chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Policy - Bestelplatform drukwerk

  Offerte en bestelling
  Wanneer een offerte wordt aangevraagd is deze vrijblijvend en onder voorbehoud van nazicht van de te reproduceren en/of te zetten documenten. De prijzen zijn indicatief.

  Alle prijzen zijn exclusief BTW. Op basis van de inhoud van de aangeleverde documenten zal de externe drukkerij het correcte BTW-tarief toepassen, hetzij 6% hetzij 21%,

  Het Facilitair Bedrijf wordt pas geacht de bestelling te aanvaarden wanneer de bestelling zelf wordt geplaatst. Voor het plaatsen van de bestelling ontvangt de bestellende entiteit een definitieve prijs in de vorm van een inkooporder (klanten van het dienstencentrum) of een vraag tot opmaak van een inkooporder (andere klanten).

  Voor bestellingen die onder een globaal inkooporder worden geplaatst, zal Het Facilitair Bedrijf iedere bestelling aanvaarden. Iedere entiteit is verantwoordelijk voor de bestellingen die een van haar personeelsleden plaatst. De factuur zal door de drukker worden opgemaakt rechtstreeks aan uw administratieve eenheid.

  Verantwoordelijkheid over de inhoud
  De bestellende entiteit is verantwoordelijk voor de inhoud van de documenten en de meegeleverde afbeeldingen. Het Facilitair Bedrijf zal geen taalkundig nazicht doen van de aangeleverde teksten noch een controle van de aangeleverde data.

  Het Facilitair Bedrijf behoudt zich evenwel het recht voor een bestelling te weigeren, onder meer wanneer een opdracht in strijd zou kunnen zijn met de Openbare Orde en Goede Zeden of met de wetgeving i.v.m. discriminatie, racisme, xenofobie of negationisme. Daarnaast kan Het Facilitair Bedrijf elke opdracht weigeren waarvan het redelijkerwijze mag aannemen dat deze het imago van Het Facilitair Bedrijf kan beschadigen.

  De bestellende entiteit is verantwoordelijk voor het gebruik van de huisstijl in de aangeleverde documenten (http://www.ditisvlaanderen.be/nl/huisstijl). Het Facilitair Bedrijf kan daarbij de entiteit adviseren.

  Het Facilitair Bedrijf van zijn kant is verantwoordelijk voor het druktechnisch voorbereiden van de aangeleverde documenten. Het ondersteunt de klant bij de druktechnische verbetering van de documenten, zodat deze kwalitatief kunnen worden gedrukt door de externe partner.

  Afwijkingen
  De bestellende entiteit dient rekening te houden met het feit dat kleuren – van drukwerkproducten en opmaakbestanden – zoals weergegeven in een eigen print-out van de opdrachtgever of zoals aangetoond op een beeldscherm van de opdrachtgever, in zekere mate kunnen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking is geen grondslag tot niet-betaling van de bestelling.

  Plaats van levering
  Tenzij anders overeengekomen, zal de externe drukkerij de verkochte goederen leveren op het adres van het bestellende personeelslid. De bestellende entiteit verbindt zich ertoe de goederen in ontvangst te nemen en daartoe de vereiste ruimte vrij te maken.

  Auteursrechten
  De bestellende entiteit blijft eigenaar van de auteursrechten voor alle aangeleverde documenten. Afbeeldingen of teksten die Het Facilitair Bedrijf toevoegt zijn vrij van auteursrechten.

  Een opdracht met betrekking tot de reproductie van eender welk element dat door de opdrachtgever aangeleverd werd en dat onder de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom valt, impliceert dat de bestellende entiteit over het reproductierecht beschikt. Dit vrijwaart Het Facilitair Bedrijf tegen elk geschil met betrekking tot het recht tot reproductie. Het Facilitair Bedrijf is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten voor de aangeleverde teksten en afbeeldingen. Alleen de bestellende entiteit is aansprakelijk.

  Bescherming persoonsgegevens
  De bescherming van uw privacy is voor ons van groot belang. Het Facilitair Bedrijf verzekert dat het zelf en zijn partners geen persoonlijke informatie aan derden zullen verstrekken, tenzij u ons daar toestemming voor heeft verleend.

  Bij uw bezoek aan onze webtoepassing zal onze webserver technische gegevens verzamelen: zoals de naam van uw Internet Service Provider, de door u gebruikte browser en het besturingssysteem van uw computer. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de website vast te leggen.

  Alleen drukklare PDF-bestanden worden aanvaard.
  Omwille van de verscheidenheid aan opmaakprogrammatuur, heeft de grafische industrie besloten om met één output-formaat te werken. Dit is het PDF-formaat. Daarom aanvaarden we enkel bestanden in dat formaat.

  Het voordeel van het PDF-formaat is dat de oorspronkelijke kwaliteit van het formaat behouden blijft. Bovendien is het een gesloten formaat waarin alles zit wat noodzakelijk is om tot een zo betrouwbaar mogelijk druk- of printresultaat te komen.