chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Uitdiensttreding

  Met deze handleiding kan je een uitdiensttreding invoeren.

  Vlimpersscherm 1: Functiegegevens

  Ga naar Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens

  Onderstaande vormen van ontslag worden op dezelfde manier verwerkt in Vlimpers:

  • Ontslag
  • Ontslag Ambtshalve
  • Tuchtstraf

  Mogelijke redenen voor ontslag:

  • Vrijwillig ontslag
  • Ontslag tijdens proeftijd
  • Ontslag na negatieve evaluaties.

  Bij twee opeenvolgende onvoldoende evaluaties van een statutaire werknemer moet de werknemer ontslagen worden met reden Definitieve beroepsongeschiktheid. Deze onvoldoendes moeten zeker ook geregistreerd staan bij VO Evaluaties (zie Vlimpershandleiding: Negatieve evaluatie registreren). Dit is belangrijk voor de rapportering.

  Ontslag ambtshalve:

  • Het statutair personeelslid wordt ambtshalve uit zijn functie ontheven wanneer hij zich in één van de volgende gevallen bevindt:
   • zijn vaste benoeming wordt onregelmatig bevonden;
   • hij voldoet niet meer aan de nationaliteitsvereiste of de dienstplichtwetten;
   • zijn medische ongeschiktheid werd, na uitputting van het ziektecontingent, vastgesteld door de federale medische dienst bevoegd voor de definitieve ongeschiktverklaring van de ambtenaar;
   • hij verlaat zonder geldige reden de werkpost en blijft meer dan tien dagen afwezig;
   • hij wordt bij een gerechtelijke veroordeling uit zijn burgerlijke en politieke rechten ontzet en is niet langer in staat zijn functie uit te oefenen;
  • Het ontslag vindt telkens plaats zonder opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding. Hierop is slechts 1 uitzondering: het statutaire personeelslid wiens onregelmatige benoeming niet te wijten is aan arglist of bedrog krijgt wel een verbrekingsvergoeding.

  Tuchtstraf:

  • De bevoegde functionele chef kan een statutair personeelslid bij zeer ernstige inbreuken ontslaan (zonder opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding) door hem de tuchtstraf ontslag van ambtswege of de tuchtstraf afzetting op te leggen. Ontslag van ambtswege is minder ingrijpend op de pensioensituatie dan afzetting. Men behoudt immers zijn recht op een ambtenarenpensioen. Afzetting is de zwaarste tuchtstraf waarbij het statutaire personeelslid zijn recht op een ambtenarenpensioen verliest en enkel nog recht heeft op een privé-pensioen. Het statutaire personeelslid kan beroep instellen tegen deze tuchtstraf bij een interne beroepscommissie (cf. Raad van Beroep), om geen of een lichtere straf te bekomen.
  • Ook contractuele personeelsleden kunnen als tuchtstraf ontslagen worden. Zij kunnen hiertegen beroep aantekenen bij de Raad van State of naar de arbeidsrechtbank trekken.

  Ontslag ambtenaar: lees zeker de regeling.

  Indien een personeelslid tijdens een opzegperiode ziek valt en de werkgever wil een verbrekingsvergoeding betalen:

  • Bedrag verbrekingsvergoeding: de periode ziekte tijdens de opzegperiode wordt in mindering gebracht van de uit te betalen periode.
  • De referteperiode blijft het aantal dagen van de opzegperiode. Dit voer je in bij Functiegegevens - einddatum betaling

  Invoerinstructies:

  Tabblad Werklocatie:

  Opgelet: laat de functie-indicator op primair staan als het personeelslid de VO verlaat. Als de arbeidsrelatie wordt afgesloten omwille van een aanstelling via een andere arbeidsrelatie, dan wijzig je de functie-indicator bij de af te sluiten arbeidsrelatie naar secundair. Zie Vlimpershandleiding 'functie-indicator wijzigen' voor meer informatie.

