chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Personeelsleden met een handicap of chronische ziekte

  Maatregelen coronavirus

  Je kunt rekenen op extra ondersteuning om digitaal te werken (bijvoorbeeld: workshops werken met Teams, een tolk Vlaamse gebarentaal). Bespreek dit tijdens je evaluatiegesprek of contacteer de dienst Diversiteitsbeleid: onbeperktaandeslag@vlaanderen.be. Een overzicht van alle maatregelen vind je op de webpagina 'coronavirus: informatie voor personeel'.

  Personeelsleden met een handicap of chronische ziekte vormen de kansengroep arbeidshandicap.

  Definitie van personen met een handicap of chronische ziekte

  Een persoon met een langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuigelijke beperking die deze persoon in wisselwerking met diverse drempels kan beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de arbeidsmarkt.

  Het gaat om personen uit een van de volgende categorieën:

  1. personen met een handicap, erkend door het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH);
  2. personen die gewezen leerling zijn van het buitengewoon onderwijs en die hoogstens een getuigschrift of diploma behaald hebben in het buitengewoon onderwijs;
  3. personen die door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) erkend zijn als personen met een arbeidshandicap en die recht hebben op een of meer bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen;
  4. personen die op basis van hun handicap in aanmerking komen voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming, verstrekt aan personen met een handicap op basis van de wet van 27 februari 1987 houdende tegemoetkomingen aan personen met een handicap;
  5. personen die in het bezit zijn van een afschrift van een definitief geworden gerechtelijke beslissing of van een attest van een bevoegde federale instelling waaruit een arbeidsongeschiktheid van minstens 66% blijkt;
  6. personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen op basis van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
  7. personen met een attest van een door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding aangewezen dienst of arts, waaronder de preventieadviseur-arbeidsarts, en die re-integreren met een integratieprotocol waaruit blijkt dat er blijvende aandacht moet zijn voor de effecten van de handicap of chronische ziekte op de taken, arbeidsomstandigheden of het rendement (meer info over interne attestering vind je hier);
  8. personen die zes maanden aaneensluitend ziek geweest zijn en bij terugkomst re-integreren met een integratieprotocol, opgemaakt door een re-integratieadviseur, waaruit blijkt dat er blijvende aandacht moet zijn voor de effecten van de handicap of chronische ziekte op de taken, de arbeidsomstandigheden of het rendement, en die een van de attesten uit categorie 1 tot en met 7 kunnen voorleggen.

  Streefcijfers

  De Vlaamse overheid streeft naar 3% medewerkers met een handicap of chronische ziekte tegen eind 2020.

  Naar de cijfers

  Maatregelen en instrumenten

  • Voorbehouden betrekkingen zijn bestemd voor kandidaten met een arbeidshandicap die recht hebben op een langdurige loonkostsubsidie.
  • Het integratieprotocol benoemt wat het personeelslid nodig heeft om in de beste omstandigheden te werken, zoals de maatregelen en afspraken die tot een geslaagde tewerkstelling moeten leiden.
  • Arbeidspostaanpassingen moeten garanderen dat medewerkers met een handicap of chronische ziekte in zo goed mogelijke omstandigheden hun werk kunnen doen.

  Projecten

  Informatie

  Beknopte informatiebrochure voor medewerkers met een handicap of chronische ziekte (versie oktober 2016)