chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  PLOEG-TOP

  De hoofdopdracht van de leidend ambtenaar of mandaathouder is de realisatie van de beheersovereenkomst of managementovereenkomst. De beheers- en managementovereenkomsten worden vanaf 2015 echter afgeschaft (behalve voor VRT en De Lijn) en vervangen door jaarlijkse ondernemingsplannen met een meerjarig aspect. Voor de leidend ambtenaren is sinds 2005 een PLOEG-TOP systeem opgezet, dat de procedures naar jaarlijkse planning, evaluatie en waardering voorziet. Door de jaren heen is de procedure aangepast en geoptimaliseerd op basis van praktijkervaringen.

  Wie valt onder PLOEG-TOP?

  Planning
  Evaluatie
  Ondersteuning

  Wie valt onder PLOEG-TOP?

  PLOEG-TOP is van toepassing voor de topambtenaren van de Vlaamse overheid: de houders van management- of projectleiderfuncties van N-niveau en de houders van de functie van algemeen directeur waarvoor het Vlaams Personeelsstatuut van toepassing is. Het gaat om de leidend ambtenaren van departementen, intern verzelfstandigde agentschappen en publiekrechtelijke vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen.

  PLOEG-TOP is daarnaast ook van toepassing op de hoofden van het secretariaatspersoneel van de strategische adviesraden.

  naar boven 

  Planning

  Bij de start van elk jaar dienen de leidend ambtenaren een voorstel van planning in bij de bevoegde minister. Na overleg worden in de planning afspraken gemaakt over de entiteitspecifieke jaardoelstellingen die voortvloeien uit de beheersovereenkomst, het jaarlijks ondernemingsplan, de managementovereenkomst en/of andere afspraken. De beheers- en managementovereenkomsten worden vanaf 2015 echter afgeschaft (behalve voor VRT en De Lijn) en vervangen door jaarlijkse ondernemingsplannen met een meerjarig aspect. Lees meer.

  naar boven

  Evaluatie

  De hoofden van departementen, agentschappen of projectleiders N-niveau en ook de algemeen directeurs worden jaarlijks geëvalueerd over de prestaties en de wijze van functie-uitoefening. Zij worden als mandaathouders (mandaat voor maximum zes jaar, éénmaal hernieuwbaar) ook meerjaarlijks geëvalueerd. De jaarlijkse evaluatie gebeurt door de functioneel bevoegde minister(s) of door de Raad van Bestuur voor het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) die zelf het hoofd van het agentschap of de algemeen directeur aanstelt.

  • Jaarlijkse evaluatie door de bevoegde minister (of de raad van bestuur voor OPZ Geel en Rekem of de Raad van het Gemeenschapsonderwijs), bijgestaan door het Agentschap Overheidspersoneel (AgO). AgO laat zich bijstaan door een externe instantie.
  • Indien het om een evaluatie gaat met uitspraak “onvoldoende”, dan moet dat bekrachtigd worden door de Vlaamse Regering (of door de Raad van het Gemeenschapsonderwijs voor de N-functie bij het GO!). De bewuste persoon heeft in dat geval wel recht om gehoord te worden door Vlaamse Regering (of door de Raad van het Gemeenschapsonderwijs voor de N-functie bij het GO!). 

  naar boven

  Evaluatie proeftijd

  Sinds 1 maart 2014 moeten ingevolge de wijziging van artikel V 9 VPS naast de extern geselecteerde kandidaten voor de managementfuncties van N niveau, de projectleidersfuncties van N niveau en de functies van algemeen directeurs ook de intern geselecteerde kandidaten een proeftijd doorlopen alvorens vast benoemd te worden (minimum 6 maanden – maximum 1 jaar). Voor de functie van hoofd van het secretariaatspersoneel van een strategische adviesraad bepaalt de opdrachtgever de nadere regelen en evalueert de proeftijd.

  Evaluatie werkjaar 2016

  De evaluatie over het werkjaar 2016 verloopt grotendeels naar analogie met de vorige evaluatieronde. Volgende elementen komen aan bod in de evaluatie:

  • ondernemingsplan (met inbegrip doelstellingen diversiteit en gelijke kansenbeleid)
  • auditrapporten Audit Vlaanderen.
  • ontwikkeldoelstellingen van vorige jaren (indien aanwezig),
  • waarden: openheid, daadkracht, vertrouwen, wendbaarheid
  • leiderschapsrollen: leider, manager, ondernemer, coach, strategisch beleidsadviseur.

  De evaluatie wordt georganiseerd in samenwerking met een extern adviesbureau dat de verzameling van informatie over de prestaties van de leidend ambtenaren zowel inhoudelijk als technisch in goede banen zal leiden. Ook zorgt het adviesbureau ervoor dat de evaluatieverslagen een volledig en genuanceerd beeld geven van de totale invulling van de functie. Sinds 2013 stuurt Audit Vlaanderen ook de beleidsgerichte rapporten van de entiteiten naar het extern adviesbureau, dat zo de wijze waarop werd omgegaan met de aanbevelingen uit de verschillende audits van Audit Vlaanderen mee kan opnemen in het evaluatieverslag.

  De timing:

  1. Top-down - Minister/Raad van Bestuur/Strategische adviesraad
  2. Zelfevaluatie - Leidend ambtenaar
  3. Gesprek tussen externe ondersteuner en functiehouder 
  4. Gesprek tussen externe ondersteuner en bevoegde minister of voorzitter RvB of voorzitter SAR
  5. Gesprek tussen functiehouder en Minister/Raad van Bestuur/Strategische adviesraad
  6. Evaluatieverslag - externe ondersteuner
  7. Bekrachtiging van de evaluaties door de Vlaamse Regering (uiterlijk eind maart 2017)
  8. Mogelijkheid tot ontwikkelgesprek tussen de functiehouder en coach Vlaamse overheid

  Planning werkjaar 2017

  Met betrekking tot de planning voor 2017 moeten leidend ambtenaren die beschikken over een door de functioneel bevoegde minister gevalideerd ondernemingsplan, geen afzonderlijke individuele planning meer te hebben, tenzij voor ontwikkelgerichte doelstellingen.

  Zie ook het ondernemingsplan.

  Instrumenten & dienstverlening

  Proeftijd

  Voor de evaluatie van de proeftijd voor de functies van het topkader is een sjabloon ter beschikking.

   

  Functiebeschrijvingen 

  Op 18 juli 2014 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe competentieprofielen en de generieke modellen van functiebeschrijving voor functies van het topkader goed. Uiterlijk op 31 december 2015 moeten alle functies uit het topkader over een geactualiseerde functiebeschrijving beschikken. Bij het invullen van een vacante betrekking van een topkaderfunctie wordt vanaf heden gebruik gemaakt van een geactualiseerde functiebeschrijving, inclusief de daarbij vastgestelde generieke competenties.

  Hieronder vindt u de modellen:

  Bekijk ook de handleiding opmaak functiebeschrijvingen topkader

  Deze goedkeuring kadert in het Sleutelproject Modern HR-beleid. Eind februari 2014 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota: 'Bijsturing HR-instrumentarium topkader' goed. Het actualiseren van de functiebeschrijvingen voor het topkader waarbij de rollen van leiderschap en de waarden van de Vlaamse overheid worden geïntegreerd, zijn daar een onderdeel van.

  adoadviseert@vlaanderen.be kan je contacteren voor ondersteuning en een kwaliteitscontrole.