chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Re-integratie

  Ben je afwezig wegens ziekte of een ongeval? Dan is het soms niet eenvoudig om terug aan de slag te gaan. Goed contact met je werkgever tijdens je afwezigheid is belangrijk. Daarnaast kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid ook rekenen op hulp bij je werkhervatting – ook wel ‘re-integratie’ genoemd.

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je wilt na een lange of korte afwezigheid wegens ziekte of ongeval terugkeren en je wenst hierbij hulp of begeleiding.

  Goed om weten: je hoeft niet altijd ziek te zijn om hulp te krijgen. Ook als je nog aan het werk bent en je dreigt uit te vallen omwille van je werksituatie, kun je hulp of begeleiding vragen om je situatie te verbeteren. Zo vermijd je een afwezigheid wegens ziekte. Daarom is deze webpagina ook relevant voor werkende personeelsleden bij de diensten van de Vlaamse overheid die ‘in het rood dreigen te gaan’.

  Wat is re-integratie?

  Als je ziek bent is het soms niet eenvoudig om terug aan de slag te gaan. Ook je werkgever heeft er baat bij dat je comfortabel het werk weer kunt hervatten. Daarom maak je hierover best afspraken met je werkgever. Zo kun je weer in de beste omstandigheden verder werken. Dat heet re-integratie. Er bestaan informele en formele re-integratietrajecten die je hierbij kunnen helpen (zie onder).

  Benieuwd hoe dit in de praktijk eruit kan zien? Lees verder op deze webpagina welke concrete afspraken er gemaakt kunnen worden om je werkhervatting mogelijk te maken.

  Wat is het verschil tussen een informeel en formeel re-integratietraject?

  Informeel re-integratietraject

  • Wat: bij een informeel re-integratietraject ligt de nadruk op het traject en het vinden van een oplossing waarmee jij en je werkgever tevreden zijn en waardoor afwezigheid wegens ziekte vermeden wordt of waardoor je comfortabel het werk kunt hervatten.
  • Wie/wanneer: zowel jij als je werkgever kunnen dit traject opzetten na een afwezigheid of wanneer je dreigt uit te vallen.
  • Vrijwillig traject: zowel jij als je werkgever bepalen hoe het traject loopt, de termijn, wanneer het stopt, …
  • Meer informatie: de informatie op deze webpagina is hierop van toepassing.

  Goed om te weten: het team Re-integratie en Personeelsmobiliteit van de Vlaamse overheid kan hierbij ondersteuning geven.

  Formeel re-integratietraject

  Goed om te weten: in veel gevallen kan je werkhervatting vlot verlopen zonder een formeel re-integratietraject. Zowel jij als je werkgever kunnen zo’n formeel traject overwegen wanneer het informeel re-integratietraject niet zal volstaan. Bijvoorbeeld:

  • Wanneer je merkt dat je werkgever niet geneigd is aangepast werk te geven, hoewel dit wel voorhanden is.
  • Wanneer je werkgever er niet in slaagt om het contact met jou te herstellen.

  Hulp bij re-integratie

  Ondersteuning door je werkgever

  Je werkgever is je 1ste gesprekspartner om je informeel re-integratietraject vorm te geven. Je werkgever begeleidt je bij de voorbereiding en het hernemen van het werk zelf en zoekt mee naar een oplossing waar iedereen zich goed bij voelt. Daarom maakt een goed contact tussen jou en je werkgever het gemakkelijker om terug te keren. Deze hulp kadert binnen het aanwezigheids- en re-integratiebeleid van je werkgever.

  Wie kun je bij je werkgever contacteren voor je re-integratie?

  Leidinggevende

  Je rechtstreekse leidinggevende, je teamhoofd en/of je afdelingshoofd zijn je 1ste aanspreekpunten om je te re-integreren op de werkvloer.

  Re-integratiemedewerker

  De re-integratiemedewerker van je departement of agentschap is je aanspreekpunt om te re-integreren op de werkvloer wanneer jij en je leidinggevende nood hebben aan extra hulp en begeleiding. De re-integratiemedewerker is ook degene die het formeel re-integratietraject opstart.