  1: 'Plusteken'

  • Klik op  ‘plusteken’

  2: <Actie>

  • Kies <Actie>  Beëindiging

  3: <Reden>

  • Kies <Reden> Ontslag

  5: <Arbeidsplaatsnummer>

  • Maak <Arbeidsplaatsnummer> leeg

  Tabblad Salarissen:

  6: <Betaalgroep>

  • Zet <Betaalgroep> op NVT (=niet van toepassing) en klik op ‘Opslaan’. Ook al voeren jullie deze functierij in de toekomst in. Bij <Actie> beëindiging moet de <Betaalgroep> op NVT staan anders is er een kans op een foutieve loonberekening.

  Tabblad VO Specifieke gegevens:

  7: <Soort einde contract>

  • Vul <soort einde contract> in

  8: <Reden einde contract>

  • Vul <Reden einde contract> in

  9: <Einddatum>

  • Vul de einddatum in, dit is steeds -1 dag van de ingangsdatum van die functierij

  10: <Einddatum betaling>

  • Vul <Einddatum betaling> in. Dit is de einddatum van de opzeg min de 4 weken outplacement. Dit veld is belangrijk voor het uitbetalen van een eventuele verbrekingsvergoeding.

  11: <Datum besluit>

  • Vul de datum van opmaak van het ontslagbesluit in.

  12: <Betekenisdatum ontslag>

  • Vul <Betekenisdatum ontslag> enkel in wanneer een werknemer ontslagen wordt  door de werkgever en een opzeggingstermijn presteert.

  13: Klik op ‘Opslaan’

  Opgelet: Indien je een waarschuwende foutboodschap (vb nog inkomstencodes na ontslagdatum) krijgt: lees deze foutboodschap goed na en los de fout eerst op alvorens op te slaan.

  Vlimpersscherm 2: Afwezigheidsmutatie

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > Afwezigheidsmutatie

  Sluit de afwezigheden die lopen na de uitdiensttreding af.

  Zie Vlimpershandleiding: Tellers

  Zie Vlimpers Document: Verlofcodes

  Vlimpersscherm 3: Vaste inkomsten

  Ga naar Personeelsbeheer > Informatie vergoedingen > Inkomsten en inhoudingen toew. > Vaste inkomsten

  Controleer of alle looncodes correct zijn afgesloten.

  Zie Vlimpershandleiding: Vaste inkomsten toevoegen

  Vlimpersscherm 4: Incidentele inkomsten

  Ga naar Personeelsbeheer > Informatie vergoedingen > Inkomsten en inhoudingen toew. > Incidentele inkomsten

  Controleer of alle looncodes correct zijn afgesloten.

  Voer eventueel een verbrekingsvergoeding toe: voer looncodes 300 (contractueel) / 303 (statutair), 301 en 302 in samen met de L-4 vereiste parameters.

  Zie Vlimpershandleiding: Incidentele inkomsten toevoegen

  Vlimpersscherm 5: Incidentele inhoudingen

  Controleer of er geen inhoudingen meer na de afsluitdatum staan

  Zie Vlimpershandleiding: Toevoegen incidentele inhoudingen

  Vlimpersscherm 6: Algemene inhoudingen

  Controleer of er geen inhoudingen  meer na de afsluitdatum staan

  Zie Vlimpershandleiding: Toevoegen algemene inhoudingen

  Vlimpersscherm 7: Extra legale voordelen

  Ga naar Salarissen (GBL) > VO Verloning > Extra legale voordelen

  Controleer of alle looncodes correct zijn afgesloten.

  Zie Vlimpershandleiding: Maaltijdcheques

  Vlimpersscherm 8: Persoonsgegevens aanpassen

  Ga naar Personeelsbeheer > Persoonsgegevens > Persoonsgegevens > Persoonsgegevens aanpassen

  Ga naar tabblad VO Persoonsgegevens en vink <Verzend papieren loonstroken> aan. Werknemers die uit dienst gaan dienen hun loonstrook op papier te ontvangen.

  Vlimpersscherm 9: Beheer loonberekening

  Ga naar Salarissen (GBL) > Vo Verloning > Beheer loonberekening

  Controleer uw invoer.

