chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Startkapitalen anciënniteiten

  Met deze handleiding kan je startkapitalen anciënniteiten ingeven in een personeelsdossier.

  Vlimpersscherm 1: Werkervaring

  Ga naar Personeelsbeheer > Persoonsgegevens > Werkervaring

  Dit scherm wordt gebruikt om de anciënniteit van de relevante werkervaring te berekenen.

  Blok Werkervaring:

  1: <Begindatum>

  • Vul de begindatum van de tewerkstellingsperiode bij een bepaalde werkgever in.

  2: <Einddatum>

  • Vul de begindatum van de tewerkstellingsperiode bij een bepaalde werkgever in.

  3: <Dienstentype>

  • Kies het juiste <Dienstentype>

  4: <Werkgever lang>

  • Vul <Werkgever lang> aan

  5: <Soort loopbaan>

  • Kies de juiste <Soort loopbaan>

  6: <Relevante werkervaring>

  • Vink <Relevante werkervaring> aan

  Tabblad Detail Werkervaring in blok Anciënniteiten werkervaring: 

  7: Vul de velden aan, behalve <Personeelscategorie>

  Opgelet: Vul in <begindatum> de startdatum van een loopbaanlijn in. Wanneer er één enkele parameter in een loopbaan wijzigt bvb. tewerkstellingspercentage dan moet er een nieuwe loopbaanlijn worden aangemaakt.

  Hou er steeds rekening mee dat de loopbaanlijnen ook moeten opgesplitst worden volgens de regels van de geldelijke anciënniteit (cfr. omzendbrief). Vlimpers zal zelf aangeven wat de grenzen zijn hiervoor.

  Tabblad Anciënniteiten periodes in blok Anciënniteiten werkervaring: 

  <Begindatum>, <Einddatum> en <Tewerkstellingspercentage> worden automatisch aangevuld.

  8: <Bereken anciënniteit>

  • Klik op <Bereken anciënniteit>, de anciënniteit voor deze periode wordt automatisch berekend en is zichtbaar in <Maanden>.

  9: ‘Arb. Rel.’

  • Klik op ‘Arb. Rel.’,
  • Klik op het vergrootglas bij <Nummer arbeidsrelatie>
  • Maak de link met de arbeidsrelatie
  • Klik op ‘Terug’
  • Doe dit voor elke rij,

  Dit zorgt ervoor dat de relevante werkervaring zichtbaar wordt in de Selfservice. Zie Selfservice werknemer > Functiegegevens > VO Rapport Geldelijke loopbaan.

  Opgelet

  Het resultaat stroomt niet automatisch door naar VO Startkapitalen tellers anc.

  Vlimpersscherm 2: VO Startkapitalen Anc.

  Ga naar Personeelsbeheer > Functiegegevens > VO Startkapitalen Anc.

  Nadat u de relevante werkervaring van een personeelslid hebt ingevoerd in Werkervaring wordt op basis van de opgegeven relevante werkervaring een berekening gemaakt van het aantal maanden dat kan worden gevaloriseerd.

  Geef de bekomen hoeveelheid maanden in bij startkapitaal geldelijke anciënniteit. Ook de andere types anciënniteit kunt u hier invoeren.

  Bij een heraanstelling gebeurt de geldelijke anciënniteitsberekening automatisch; er moet geen startkapitaal worden ingegeven. Het systeem houdt rekening met de periode Uit dienst. Er moet wel een startkapitaal worden ingegeven, indien de periode van Uit dienst meetelt voor de anciënniteitsberekening. Voor de administratieve anciënniteiten gebeurt de anciënniteitsberekening bij een heraanstelling niet automatisch; er moet een startkapitaal worden ingegeven.

  Als er een nieuwe arbeidsrelatie wordt aangemaakt dan moeten de administratieve anciënniteiten terug berekend (volgens het statuut) en ingegeven worden op de nieuwe arbeidsrelatie. De geldelijke anciënniteit stroomt automatisch door naar de nieuwe arbeidsrelatie.

  Opgelet

  Hier worden startkapitalen ingegeven, dit wil zeggen dat men vanaf de datum dat men een startkapitaal ingeeft start met die anciënniteit die men heeft toegevoegd en vanaf die datum wordt de anciënniteit verder opgebouwd. Als er voor de ingangsdatum al anciënniteit was opgebouwd, moet men deze meerekenen en toevoegen in de startkapitalen.