  Het is best mogelijk dat je situatie complex is en ondersteuning vraagt van mensen met expertise rond re-integratie. Bijvoorbeeld wanneer aangepast werk niet voor de hand ligt of er aspecten in je werk zijn die tot je ziekteafwezigheid hebben geleid. In zulke gevallen kunnen jij en je leidinggevende rekenen op de re-integratiemedewerker van je departement of agentschap. 

  Raadpleeg de lijst met re-integratiemedewerkers .

  HR-verantwoordelijke

  De HR-verantwoordelijke (HR-businesspartner) van je departement of agentschap is je aanspreekpunt wanneer je werkgever (nog) geen re-integratiemedewerker heeft aangeduid.

  Ondersteuning door team Re-integratie en Personeelsmobiliteit

  Jij en je werkgever kunnen beroep doen op het team Re-integratie en Personeelsmobiliteit als jullie nood hebben aan extra hulp en begeleiding om het informeel re-integratietraject vorm te geven. Een trajectbegeleider van dit team zorgt dan voor:

  • Advies en coaching aan de leidinggevende, re-integratiemedewerker en/of HR-verantwoordelijke die je re-integratie begeleidt
  • Begeleiding van je re- integratietraject wanneer er een meerwaarde is voor de aanpak op niveau van je departement of agentschap.
  In welke situaties kunnen jij of werkgever het team Re-integratie en Personeelsmobiliteit betrekken?

  Dit is mogelijk wanneer:

  • er nog veel vragen zijn waarop een antwoord moet gezocht worden
  • er geen volledig vertrouwen is tussen jou en je werkgever
  • de situatie een aanpak vraagt die wat verder van de concrete werkvloer ligt
  • er al oplossingen zijn gezocht in de eigen organisatie maar niet gevonden
  • de afstand tussen jou en je werkgever te groot is
  Wat kun je verwachten van het team Re-integratie en Personeelsmobiliteit?
  • Een intakegesprek waarin geluisterd wordt naar je verhaal en een beeld gevormd wordt van de situatie.
  • Een trajectbegeleider die het best geplaatst is om de nodige hulp en/of begeleiding te geven.
  • Maatwerk, want terugkeer na een burn-out, depressie, kanker of na een ongeval vraagt telkens een andere aanpak.
  • Een professionele aanpak waarin gekeken wordt naar de globale situatie: wat zijn je mogelijkheden, noden en wensen? Is het takenpakket nog haalbaar? Is de werkcontext aangepast? Wat is mogelijk binnen het team? Hoe staat je leidinggevende er tegenover? Op die manier ondersteunen we je om duurzaam terug aan de slag te gaan.
  • Vertrouwelijke behandeling van alle informatie.
  • Een engagement om enkel door te verwijzen als dit absoluut nodig is.

