chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Dienstverlening team psychosociaal welzijn

  Het team psychosociaal welzijn werkt op drie niveaus:

  • individueel niveau: gesprekken over moeilijkheden die je ervaart op het werk;

  • collectief niveau: risicoanalyse;

  • beleidsondersteunend niveau. 

  Individueel niveau: gesprekken over moeilijkheden op het werk

  Je kan bij het team psychosociaal welzijn terecht voor één of meerdere gesprekken wanneer:

  • je vindt dat je gepest wordt op het werk;

  • iemand je op het werk lichamelijk, geestelijk of mondeling kwetst. Het kan gaan om slagen, bedreigingen, beledigingen, schelden of roepen;

  • iemand je op het werk seksueel lastig valt;

  • je moeilijkheden ondervindt in de samenwerking met een collega of je leidinggevende;

  • je emotionele problemen hebt (bv. lusteloos of depressief gevoel).

  • je je lichamelijk en geestelijk uitgeput voelt (burn-out);

  • je overspannen bent door stress op je werk;

  • je een schokkende gebeurtenis meemaakte (bv. plots overlijden in je naaste omgeving, ongeval, agressie …);

  • je moeilijkheden ondervindt door alcohol- of druggebruik.

  Waarvoor kan je niet bij het team psychosociaal welzijn terecht:

  • als je niet akkoord bent met je evaluatie- of functioneringsverslag (wel bij personeelsdienst);

  • als je wenst te muteren (wel bij personeelsdienst);

  • als je na ziekte terug aan de slag wil met progressieve werkhervatting (wel bij personeelsdienst);

  • als je informatie wenst over de sociale wetgeving (zoals loopbaanonderbreking, ziektepensioen, ziekteverloven …) (wel bij de HR-medewerkers van jouw entiteit, de Vlimpers-helpdesk, Sociale Dienst);

  • als je nood hebt aan een therapeutische begeleiding (wij zorgen enkel voor de doorverwijzing);

  • als je problemen ondervindt die zich uitsluitend in de privésituatie situeren (wel bij Sociale Dienst).

  • voor een uitspraak over je (psychologische) arbeidsgeschiktheid (wel bij arbeidsgeneesheer die je kan contacteren via de MOD); 

  • voor het opleggen van straffen of sancties aan bepaalde mensen.

  Werkwijze

  Je kan bij het team psychosociaal welzijn terecht als je moeilijkheden hebt op het werk. Samen met jou denken we na over hoe het verder kan.

  Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Het eerste gesprek plannen we zo snel mogelijk. Tijdens dat gesprek gaan we na hoe we je het best kunnen helpen. Soms zijn meerdere afspraken op korte of lange termijn nodig. We geven je raad en volgen je situatie op.

  Verschillende gespreksvormen zijn mogelijk:

  • gesprekken aangevraagd door een medewerker;

  • vervolggesprekken;

  • bemiddeling bij conflicten;

  • crisisinterventie wanneer je een schokkende gebeurtenis meemaakt (individueel of in groep);

  • groepsgesprekken.

  Gesprekken zijn steeds op vrijwillige basis. Dit geldt voor alle partijen (medewerker die het gesprek vraagt en andere betrokkenen).

  Je kan een gesprek aanvragen om:

  • je verhaal bij iemand kwijt te kunnen en een luisterend oor te vinden;

  • advies te krijgen zodat je verder zelf een oplossing kan vinden voor de moeilijkheden die je ondervindt;

  •  samen te zoeken naar een andere benadering van de situatie waarin je je bevindt;

  •  een interventie bij je collega(‘s) te organiseren;

  •  een interventie bij je leidinggevende(n) te organiseren;

  •  een bemiddeling aan te vragen;

  • tips te krijgen om met stress om te gaan.

  Het doel en de werkwijze worden steeds besproken met de verzoeker. Wij ondernemen enkel acties op vraag van de verzoeker. De verzoeker kan iedereen zijn: een medewerker maar evengoed de werkgever wanneer die merkt dat er moeilijkheden zijn of dreigen.

  Indien wij meerdere individuele, afzonderlijke meldingen krijgen van op een dienst of afdeling, kunnen wij zelf het initiatief nemen om een gesprek met de betrokken leidinggevenden aan te gaan. Tijdens dit gesprek bespreken we enkel de globale thema’s die tijdens de individuele gesprekken als knelpunten naar voor kwamen. Er wordt geen persoonlijke informatie vanuit de gesprekken doorgegeven, ook de namen van de betrokken medewerkers worden niet vermeld.

  Collectief niveau: risicoanalyses 

  Naast gesprekken doet het team psychosociaal welzijn ook risicoanalyses om elementen op te sporen die het psychosociaal welzijn van medewerkers op de werkplek (kunnen) bedreigen. Dit kan op verschillende niveaus gebeuren gaande van een bevraging op entiteitsniveau tot het kleinste team van een bepaalde entiteit. Een analyse kan preventief gebeuren (wanneer er geen moeilijkheden zijn aangekaart) of wanneer er zich problemen voordoen of voordeden. Op basis van de bevindingen uit deze analyse geven wij adviezen aan de werkgever om bij te sturen.

  Beleidsondersteunend niveau

  Het team psychosociaal welzijn kan, op vraag, de werkgever ondersteunen bij het uittekenen van een beleid rond bepaalde thema’s die met psychosociaal welzijn te maken hebben zoals bv. alcohol - en middelenbeleid, beleid rond ongewenst gedrag op het werk, agressiebeleid …

  Contact

  Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) - Team psychosociaal welzijn

  Contact

  Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB)

  Adres
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88 - bus 35
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 01 22
  E-mail
  Website