  Zie Vlimpershandleiding: Beheer loonberekening

  Vlimpersscherm 10: Individueel loondossier

  Ga naar Salarissen (GBL) > VO Verloning > Individueel loondossier

  Controleer de volgende dag het loondossier.

  Zie Vlimpershandleiding: Individueel loondossier

  Vlimpersscherm 11: Vo Afwezigheidtel. Jaar.Verlof

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > VO Afwezigheidtel. Jaar.Verlof

  Raadpleeg dit scherm na de loonafsluiting van de uitdiensttredingsmaand.

  Controleer de restwaarde van het jaarlijks verlof. Zet de restwaarde op 0.

  Controleer ook of er een recht VO Overdracht wegens ziekte is en er nog een restwaarde is. Ook bij deze teller plaats je de restwaarde op 0.

  Ga naar Salarissen > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > VO Correcties Jaar. Verlof/uren

  Zie Vlimpershandleiding: Correctie tellers

  Ga naar Salarissen > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > Vo overdracht wegens ziekte en zoek het personeelslid.

  Zie Vlimpershandleiding: overdracht jaarlijks verlof wegens ziekte

  Stond de restwaarde in negatief

  Stond de restwaarde in positief

  • Betaal de niet opgenomen verlofdagen uit. De formule voor het uitrekenen van de niet opgenomen verlofdagen: Jaarbasis + haard- of standplaatstoelage + toelage tijdelijke functieverzwaring (bedragen aan 100%, op jaarbasis, niet geïndexeerd)  x het aantal dagen niet opgenomen verlofdagen / 260 Dit resultaat registreer je in het scherm Incidentele inkomsten onder de looncode 030, zie Vlimpersscherm 11 hieronder
  • Regelgeving

  Vlimpersscherm 12: Incidentele inkomsten

  Ga naar Personeelsbeheer > Informatie vergoedingen > Inkomsten en inhoudingen toew. > Incidentele inkomsten

  Raadpleeg na de loonafsluiting van de uitdiensttredingsmaand dit scherm.

  • Voer eventueel looncode 030 niet opgenomen verlofdagen uit (zie bovenstaand Vlimpersscherm 10)
  • Voer looncode 501  vervroegd vakantiegeld uit dienst toe met als ingangs- en einddatum de laatste fractie
  • Voer looncode 552  vervroegde eindejaarspremie toe met als ingangs- en einddatum de laatste fractie. 
  • Bij verbrekingsvergoeding
   • Contractuele personeelsleden: voer looncode 300 in
   • Statutaire personeelsleden:
    • voer looncode 301 Patr bijdr werkl uitdienst vast in: vervolledig ook het blok ontslag statutair bij de functiegegevens > Vo specifieke gegevens
    • voer looncode 302 PB ZIV-uitk uitdienst vast in: vervolledig ook het blok ontslag statutair bij de functiegegevens > Vo specifieke gegevens
    • voer looncode 303 Verbrekingsvergoeding statutair in

  Zie Vlimpershandleiding: Incidentele inkomsten invoeren

  Opgelet

  De looncode 552 mag niet gebruikt worden voor de fractie december met andere woorden als men een functierij met actie beëindiging heeft waarbij de ingangsdatum tussen 2/12/20XX en 1/1/20XX ligt, moet men looncode 552 niet toevoegen want het personeelslid zal de gewone eindejaarspremie half december uitbetaald krijgen.

  Vlimpersscherm 13: VO Pensioenplan

  Ga naar Personeelsbeheer > Persoonsgegevens > Persoonsgegevens > VO Pensioenplan

  Zie Vlimpershandleiding VO Pensioenplan

  Vlimpersscherm 14: Beheer loonberekening

  Ga naar Salarissen (GBL) > VO Verloning > Beheer loonberekening

  Controleer uw invoer.

  Zie Vlimpershandleiding: Beheer loonberekening

  Vlimpersscherm 15: Individueel loondossier

  Ga naar Salarissen (GBL) > VO Verloning > Individueel loondossier

  Controleer de volgende dag uw invoer.

  Zie Vlimpershandleiding: Individueel loondossier