chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Programma ‘implementatie 5-sporenbeleid’

  Op deze webpagina vind je alle informatie over de implementatie van het 5-sporenbeleid. Het doel van dat programma is om het personeelsbeleid te moderniseren. De uitgangspunten voor die modernisering staan in een conceptnota ‘De Vlaamse overheid dynamiseren via een 5-sporenbeleid. Die vormt de komende maanden de basis voor de concrete uitwerking van een moderner personeelsbeleid voor de Vlaamse overheid. ​​​​​​​ 

  Voor wie?

  • Je bent HR-professional bij de Vlaamse overheid. 
  • Je wilt alsleidend ambtenaarop de hoogte blijven van dit programma. 

  Waar gaat het over?

  • 1

   Rechtspositie

   Het contractueel statuut wordt het uitgangspunt voor nieuwe aanwervingen. Ben je vandaag al statutair bij de Vlaamse overheid? Dan behoud je je statuut, ook als je binnen de holding Vlaamse overheid van functie verandert. 

   Bij nieuwe aanwervingen krijgen enkel gezagsfuncties nog een statutaire invulling. Om welke gezagsfuncties het precies gaat, wordt nog verder uitgewerkt via onderhandeling. 

  • 2

   Ziekteregeling en re-integratie

   Er komen meer inspanningen om medewerkers na een langere periode ziekteafwezigheid te re-integreren. In de eerste plaats door betrokkenheid en contact te houden met het zieke personeelslid en de juiste instrumenten voor een geleidelijke terugkeer naar het werk te voorzien. Als re-integratie binnen de eigen organisatie niet mogelijk is, wordt maximaal gezocht naar een goede oplossing binnen de holding Vlaamse overheid. 

   Op vlak van ziekteregeling worden de verschillen tussen statutaire en contractuele personeelsleden weggewerkt. De concrete uitwerking van deze maatregel en eventuele overgangsmaatregelen worden met de vakbondsorganisaties verder onderhandeld. 

  • 3

   Pensioen

   Wie langer wil werken, zal dat ook gemakkelijker kunnen. De administratieve procedure hiervoor wordt vereenvoudigd. 

   De tweedepensioenpijler voor contractuele personeelsleden wordt verder uitgebouwd. De vaste bijdrage van de Vlaamse overheid aan het Vlaams Pensioenfonds verhoogt tot 5% in 2024. 

  • 4

   Loopbaan- en beloningsbeleid

   Om medewerkers de kans te geven hun loopbaan zelf in handen te nemen, worden drempels voor interne mobiliteit weggewerkt. Zo kun je gemakkelijker van werk veranderen binnen de Vlaamse overheid. 

   Bij het werken aan een nieuw loonhuis behouden huidige personeelsleden minstens het huidige perspectief. De loonverschillen tussen statutaire en contractuele personeelsleden worden weggewerkt. 

   De evaluatiecyclus (PLOEG) fungeert als ontwikkelings- en beloningsinstrument. Gesprekken en continue feedback vormen een aanvulling bij het jaarlijks evaluatiegesprek. Zo voelen medewerkers zich gewaardeerd voelen en kunnen ze groeien en zich verder ontwikkelen. Leidinggevende en medewerker spreken elkaar minstens 1 keer per jaar over het totaalbeeld   van   het   functioneren   (prestaties,   waarden,   resultaten,   opnemen   extra   rollen, welzijn, ...). 

   In het nieuwe loonhuis is de evolutie van je salaris afhankelijk van je jaarlijkse evaluatie. Hierdoor vermindert het belang van anciënniteit en spelen prestaties en competenties een belangrijkere rol. Wie volgens verwachtingen presteert zal sneller een salarisstap maken dan wie onder verwachtingen presteert. De concrete modaliteiten en eventuele overgangsmaatregelen worden nog uitgewerkt. 

   Leidend ambtenaren krijgen tenslotte ook de mogelijkheid om eigen accenten te leggen in het beloningsbeleid. Dat gebeurt via een kader ‘beter belonen’ met objectieve procedures en richtlijnen, waardoor geen willekeur mogelijk is. 

  • 5

   Uitstroom

   Wanneer de competenties of motivatie van een personeelslid niet meer aansluiten op de noden voor de functie, wordt altijd eerst gestreefd naar een interne oplossing. Dat kan binnen het eigen departement of agentschap door bijvoorbeeld jobcrafting, persoonlijke ontwikkelingsplannen of interne mobiliteit. Wanneer geen oplossing binnen de eigen entiteit mogelijk is, wordt gezocht naar een oplossing via de interne arbeidsmarkt van de Vlaamse overheid. Dit gebeurt in samenwerking en met akkoord van het betrokken personeelslid. Pas wanneer alle andere mogelijkheden zijn uitgeput, kan worden overgegaan tot ontslag. 

   Contractuele personeelsleden worden beschermd tegen willekeurig ontslag, onder andere door een motiverings- en hoorplicht en een extra escalatiemogelijkheid. Voor wie statutair in dienst is, verandert er niets aan de ontslagregeling.  

   De doelgroep voor outplacementbegeleiding bij ontslag wordt verruimd, zodat meer medewerkers hier gebruik van kunnen maken. 

  Opgelet:de hierboven opgesomde maatregelen zijn opgenomen in de conceptnota die nog verder onderhandeld wordt met de vakorganisaties. Concrete beslissingen hierover worden pas verwacht in de loop van 2022. 

  Stand van zaken

  AgOstartte intussen hetprogramma‘implementatie 5-sporenbeleid'.Dat staat in voor een correcte implementatie van de verschillende beleidsvoorstellen in de personeelsregelgeving, HR-systemen en HR-dienstverlening. Vanuit het programma worden de voorstellen uit de conceptnota verder geconcretiseerd. 

   Het programma bestaat uit: 

  • 4 inhoudelijke trajecten: personeelsregelgeving, HR-systemen, HR-dienstverleningen HR-beleid
  • 2 ondersteunende trajecten: interne werking AgO en verandermanagement 

  AgO concretiseerde de conceptnota naar 22 te implementeren beleidsvoorstellen. Op dit moment worden in het traject HR-beleid de beleidsbeslissingen verder verfijnd via sprintwerking. Ook in het traject personeelsregelgeving worden de eerste beleidsvoorstellen uitgewerkt. 

  Daarnaast wordt in het traject HR-beleid en het traject personeelsregelgeving de laatste hand gelegd aan een geïntegreerde planning. Hierna zijn de andere trajecten aan zet om aan de slag te gaan met hun planning. Zodra de planning klaar is vind je die op deze pagina. 

  Context

  In juni 2021 zette de Vlaamse Regering een  belangrijke stap in de richting van een moderner HR-beleid met een eerste conceptnota. Na verder overleg met de vakorganisaties is er nu een bijgewerkte conceptnota, waarvan de Vlaamse Regering op vrijdag29 oktober 2021 akte nam.  

  De bijgewerkte conceptnota vormtde basis voor verdere onderhandelingen met de vakbonden. In dat traject worden de voorstellen uit de conceptnota ook meer uitgewerkt. Die uitwerking wordt daarna vertaald in het Vlaams Personeelsstatuut (VPS). Concrete beslissingen worden verwacht in de loop van 2022.De Vlaamse Regering heeft de ambitie om vanaf 1 januari 2023 het vernieuwde HR-beleiddoor te voeren. 

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Agentschap Overheidspersoneel – Programma ‘implementatie 5-sporenbeleid’

  Havenlaan 88 bus 31

  1000 Brussel

  prog5sporen@vlaanderen.be