  Andere interessante partners

  • Veerkrachtcoach: als je worstelt met werkdruk en stress. Lees meer op de webpagina 'veerkrachtcoaches'.
  • Vertrouwenspersonen: als je met factoren te maken hebt zoals grensoverschrijdend gedrag of conflicten op het werk. Lees meer op de webpagina ‘welzijn’.
  • vzw Sociale Dienst: als je te maken hebt met persoonlijke problemen of hoge (medische) kosten. Lees meer op de webpagina van de vzw Sociale Dienst.
  • Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming: als je met factoren te maken hebt zoals grensoverschrijdend gedrag of conflicten op het werk, of als je ergonomische werkplekaanpassingen nodig hebt om het werk te hervatten. Lees meer op de webpagina ‘welzijn’.
  • Dienst Diversiteitsbeleid: als je ziekte evolueert naar een chronische ziekte of handicap en je hebt nood aan tewerkstellingsondersteunende maatregelen of deeltijds werk. Lees meer op de webpagina van de dienst Diversiteitsbeleid of de webpagina 'jobcoaching'.
  • Arts: als je ziek bent, kun je met meerdere soorten artsen in aanraking komen (zie onder). 
  Met welke soorten artsen kun je in aanraking komen? Een overzicht.
  • Behandelende arts(en): stelt een diagnose vast, behandelt je en schrijft arbeidsongeschiktheid voor. Geeft ook advies aan de arbeidsarts omtrent aandachtspunten voor een geschikte tewerkstelling. Dit kan je huisarts zijn of een andere arts die je zelf kiest.
  • Arbeidsarts: behoort tot een externe dienst waar de werkgever een contract mee heeft. Voor bijna heel de Vlaamse overheid is dit een arts van Idewe. Er zijn enkele departementen en agentschappen die bij een andere externe dienst zijn aangesloten. De arbeidsarts bewaakt de gezondheidssituatie op het werk en geeft jou en je werkgever advies over geschikt werk in functie van je gezondheid. Lees meer op de webpagina over arbeidsgeneeskunde.
  • Controlearts: behoort tot een controle-instantie die is aangesteld door de werkgever. Voor de departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid zijn dit artsen van het controleorgaan Certimed. Zij controleren of de voorgeschreven (deeltijdse) arbeidsongeschiktheid klopt. Controleartsen mogen geen uitspraak doen over diagnose of behandeling, enkel over arbeids(on)geschiktheid. Lees meer op de webpagina over medische controle.
  • Arts van Medex: als je statutair bent, kan deze arts na uitputting van je ziektecontingent uitspraak doen over al dan niet ‘medisch pensioen’, ook wel ziektepensioen genaamd. Artsen van Medex zijn ook betrokken in de procedures rond arbeidsongevallen of beroepsziekten. Lees meer op de webpagina over ziekte en webpagina over ongevallen.
  • Adviserend arts van het ziekenfonds: bepaalt of contractuele personeelsleden in aanmerking komen voor een ziekte-uitkering. De adviserend artsen kunnen deze uitkering schrappen omdat ze je arbeidsgeschikt achten. Ze kunnen ook een deeltijdse werkhervatting toelaten of je doorverwijzen naar de arbeidsarts voor een formeel re-integratietraject.

  Tips voor re-integratie

  Ben je ziek en wil je het werk weer vlot hervatten als je beter bent? Dan kun je eventueel onderstaande tips overwegen.

  Informeer jezelf over je rechten en plichten

  Je leest best volgende elementen rond ziekte goed na:

  Houd indien mogelijk contact met de werkvloer

  Een goed contact met je leidinggevende maakt het gemakkelijker om terug aan de slag te gaan. Dit vraagt inspanning van zowel jou als je werkgever. Een positief contact werkt ondersteunend voor herstel. Het helpt om een antwoord te krijgen op volgende vragen:

  • Hoe gaat het met jou?
  • Wat is geweten over de duur van de afwezigheid?
  • Welke afspraken maken we om ervoor te zorgen dat je taken tijdens je afwezigheid goed worden opgevolgd?
  • Is je afwezigheid wegens ziekte te wijten aan het werk zelf?
  • Hoe bereiden we je terugkeer voor?
  • Hoe houden we contact? Spreek een formule af die rekening houdt met zowel je eigen noden als die van de werking van het team.

  Uitzondering: in sommige gevallen neem je best afstand, bijvoorbeeld in een bepaalde situaties van burn-out of ernstige conflicten. Benader dan een persoon die je vertrouwt, iemand die verder staat van de werkvloer. Weet je niet goed wie je best contacteert? De mensen van Spreekbuis kunnen je hierover advies geven.

  Doe indien nodig beroep op je hospitalisatieverzekering en je ziekenfonds

  Hospitalisatieverzekering

  Ben je gehospitaliseerd? Naast een eventuele privé-verzekering kun je ook gebruik maken van de hospitalisatieverzekering van de Vlaamse overheid. Voor een aantal ernstige ziekten is er een specifieke regeling voor terugbetaling van kosten buiten hospitalisatie. Lees meer op de webpagina over de hospitalisatieverzekering.

  Ziekenfonds

  Heb je hoge ziektekosten (al dan niet door hospitalisatie) of ernstige beperkingen in het dagelijkse leven? Dan kun je best de sociale dienst van je ziekenfonds raadplegen zodat je weet welke ondersteuning je ziekenfonds of andere instanties kunnen bieden. De ondersteuning verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds en zelfs per regio binnen eenzelfde ziekenfonds.

  Houd contact met het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA)

  Vlimpers raadplegen

  Is je departement of agentschap aangesloten bij het DCPA? Dan beheer je zelf een groot deel van je personeelsdossier via Vlimpers, zoals verloven aanvragen, gegevens opvolgen en formulieren ophalen, …. Je kunt Vlimpers raadplegen via je privé-computer of smartphone via Vlimpers mobiel.