  Voorbeeld

  Op 1/12/2016 heeft men 12 maanden geldelijke anciënniteit op 1/1/2017 wordt er privé-ervaring gevaloriseerd voor 2 jaar. Op 1/1/2017 wordt er gestart met 3 jaar geldelijke anciënniteit, men moet in <Anciënniteiten> 36 maanden geldelijke anciënniteit toevoegen met <Ingangsdatum> 1/1/2017. Zet men in <Anciënniteiten> 24 maanden, dan zal men op 1/1/2017 2 jaar geldelijke anciënniteit hebben.

  1: 'Plusteken'

  • Klik op ‘Plusteken’ in balk Startkapitalen Anciënniteiten om verschillende anciënniteittypes toe te voegen.

  2: <Ingangsdatum>

  • Vul de datum in wanneer de startkapitalen van kracht zijn.

  3: <Anciënniteiten>

  • Voeg startkapitalen toe in maanden bij <Anciënniteiten>, dagen worden uitgedrukt in cijfers na de komma.

  4: <Omschrijving>

  • Vul <Omschrijving> aan met de reden van toevoeging startkapitalen

  Per anciënniteitstype kunnen er op verschillende data startkapitalen worden toegevoegd. Klik op ‘Plusteken’ in onderste blok naast omschrijving

  Anciënniteit is belangrijk zowel voor de evolutie van het loon van de personeelsleden van de Vlaamse overheid, als voor de loopbaankansen.

  Administratieve anciënniteit

  Administratieve anciënniteit betreft de valorisatie van prestaties voor een statutair personeelslid van diensten geleverd bij een Belgische of Europese overheid in een bepaald niveau, bepaalde graad of bepaalde schaal.

  Er is een onderscheid tussen:

  • dienstanciënniteit = de als (contractueel of statutair) personeelslid opgebouwde anciënniteit bij de overheid
  • graadanciënniteit = de als statutair personeelslid opgebouwde anciënniteit in een bepaalde graad (bv. de graad van medewerker)
  • niveauanciënniteit = de als statutair personeelslid opgebouwde anciënniteit in een bepaald niveau (bv. niveau C)
  • schaalanciënniteit = de als statutair personeelslid opgebouwde anciënniteit in een bepaalde salarisschaal (bv. salarisschaal C 111)

  Dienstanciënniteit speelt vooral een rol bij de toekenning van een ereteken. Bij bevordering kan schaal-, graad- of niveauanciënniteit een voorwaarde zijn om te kandideren. Bovenal heeft schaalanciënniteit belang voor de vooruitgang in de functionele loopbaan en de impact op de salarisberekening.

  Geldelijke anciënniteit

  Geldelijke anciënniteit betreft de valorisatie van prestaties geleverd bij de overheid of in de privésector voor een statutair of contractueel personeelslid. Het aantal jaren geldelijke anciënniteit is bepalend voor de trap waarin men verloond wordt in een bepaalde salarisschaal (bv. trap 15 van salarisschaal C 111). Een overzicht van alle salarisschalen met de salarisbedragen per trap is opgenomen in bijlage 5 van het Vlaams personeelsstatuut (https://overheid.vlaanderen.be/index_bijlagen ).

  Bij aanwerving worden alle prestaties geleverd bij de overheid gevaloriseerd voor de geldelijke anciënniteit. Het begrip overheid is voor de geldelijke anciënniteit ruimer dan voor de administratieve anciënniteit en omvat ook organisaties waarin de overheid een overwegend aandeel heeft in de oprichting en/of dagelijkse leiding (bv. bepaalde vzw’s, onderwijsvoorzieningen, ...). Eerdere diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige worden enkel gevaloriseerd als de leidinggevende deze diensten als functierelevant beschouwd en het een indiensttreding betreft na 1 juli 2008. Bovendien kan de benoemende overheid maximum 20 jaar relevante ervaring in de privésector valoriseren. Herziening van de geldelijke anciënniteit is onder bepaalde voorwaarden mogelijk naar aanleiding van een verandering van entiteit via horizontale mobiliteit, een verandering van hoedanigheid of functie binnen dezelfde entiteit of een bevordering.