chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Registratie negatieve evaluatie

  Met deze handleiding kan je een negatieve evaluatie invoeren.

  Vlimpersscherm 1: VO Evaluatie

  Ga naar Personeelsbeheer > Functiegegevens > VO Evaluatie

  Indien een personeelslid onvoldoende presteerde, kan een negatieve evaluatie worden gegeven. Er zijn twee mogelijke gevolgen van een negatieve evaluatie:

  Loopbaanvertraging:

  Een loopbaanvertraging kan toegekend worden als evaluatie van een gepresteerd werkjaar. Het toekennen van een loopbaanvertraging heeft een vertraging van een half jaar in de functionele loopbaan als consequentie, d.w.z. dat het betrokken statutaire personeelslid een half jaar langer zal moeten wachten op zijn/haar bevordering naar een hogere functionele schaal. De vertraging blijft behouden voor de volledige functionele loopbaan. Een loopbaanvertraging kan niet toegekend worden aan een contractueel personeelslid. Enkel statutaire personeelsleden kennen een functionele loopbaan (dit is het doorgroeien naar een volgende salarisschaal op basis van schaalanciënniteit).

  Onvoldoende:

  Een onvoldoende kan toegekend worden als evaluatie van een gepresteerd werkjaar. Een onvoldoende heeft als belangrijkste consequentie een vertraging van:

  • De geldelijke loopbaan: het betrokken personeelslid moet zes maanden langer wachten op de volgende salarisverhoging; m.a.w. het personeelslid verliest zes maanden anciënniteit in de geldelijke loopbaan. De vertraging heeft geen invloed op de daarna volgende verhogingen op jaarbasis (en wordt dus niet meegenomen in de volledige loopbaan).
  • De functionele loopbaan: het betrokken personeelslid moet een jaar langer wachten op de volgende salarisschaal van de functionele loopbaan. De vertraging blijft behouden voor de volledige functionele loopbaan binnen eenzelfde graad. De statutaire ambtenaar wordt ontslagen als hij na een evaluatie 'onvoldoende' bij één van de twee eerstvolgende evaluaties een tweede evaluatie 'onvoldoende' krijgt. Het contract van een contractueel personeelslid kan na één onvoldoende beëindigd worden.

  Meer informaties over de prestatietoelagen (managements- en functioneringstoelage): https://overheid.vlaanderen.be/prestatietoelage en https://overheid.vlaanderen.be/BVR_Deel07-T2

  Wanneer een personeelslid een negatieve evaluatie of een loopbaanvertraging krijgt, dan moet dit geregistreerd worden via Vlimpers. Ook het toewijzen van een functionerings-, management- of staftoelage moet geregistreerd worden.

  Opgelet: dit is een verplichte registratie.

  Bij een loopbaanvertraging of negatieve evaluatie:

  1: <Geldig vanaf>

  • Vul bij <Geldig vanaf> 1 juli 20XX (= jaar volgend  op het evaluatiejaar) in.

   Deze datum wordt gebruikt in het proces van de jaarbasissen om na te gaan welke evaluatie er op het moment van een verhoging (door bereik aantal jaren geldelijke anciënniteit) moet genomen worden.

  2: <Begindatum>

  • Vul bij <Begindatum> 1 juli 20XX jaar volgend op het evaluatiejaar in
   Deze datum wordt gebruikt om de start van de vertraging in de schaalanciënniteit te bepalen.

  3: <Evaluatie code>

  • Selecteer de juiste <Evaluatie code>

   

  Bij een functionerings-, management- of staftoelage:

  1: <Geldig vanaf>

  • Vul bij <Geldig vanaf> de begindatum van de maand waarop de toelage wordt uitbetaald

  2: <Begindatum>

  • Vul bij <Begindatum> dezelfde datum als bij <Geldig vanaf>

  3: <Evaluatie code>

  • Selecteer de juiste <Evaluatie code>
  Opgelet

  <Evaluatie code P> Onvoldoende vorige werkgever wordt gebruikt voor entiteiten die in het evaluatiejaar nog niet werkten met Vlimpers, deze code mag dus enkel gebruikt worden voor de instappers.
  De datum <Geldig vanaf> en <Begindatum> blijft dezelfde werkwijze als hierboven omschreven.

  Bij <Evaluatie code P> Onvoldoende vorige werkgever zal de impact op de anciënniteiten niet automatisch verrekend worden, daarom dient men in het scherm VO Startkapitalen Anc. met als ingangsdatum de datum van instap Vlimpers onmiddellijk de hele impact op de anciënniteiten in te houden.

  Voorbeeld

  Instap op 1/10/2016 en vorig jaar onvoldoende. Geldelijke anciënniteit op 1/10/2016 = 12 maanden en schaalanciënniteit op 1/10/2016 = 12 maanden.

  In te voeren startkapitaal op 1/10/2016:

  • Geldelijke anciënniteit = 6 maanden (want bij onvoldoende 6 maanden inhouding)
  • Schaalanciënniteit = 0 maanden (want bij onvoldoende 12 maanden inhouding)