  DCPA contacteren

  Via het Vlimpers-contactformulier kun je praktische of administratieve vragen van aan het DCPA stellen. Je kunt het DCPA ook bellen of per post bereiken. Lees meer op de webpagina ‘Hoe contacteer je het DCPA’.

  Zoek hulp over veerkracht, stress en burn-out

  Langdurig ernstig ziek zijn, pijn, stress of werkgebonden ziekte grijpen sterk in op je veerkracht. Op de webpagina over stress en burn-out vind je een aantal tips om je veerkracht te verhogen. Deze informatie kan je helpen tijdens je herstelproces en je hervatting na ziekte.

  Hoe re-integratie opstarten?

  Informeel re-integratietraject opstarten na (langdurige) afwezigheid wegens ziekte: procedure voor personeelsleden bij de diensten van de Vlaamse overheid.

  Opgelet:

  • 1

   Informeer jezelf voldoende

   Je leest best eerst rustig alle informatie over re-integratie goed na:

  • 2

   Ga op consultatie bij je behandelende arts

   Voel je je beter en denk je na verloop van tijd terug aan de slag te kunnen? Dan bespreek je dit eerst met je behandelend arts.

  • 3

   Maak tijdig een afspraak met je leidinggevende en bereid jezelf voor

   Afspraak maken

   Je vraagt een persoonlijk gesprek aan met je leidinggevende. Doe dit tijdig:

   • 2 à 3 weken op voorhand wanneer je inschat dat je werkhervatting gemakkelijk zal zijn
   • 2 maanden op voorhand wanneer je inschat dat je een geheel andere job of werkcontext nodig hebt

   Voorbereiden

   Je kunt jezelf voorbereiden op dit gesprek aan de hand van volgende vragen:

   • Hoe ver ben ik hersteld? Welke tijd heb ik nog nodig?
   • Kan ik al voltijds werken of beter deeltijds?
   • Welke taken kan ik wel nog opnemen van mijn oude job en wat niet meer?
   • Zijn er omgevingselementen die een rol spelen?
   • Zijn er werkgebonden elementen die tot mijn afwezigheid hebben geleid en die nu anders moeten aangepakt worden?
   • Zijn er jobaanpassingen nodig of is het aangewezen dat ik volledig van taakinhoud of werkcontext verander?

   Vind je moeilijk een antwoord op deze vragen? Is je situatie zeer complex? Dan vraag je best eerst advies aan de arbeidsarts (zie stap 6).

   Goed om weten: je reiskosten worden terugbetaald als je naar het werk komt om je re-integratie voor te bereiden. Lees op de webpagina ‘binnenlandse dienstreizen’ hoe je een terugbetaling van je reiskosten kunt aanvragen.

  • 4

   Bespreek je werkhervatting met je leidinggevende (mogelijke oplossingen)

   Je bespreekt de herneming van je werk samen met je leidinggevende en zoekt naar oplossingen waar iedereen zich goed bij voelt.

   1. Overloop eventueel samen de vragen die je voorbereidde (zie stap 3).
   2. Zoek samen naar oplossingen. Enkele mogelijkheden:
   1. Leg samen de besproken oplossingen vast in duidelijke afspraken.
  • 5

   Doe eventueel beroep op extra hulp en begeleiding

   (indien nodig)

   Re-integratiemedewerker

   Hebben jij en/of je leidinggevende nood aan extra hulp en begeleiding? Dan kunnen jullie de re-integratiemedewerker van je departement of agentschap erbij betrekken. Lees bovenaan op deze webpagina meer over de rol van de re-integratiemedewerker

   Je vindt  je eigen re-integratiemedewerker in deze lijst

   Team Re-integratie en Personeelsmobiliteit

   Hebben jij, je leidinggevende of de re-integratiemedewerker nood aan externe hulp en begeleiding? Dan kunnen jullie het team Re-integratie en Personeelsmobiliteit erbij betrekken. Lees bovenaan op deze webpagina meer over de rol van het team Re-integratie en Personeelsmobiliteit. Je vindt de contactgegevens van dit team onderaan deze webpagina.

