Meer beleidsvrijheid, minder planlast

Het Planlastendecreet – voluit het ‘Decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd’ – wil de planlast voor lokale besturen verlagen en de beleidsruimte verhogen. Hoe? Door aparte subsidieaanvragen te verwerken in het integraal meerjarenplan van het lokaal bestuur.

Oorsprong

In haar eindrapport van mei 2009 pleit de Commissie Efficiëntie en Effectieve Overheid (CEEO) voor een drastische reductie van alle plan- en rapporteringsverplichtingen tot het beleids- en beheersrelevante minimum en voor een integratie hiervan in een alomvattend kader. De Commissie deed dit niet omdat ze niet gelooft in het instrument van planning (of rapportering), wel omdat strategische planning altijd een instrument moet blijven en geen doel op zich mag worden. De veelheid aan plan- en rapporteringsverplichtingen voor lokale en provinciale besturen was al langer een doorn in het oog. De administratieve last was voor de lokale besturen te hoog in verhouding met de middelen die er tegenover stonden.

BBC en het volwassen partnerschap

Het Vlaamse regeerakkoord 2009-2014 bevestigde de aanbeveling van de Commissie en situeert de vermindering van plan- en rapporteringslasten voor lokale besturen in het kader van een wijzigende relatie tussen de bestuursniveaus, in het kader van het komen tot een volwassen partnerschap. In uitvoering van titel IV van de organieke decreten op de gemeenten, de OCMW’s en de provincies keurde de Vlaamse Regering op 25 juni 2010 het besluit betreffende de Beleids- en Beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s goed. Dit besluit van de Vlaamse Regering, samen met het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 dat hieromtrent nadere duiding verschaft, reikt de lokale besturen een modern beleids- en beheersinstrumentarium aan. Centraal staat de vernieuwde planning- en rapporteringscyclus waarbij financiële informatie wordt gekoppeld aan beleidsinformatie (beleidsvelden, beleidsdoelstellingen, actieplannen). Het Planlastendecreet greep de kans om de bestaande sectorale plan- en rapporteringsverplichtingen zo veel mogelijk af te stemmen op de vernieuwde lokale planning- en rapporteringscyclus. Op die manier verdwijnen verschillende plannen die lokale besturen nu maken (cultuurbeleidsplan, jeugdbeleidsplan,…) en worden ze geïntegreerd in het meerjarenplan.

Het planlastendecreet gaat uit van vijf principes:

  • Het gebruik van BBC
  • Meer beleidsvrijheid voor de lokale besturen
  • Van inputsturing naar output/outcomesturing
  • Het belang van lokale participatie
  • Beperking cofinanciering

Vlaamse beleidsprioriteiten

De Vlaamse Regering heeft op 26 oktober – als gevolg van het Planlastendecreet – de Vlaamse beleidsprioriteiten voor de periode 2014-2019 via Omzendbrief BZ/2012/3 betreffende vermindering van de plan- en rapporteringsverplichtingen: bekendmaking van de Vlaamse beleidsprioriteiten bekend gemaakt. Lokale besturen hebben vanaf 2014 naar aanleiding van de algemene invoering van de Beleids-en Beheerscyclus meer vrijheid om een eigen lokaal beleid vorm te geven. Lokale besturen kunnen op deze Vlaamse beleidsprioriteiten intekenen en daar subsidies voor krijgen. Door het afschaffen van de sectorale plannen én de integratie ervan in de lokale meerjarenplanning, dalen de planlasten en rapporteringsverplichtingen voor de lokale besturen aanzienlijk.

Als gevolg van de invoering van de Beleids-en Beheerscyclus en de uitvoering van het planlastendecreet, staan de lokale besturen voor een belangrijke nieuwe stap in de voortschrijdende professionalisering van het lokale niveau. De Vlaamse overheid heeft het nodige kader gecreëerd, maar de echte uitdagingen liggen nu bij de lokale besturen.

Lees meer over de Vlaamse beleidsprioriteiten 2014-2019

Contact

Agentschap Binnenlands Bestuur

Adres
Boudewijngebouw
Boudewijnlaan 30 bus 70
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 39 24
E-mail
Website
View in google maps