chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Wat kan je als leidinggevende doen tegen burn-out?

  Aandacht voor stress op het werk en voor het risico op burn-out is voor elke leidinggevende een onderdeel van zijn rol. Als veel personeelsleden afwezig zijn door een burn-out, dan is dat een zware kost voor de Vlaamse overheid én voor de entiteit. Stress en burn-out aanpakken levert dan ook een duidelijke winst op, op menselijk vlak maar ook wat productiviteit en efficiëntie betreft. Personeelsleden die bevlogen zijn, zijn productiever, innovatiever en doen meer dan wat van hen verwacht wordt.

  Lees hier meer over de evidencebased aanpak en de business case.

  Rol van de leidend ambtenaar: verantwoordelijk voor het welzijnsbeleid

  De leidend ambtenaar heeft de verantwoordelijkheid om een welzijnsbeleid te voeren. Hij zorgt er onder andere voor dat personeelsleden en leidinggevenden beschikken over alle informatie rond het welzijnsbeleid, zoals de maatregelen en de evaluatie van het welzijnsbeleid. De leidend ambtenaar moet de resultaten van de risicoanalyse meedelen aan het management- of directiecomité en aan het Comité voor Bescherming en Preventie op het Werk (EOC), en vraagt het EOC ook om advies over collectieve preventiemaatregelen.

  Om een welzijnsbeleid uit te werken, is eerst en vooral het engagement van de hoogste leidinggevenden nodig. Pas als de leidend ambtenaar met zijn afdelingshoofden sponsors zijn die het welzijnsbeleid uitdragen en een rolmodel opnemen, heeft het kans op slagen. Daar zit immers de motor van een welzijnscultuur. Voor personeelsleden is het belangrijk dat het directie- of managementcomité communiceert over de visie op welzijn en de psychosociale maatregelen. 

  Rol van alle leidinggevenden

  Beheers de werkeisen
  Zorg voor hulpbronnen
  Stijl van leidinggeven 

  Alle leidinggevenden in een entiteit moeten oog hebben voor het welzijn van hun personeelsleden. Zowel taak- als mensgerichte aspecten verdienen de aandacht. Hoe hou je als leidinggevende de vinger aan de pols?

  • Maak tijd voor formeel én informeel overleg met je medewerkers, van teamvergaderingen tot tussentijdse functioneringsgesprekken, of gewoon eens vragen hoe het gaat.  
  • Wees aandachtig voor signalen die kunnen wijzen op te veel stress of (risico op) burn-out.
  • Waak mee over de tijdige behandeling van burn-out en volg mensen op.
  • Let op indicatoren zoals ziektecijfers en verloop. Zo kan je psychosociale moeilijkheden opsporen en monitoren.
  • Leer uit je ervaringen met stress en burn-out en doe kennis op. Zo leer je wat helpt om burn-out aan te pakken.

   Beheers de werkeisen

   • Hou bij de taakverdeling rekening met de talenten van de personeelsleden, hun kennis en motivatie. Iedereen heeft andere mogelijkheden en middelen ter beschikking.
   • Geef je medewerkers voldoende tijd om hun taken tot een goed einde te brengen. Door doelstellingen en projecten goed te spreiden, bouw je recuperatietijd in voor je medewerkers. Geef zelf het goede voorbeeld: bel medewerkers bijvoorbeeld niet op buiten de werkuren.
   • Stel duidelijke doelen, baken taken af en trek grenzen. Benoem ook wat je niet van je medewerkers verwacht. Geef zeker geen tegenstrijdige opdrachten.
   • Geef voldoende perspectief op hoe de loopbaan van je medewerkers zich verder kan ontwikkelen, ook op langere termijn. 

   Zorg voor hulpbronnen

   • Creëer een aangename sfeer op het werk. Zorg bijvoorbeeld voor voldoende mogelijkheden voor sociale interactie en informele contacten, zoals een gezamenlijke lunchpauze.
   • Ga het gesprek aan met personeelsleden die het moeilijk hebben. Hij of zij kan vaak zelf ook helpen om het probleem beter te begrijpen en om samen oplossingen te zoeken. Het is belangrijk dat je tijd maakt en luistert, en de signalen niet negeert. Stuur medewerkers tijdig door naar de arbeidsarts, een vertrouwenspersoon of preventieadviseur psychosociaal welzijn. 
   • Regel hulp voor medewerkers die hun werk niet gedaan krijgen, bijvoorbeeld door andere collega's te laten bijspringen of door taken uit te besteden.
   • Geef ruimte aan medewerkers om te bepalen hoe ze het werk kunnen doen. Geef hen zelf de verantwoordelijkheid voor (een deel van) inhoud, planning of timing.
   • Creëer een collegiale sfeer van solidariteit, waar mensen een beroep kunnen doen op elkaar en ervaringen uitwisselen, zeker bij emotioneel zware taken.
   • Betrek medewerkers bij beslissingen over het eigen werk, het team en de organisatie.
   • Geef en vraag feedback. Een open feedbackcultuur leidt tot meer motivatie. Beloon medewerkers voor hun prestaties. 
   • Als er conflicten zijn, maak die dan bespreekbaar. Wacht niet te lang om een conflict aan te pakken.
   • Zorg voor voldoende ontwikkelmogelijkheden voor je werknemers, zowel op de werkplek als daarbuiten.

   Stijl van leidinggeven

   Jouw stijl van leidinggeven heeft invloed op de manier waarop zij zullen omgaan met stress en burn-out. Als je de vier rollen van leiderschap bekijkt, dan zal vooral je rol als coach en leider een verschil maken op het vlak van stress en burn-out. Burn-out en psychosociale thema's behoren op het werk vaak nog tot de taboesfeer. Als leidinggevende heb je op dat vlak een belangrijke voorbeeldfunctie: stel je open op, durf problemen te benoemen, wees transparant en kies voor dialoog. Dan zullen personeelsleden zelf ook sneller signalen uitsturen en hulp zoeken. Ook een open feedback-cultuur met plaats voor waardering en constructieve opmerkingen, draagt bij. Bovendien heb je als leidinggevende de belangrijke taak om duidelijkheid te scheppen op het vlak van visie en rollen.

   Dit sluit ook aan bij ethisch leiderschap. Als ethische leidinggevende ben je eerlijk en zorgzaam. Je neemt rechtvaardige beslissingen. Je gaat in gesprek met je medewerkers over gedragsregels. Je betrekt hen wanneer je beslissingen neemt en legt ook uit waarom je bepaalde keuzes maakt. Volgens onderzoek heeft ethisch leiderschap een positieve impact op het welzijn: het stimuleert de betrokkenheid van medewerkers en vergroot hun werktevredenheid en inzet. Het ziekteverzuim daalt en er is minder uitstroom, terwijl de prestaties verbeteren (Bron: Heres, 2015). Als leidinggevenden zich onethisch gedragen dan heeft dat een negatief effect op het welzijn van medewerkers. Leidinggevenden die zichzelf tegenspreken veroorzaken bijvoorbeeld meer stress bij hun personeel. 

   Opleidingen die je kunnen helpen als leidinggevende, vind je in de opleidingscatalogus. Daarnaast kan je via het raamcontract stress en burn-out een opleiding op maat aanvragen voor leidinggevenden.

   Je kan ook een beroep doen op de preventieadviseurs psychosociaal welzijn en coaches van de Vlaamse overheid.

    

   Bouw met ons mee aan een werkplek waar iedereen zich goed voelt