  • 6

   Ga op consultatie bij de arbeidsarts

   (indien nodig)

   Als je terugkeert uit ziekte, kun je de arbeidsarts raadplegen. Je kunt kiezen uit onderstaande arbeidsgeneeskundige onderzoeken:

   • ‘Bezoek voorafgaand aan de werkhervatting’: ben je minstens 4 weken afwezig wegens ziekte? Dan heb je recht (geen verplichting) om, vooraleer je terug aan het werk gaat, de arbeidsarts te bezoeken. Bij langdurige afwezigheid is dit type onderzoek raadzaam. Het advies van de arbeidsarts geeft je werkgever de mogelijkheid de nodige ondersteunende maatregelen te nemen.
   • ‘Onderzoek bij werkhervatting’: werk je in een risicofunctie, bijvoorbeeld een veiligheidsfunctie? Dan is dit onderzoek verplicht onmiddellijk na je werkhervatting.
   • ‘Spontane raadpleging’: ben je al aan het werk? Dan heb je recht (geen verplichting) om de arbeidsarts te bezoeken.
   • ‘Onderzoek in het kader van een formeel re-integratietraject’: wil je een formeel re-integratietraject opstarten? Dan kun je dit onderzoek aanvragen. Je kunt zo’n formeel traject overwegen wanneer het informeel traject niet zal volstaan om je werkhervatting te bevorderen. Lees bovenaan op deze webpagina meer over het verschil tussen een informeel en een formeel re-integratietraject.

   Lees meer op de webpagina ‘arbeidsgeneeskunde’ over deze verschillende types arbeidsgeneeskundig onderzoek. Je vindt er bijkomende informatie en de procedures om elk onderzoek aan te vragen en in te plannen.

  • 7

   Regel je woon-werkverkeer

   Werd je abonnement openbaar vervoer automatisch stopgezet tijdens je afwezigheid? Vraag dan tijdig een nieuw abonnement aan. Lees meer op de webpagina ‘woon-werkverkeer openbaar vervoer’.

  • 8

   Werkhervatting

  Wat als re-integratie niet werkt?

  Verloopt je werkhervatting ondanks alle afspraken niet zoals je had gehoopt? Dan kun je eventueel onderstaande oplossingen overwegen.

  Evalueer je informeel re-integratietraject

  Je gaat samen met je re-integratiebegeleider na waarom je werkhervatting moeizaam verloopt:

  • Hebben de afgesproken aanpassingen effect?
  • Welke afspraken werken wel?
  • Welke aanpassingen werken niet?
  • Wat moet anders aangepakt worden?

  Indien mogelijk maak je nieuwe afspraken met je leidinggevende, of start je een formeel re-integratietraject op.

  Ga (tijdelijk) minder werken

  Je kunt een gepaste verlofvorm zoeken om (tijdelijk) minder te werken.

  Lees meer:

  Handicap of chronische ziekte

  Als je ziekte evolueert naar een chronische ziekte of handicap, volstaat een re-integratietraject soms niet. Deze situatie kan formeel erkend worden, waardoor tewerkstellingsondersteunende maatregelen vanuit de dienst Diversiteitsbeleid mogelijk zijn of zelfs deeltijds werken via een aangepaste verlofvorm.

  Lees meer:

  Verken nieuwe loopbaanmogelijkheden

  Misschien ligt de oplossing in een nieuwe professionele uitdaging? Je kunt eventueel nadenken over je loopbaan via loopbaanbegeleiding. Of weet je wat je wilt? Dan kun je een stap zetten naar een nieuwe job, tijdelijk of definitief, binnen de Vlaamse overheid of daarbuiten.

  Lees meer:

  Informatie voor entiteitsre-integratiemedewerkers

  Wil je als entiteitsre-integratiemedewerker weten hoe je re-integratietrajecten kunt opzetten en uitwerken? Dan kun je leidraden, sjablonen en brochures als inspiratie gebruiken. Lees meer op de webpagina 'Kennisdeling entiteitsre-integratiemedewerkers'.

  Meer informatie

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Agentschap Overheidspersoneel – team Re-integratie en Personeelsmobiliteit
  Havenlaan 88 bus 42
  1000 Brussel
  personeelsmobiliteit@vlaanderen.be - 0491/86 82 15

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).