chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Project Migratie datawarehouse en upgrade Cognos

  Wat houdt de migratie datawarehouse en de verbeterde versie van Cognos in? Welke andere projecten moeten hieraan vooraf zeker slagen? Op deze webpagina vind je meer informatie over deze projecten binnen de Vlaamse overheid. 

  Voor wie?

  • Je bent eindgebruiker van Cognos, het HR-rapporteringsplatform voor alle aangesloten entiteiten op de gemeenschappelijke dienstverlening van het Agentschap Overheidspersoneel (AgO).
  • Bijvoorbeeld: HR-verantwoordelijke, dossierbehandelaar van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA), …

  Wat is het project?

  Het project heeft als doel de beschikbaarheid van het HR-rapporteringsplatform te blijven garanderen, met daarbij een betere beveiliging en hogere gebruiksvriendelijkheid. 30 september 2019 is de dwingende opleverdatum door het sluiten van het datacenter. Concreet betekent dit dat alle Cognos-rapporten in het najaar verplaatst worden naar een andere IT-infrastructuur. Tegelijkertijd wordt het Cognos-programma opgewaardeerd van versie 10 naar 11.

  Goed om weten: De voorziene datum voor in productiestelling van de vernieuwde Cognos is 9 september 2019. Heb je vragen over de vernieuwde Cognos? Schrijf je dan in voor de contactdagen.

  Deze realisatie houdt voor eindgebruikers volgende verandering in: 

  • veiligere manier van aanloggen: de gebruiker logt via een digitale sleutel in
  • nieuwe gebruikerservaring in Cognos
  • nieuwe en verbeterde Cognos-functionaliteiten
  • verbeterde performantie
  • 1 gemeenschappelijk rapporteringsaanbod

  Noodzakelijke beheersmaatregelen

  Enkele beheersmaatregelen om succesvol te kunnen afronden:

  • Bevriezing voor wijzigingen of aanmaken van nieuwe rapporten tussen 1 april en 30 september, ook voor lopende projecten.
  • Uitbouw van de Vlimpers-rapportenshop met gedetecteerde behoeften uit project ‘Afbouw beleidsdomein specifieke mappen’.

  Relatie met andere projecten

  Goed om weten: de status van deze projecten kun je vanaf nu hier verder opvolgen.

  Project ‘Afbouw beleidsdomein specifieke mappen’

  Dit project bevindt zich momenteel in een laatste fase. AgO heeft in samenwerking met de verschillende beleidsdomeinen een analyse gemaakt en werkt momenteel aan de uitbreiding van de Vlimpers-rapportenshop.

  Wat is de stand van zaken?

  actualisatie 3 september

  • algemeen: 95 gevraagde aanpassingen gedetecteerd, waarvan al 92 aanpassingen afgerond.
  • De laatste aanpassingen worden na de migratie opgenomen in afstemming met de gebruikers.

  actualisatie 15 juli

  • algemeen: 95 gevraagde aanpassingen gedetecteerd, waarvan al 86 aanpassingen afgerond.
  • De laatste aanpassingen worden in de komende maand nog opgenomen. Alle aanpassingen die nu nog niet gedetecteerd werden, worden pas na de migratie opgenomen op basis van de beslissingsboom volgens prioriteiten.

  actualisatie 24 mei

  • algemeen: 91 gevraagde aanpassingen gedetecteerd, waarvan al 60 aanpassingen afgerond.

  Goed om weten: AgO contacteert de betrokken personen als er nog onduidelijkheden zijn bij de gevraagde aanpassingen en houdt hen verder ook op de hoogte van de voortgang via tussentijdse updates. Hieruit komen soms nog aanpassingen naar boven waardoor het aantal gedetecteerde aanpassingen licht kan toenemen.

  • opleveren gedetecteerde rapporten in project beleidsdomeinspecifieke mappen
   • rapportering ‘vakorganisaties’
    • eerste rapporteringsbehoeften werden ontwikkeld

  actualisatie 29 april

  • algemeen:
   • 87 gevraagde aanpassingen gedetecteerd, waarvan al 43 aanpassingen afgerond hetzij door
    • bestaande rapporten aan te passen of nieuwe rapporten te bouwen
    • te verwijzen naar bestaande rapporten en de bijhorende documentatie te verduidelijken.

  Goed om weten: AgO contacteert de betrokken personen als er nog onduidelijkheden zijn bij de gevraagde aanpassingen en houdt hen verder ook op de hoogte van de voortgang via tussentijdse updates.

  • rapportering ‘leidinggevenden’: de al gedetecteerde rapporteringsbehoeften uit een ander traject rond leidinggevenden kwamen tijdens de gesprekken naar voor, maar zijn nog niet volledig. Diegene die wel duidelijk zijn, werden op basis van de gesprekken ingedeeld in 2 categorieën:
   • prioritair: ter beschikking voor de oplevering van de migratie
   • niet-prioritair

  De volledige analyse van behoeften vindt plaats na de migratie.

