond. ziektereg.>

  • Vul <Einde anciënn. cond. ziektereg.> in met als einddatum 1 maand vanaf indiensttreding.

  12: <Recht op hospitalisatie>

  • Laat <Recht op hospitalisatie> uitgevinkt

  13: <Wettelijk statuut>

  • De invoer <Wettelijk statuut> is afhankelijk van de leeftijd van betrokkene:
   • Tot het einde van het jaar waarin betrokkene 18 wordt of is geworden selecteert men OAO tot 18 jaar.
   • Wanneer betrokkene tijdens het jaar van zijn/haar in dienst treden 19 jaar wordt of is geworden selecteert men:
    • RSZ-categorie 015 (contractueel arbeider)
    • RSZ-categorie 495 (contractueel bediende)
    • Goed om weten:
     • Bij een verandering van wettelijk statuut OAO tot 18 jaar naar RSZ Categorie 015 of 495 is de ingangsdatum van de nieuwe arbeidsrelatie 01/01 van het jaar dat hij/zij 19 jaar wordt.
     • Na het 4de kwartaal van het jaar waarin hij/zij 18 wordt, kan een werknemer niet deeltijds leerplichtig of leerling zijn

  14: <Type werknemer 1>

  • <Type werknemer 1> is afhankelijk van de leeftijd van betrokkene:
   • Tot 18 jaar selecteert men Deeltijds leerplichtig
   • Vanaf 19 jaar selecteert men Gewone categorie: na het 4de kwartaal van het jaar waarin hij/zij 18 wordt, kan een werknemer niet deeltijds leerplichtig of leerling zijn

  15: <Duur>

  • Selecteer Bepaalde duur 

  16: <Sector Code>

  • Selecteer arbeider of bediende

  Vlimpersscherm 2: Vaste inkomsten

  Ga naar Personeelsbeheer > Informatie vergoedingen > Inkomsten en inhoudingen toew. > Vaste inkomsten

  Zie Vlimpershandleiding: Vaste inkomsten toevoegen

  Voeg volgende looncodes toe:

  • 001 – salaris geïndexeerd
  • 500 – trigger gewoon vakantiegeld

  Bij het einde van het contract dient tijdens de laatste bezoldigingsmaand eveneens de code 501 - trigger vakantiegeld uit dienst ingevoerd te worden.

  Vlimpersscherm 3: Werkrooster toewijzen

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Vervangingen maken > Werkrooster toewijzen

  Zi Vlimpershandleiding: Werkrooster toewijzen

  Vlimpersscherm 4: VO Tellers Jaarlijks Verlof

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > VO Afwezigheidstellers Jaarlijks Verlof

  De leerling heeft recht op maximaal 20 betaalde vakantiedagen per kalenderjaar. Hij bouwt dit recht onmiddellijk op bv. een leerling die op 01/10 in dienst komt, heeft recht op 5 betaalde vakantiedagen.

  Een leerling die stopt in februari, heeft recht op 3,5 dagen.

  Om het verlofrecht uit te rekenen wordt volgende formule gebruikt: 20 / aantal kalenderdagen van het jaar x aantal kalenderdagen in dienst.

  Op basis van onbetaald verlof kan een leerling geen rechten opbouwen op betaald verlof. Men moet m.a.w. gewone prestaties of met gewone prestaties gelijkgestelde inactiviteitsdagen gepresteerd hebben.

  Om de impact (de adjustment) van het onbetaald verlof te berekenen wordt volgende formule gebruikt: Aantal dagen onbetaald verlof x ((20 x aantal te presteren uren volgens dagrooster / 7,6)) / 260.

  Vlimpers zal het verlofrecht niet correct berekenen, Vlimpers baseert zich op 35 dagen voltijds verlofrecht per kalenderjaar. Als men dit omrekent naar een tewerkstellingspercentage van 60% zal Vlimpers een verlofrecht van 21 dagen berekenen (35 x 60%).

  Het is noodzakelijk om de verlofteller steeds te corrigeren:

  Indien het personeelslid een onvolledig jaar in dienst is of onbetaald verlof opneemt, zal men het verlof manueel moeten berekenen op basis van hogervermelde formules. Maak het verschil met het resultaat van Vlimpers en het resultaat van de manuele berekening. Dit verschil is de correctie die moet gebeuren:

  Vlimpersscherm 5: VO Correcties Jaar. Verlof/uren

  Ga naar Salarisssen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > VO Correcties Jaar. Verlof/uren

  1: 'Plusteken'

  • Klik op het ‘Plusteken’ om een rij toe te voegen

  2: <Ingangsdatum>

  • Vul de eerste dag in dienst in

  3: <Elementenaam>

  • Selecteer Jaarlijks verlof Balans

  4: <Correctie>

  • Vul in <Correctie> het getal in dat moet afgetrokken worden van het berekend verlofrecht in de kolom Gecorrigeerd recht lopend jaar uit VO Tellers Jaarlijks Verlof

   Keer terug naar smartproces aanstelling.