chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Privacyverklaring van Het Facilitair Bedrijf

  Deze verklaring geeft weer welke persoonsgegevens Het Facilitair Bedrijf van u verwerkt en voor welke redenen.

  Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

  Het Facilitair Bedrijf, Havenlaan 88, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0316.380.841, is verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

  Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder de verwerking van persoonsgegevens?

  Persoonsgegevens betreffen alle informatie over u als geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Wanneer Het Facilitair Bedrijf deze verzamelt, gebruikt, raadpleegt… vormt dit een verwerking. We verwerken enkel persoonsgegevens in overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Waarom verwerkt Het Facilitair Bedrijf uw persoonsgegevens?

  Het Facilitair Bedrijf verwerkt uw persoonsgegevens om zijn taken uit haar oprichtingsbesluit (Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap (“agentschap Facilitair Bedrijf”) van 16 januari 2005) uit te voeren evenals andere taken in het algemeen of openbaar belang en als ondersteunende entiteit voor de andere instanties van de Vlaamse overheid. Een overzicht van verwerkingen vindt u in deze tabel terug.

  Het Facilitair Bedrijf zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of op een andere manier commercieel ter beschikking stellen aan derden.

  Welke persoonsgegevens verwerkt Het Facilitair Bedrijf?

  De categorieën van persoonsgegevens verschillen naargelang de taak die Het Facilitair Bedrijf vervult: overzicht van de verwerkingsdoeleinden van haar verschillende diensten.

  Ook gegevens van websitebezoekers worden verwerkt conform het cookiebeleid.

  Hoe verwerft Het Facilitair Bedrijf uw persoonsgegevens?

  Van u zelf wanneer,

  • u contact opneemt via onze website of per telefoon;
  • u zich inschrijft op een offerte/aanbesteding;
  • u zich inschrijft op één van onze nieuwsbrieven;
  • u werkt bij Het Facilitair Bedrijf; of
  • u gebruik maakt van de diensten die Het Facilitair Bedrijf aanbiedt.

  Van een andere overheid.

  • Dit zal enkel gebeuren wanneer Het Facilitair Bedrijf hiertoe is gemachtigd of een protocol heeft afgesloten zoals de regelgeving het voorschrijft.

  Hoe lang houdt Het Facilitair Bedrijf uw persoonsgegevens bij?

  Het Facilitair Bedrijf houdt uw persoonsgegevens niet langer bij dan vereist voor de aan haar opgelegde doeleinden (overzicht van de verwerkingsdoeleinden en overeenstemmende bewaartermijnen). Wij stellen alles in het werk om irrelevante, verouderde of foute persoonsgegevens tijdig aan te passen of te verwijderen.

  Wanneer en aan wie geven we uw persoonsgegevens door?

  Het Facilitair Bedrijf geeft uw persoonsgegevens enkel door in de volgende gevallen:

  • wanneer het Facilitair Bedrijf een beroep doet op een verwerker, waarmee zij een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten;
  • wanneer het Facilitair Bedrijf volgend op een machtiging of protocol de gegevens mag meedelen met een andere overheid; of
  • wanneer zij hiertoe verplicht is vanwege instructies van een gezaghebbende autoriteit.

  We geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties

  Wat zijn uw rechten omtrent de persoonsgegevens die Het Facilitair Bedrijf verwerkt?

  Als Het Facilitair Bedrijf uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van het algemeen belang of in het kader van een gerechtvaardigd belang, kunt u zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.

  U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of verwijderen. U kunt daarvoor contact opnemen met de DPO via dpo.hetfacilitairbedrijf@vlaanderen.be. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.

  U kan ons op dit e-mailadres ook contacteren voor verzoeken om een beperking van de verwerking, om bezwaar maken tegen de verwerking, zolang deze acties overeenstemmen met de voorwaarden gesteld in de geldende regelgeving hieromtrent.

  U kan ook een klacht indienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie of de Gegevensbeschermings-autoriteit.

  Hoe beveiligt Het Facilitair Bedrijf uw persoonsgegevens?

  We beschermen uw persoonsgegevens volgens de dataclassificatie en de richtlijnen van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, overeenkomstig artikel 3, tweede lid, 3°, van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid.

  Hebt u een vraag over de verwerking van uw persoonsgegevens?

  Indien u algemene vragen hebt over de manier waarop Het Facilitair Bedrijf uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer (DPO) door te mailen naar dpo.hetfacilitairbedrijf@vlaanderen.be