  • ordonnantierapportering: AgO is samen met het departement Cultuur Jeugd en Media (CJM) en Plantentuin Meise de analyse gestart voor de 1-op-1-aansluiting tussen de Vlimpersgegevens en de uiteindelijke aanrekeningen in het centrale boekhoudsysteem Orafin. 
  • rapportering ‘vakorganisaties’: de analyse met oog op bouw van rapporten voor de vakorganisaties is lopende. Er zal in de Vlimpers Rapportenshop via een specifieke map rapportering over vakorganisaties ter beschikking gesteld worden.
  • rapportering ‘planning en tijd’: sommige entiteiten binnen de Vlaamse overheid maken gebruik van de centraal aangeboden planningstool Ortec Workforce Scheduling (OWS), ofwel beter gekend als Vlimpers Planning  of Harmony Full.
   • De rapporten zullen aangeboden worden in een aparte rapporteringsmap. Voorlopig is het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezondheid de enige doelgroep die nood heeft aan deze rapporten.

  Dienstverlening

  Tijdens de uitvoering van het project blijft de rapporteringstoepassing beschikbaar. Vragen voor nieuwe of aanpassingen aan bestaande rapporten zijn vanaf nu afhankelijk van het type ‘case’ (zie onder).

  Project ‘tool weddebudgetrapportering’

  De oplevering van de tool 'weddebudgetrapportering' is een randvoorwaarde, omdat de financiële rapporten momenteel in de beleidsdomein specifieke mappen zitten. Lees meer op de webpagina 'Weddebudgetrapportering'.

  Waarom een tool 'weddebudgetrapportering'?

  Het project ‘weddebudgetrapportering’ werd in 2017 gevalideerd door de Strategische Stuurgroep Vlimpers met als doel om:

  • de continuering van de bestaande dienstverlening rond weddebudgetrapportering te garanderen
  • een beveiligde webapplicatie op te leveren die het mogelijk maakt om loonprognoses aan te maken

  De applicatie weddebugetrapportering helpt om, op basis van rapporteringsgegevens een antwoord te formuleren op de vraag: ‘Hoe groot zal het overschot of het tekort zijn op de personeelskredieten met budgetsleutel X op het einde van een bepaald jaar?’

  De applicatie wordt in 3 fases ontwikkeld:

  • 2017 - 2018:
   • ontwikkeling van fase 1
   • testing door pilootgroep
  • 2019:
   • afronding van fase 2
   • in productie stelling van de applicatie voor enkele pilootgroepen met als verwachte timing begin juli
  • Fase 3: ontwikkeling van de resterende gecapteerde behoeften
  Wat is de stand van zaken?

  actualisatie 9 augustus

  • De tool is in productie gegaan voor de pilootentiteiten.

  actualisatie 15 juli

  • koppeling ACM/IDM (aanmelden digitale sleutel) staat in productie en aan de pilootgebruikers werd het recht in gebruikersbeheer toegekend
  • AgO heeft de laatste bugs, die uit testsessies met pilootgroepen kwamen, opgelost en voerde stresstesten op de infrastructuur uit
  • geplande in productiestelling voor pilootgroepen wordt voorzien tijdens de 2de helft van juli
  • uitbouw ‘overzicht inhoudelijke informatie’: samen met de in productiestelling van de tool WBR zal er een webpagina ‘weddebudgetrapportering’ live gaan met daarop meer inhoudelijke informatie (handleiding, verschillen gegevens Orafin - tool WBR, …) 

  actualisatie 24 mei

  • koppeling ACM/IDM (aanmelden digitale sleutel) ingepland op 29 mei
  • testsessies pilootgroepen (aanmelden digitale sleutel) ingepland midden juni

  actualisatie 29 april

  • 1ste testsessies ‘ontwikkelingen fase 2’ achter de rug
   • input voor bijsturen/aanpassen van handleiding
   • enkele defecten gedetecteerd en worden nog opgenomen voor de lancering
   • voorstellen tot optimalisatie: worden later geëvalueerd en mogelijks in fase 3 (na go live) verder bekeken. 

  Volgende testsessies: ingepland afhankelijk van de in productie stelling van de koppeling van de applicatie met een digitale sleutel

  • de uitbouw ‘overzicht inhoudelijke informatie’ geanalyseerd over de automatisatietool en de manuele manier van werken bij het opmaken van weddeprognoses
   Het is de bedoeling om bijvoorbeeld sjablonen, handleidingen en een overzicht met mogelijke verschillen tussen de verschillende werkwijzen ter beschikking te stellen (financiële rapportering in Cognos, tool weddebudgetrapportering, Orafin).  Meer informatie op deze webpagina volgt zodra mogelijk.  
  • opzetten beveiligde infrastructuur: werkzaamheden om de infrastructuur van de tool in test/productie op te zetten verlopen vlot.  Er wordt verwacht tegen midden mei 2019 dit klaar te hebben zodat het aanmelden met een digitale sleutel kan geïmplementeerd worden.  De voorbereidingen hiervan zijn al lopende.
  Op basis van welke criteria kun je een rapporteringscase indienen?

  Tijdens de uitvoering van het project blijft de rapporteringstoepassing beschikbaar. Je rapporteringscase wordt behandeld op basis van prioriteit, zoals goedgekeurd door het strategisch sturingsorgaan van Vlimpers waarbij wettelijke rapportering en blokkerende fouten altijd voorrang krijgen. 

  Verloop van het project

  Hulp en ondersteuning

  Contact