chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Project PersoneelPunt

  Op deze webpagina vind je alle informatie over PersoneelPunt, een project met als doel om een gemeenschappelijk en performant HR-systeem voor alle entiteiten van de Vlaamse overheid op te zetten.

  Voor wie?

  • Je bent HR-professional bij de Vlaamse overheid.
  • Je bent een lokale projectleider bij een agentschap of departement van de Vlaamse overheid.
  • Je wilt als leidend ambtenaar op de hoogte blijven van dit project.

  Stand van zaken

  Om het HR-systeem van de Vlaamse overheid te vernieuwen werd in 2015 met hetproject PersoneelPuntgestart. Het ging om hetvernieuwen van Vlimpers op het vlak van loonverwerking,kern HR(gegevensbeheer personeelsleden) entalent HR(modules om talenten digitaal aan te trekken, op te volgen en te ontwikkelen).

  • Het contract voor de loonmotor werd verlengd tot eind 2022.
  • Kern HR kreeg in 2017 een upgrade naar de laatste versie (9.2) en een reeks van functionele verbeteringen werden doorgevoerd.
  • Voor talent HR startte in 2018 het traject van visieontwikkeling, analyse, voorstudie en gunning. Vanaf 2019 gebeurde de opzet van een aantal modules die verder uitgerold worden bij de entiteiten:
   • PLOEG in januari 2019;
   • Profielbeheer in april 2019,
   • Selectie en rekrutering in juni 2019,
   • Leren in september 2019,
   • Loopbaan in januari 2021

  Meer informatie vind je hieronder bij Planning uitrol talentmodules

  Talentmodules via nieuwe leverancier

  Voor de vernieuwing en ontwikkeling van de modules die met talent te maken hebben, wordt samengewerkt met de leverancier Cornerstone On Demand die modules voor profielbeheer, prestatiebeheer, rekrutering en selectie, leren en talentbesprekingen volgens de technologiestrategie software as a service (SaaS) aanbiedt.

  Ook het moderne HR-beleid van de Vlaamse overheid zet daarmee in op de Radicaal Digitaal doelstelling en kiest voor uniformisering en standaardaardisering van HR-processen.

  Wat is het doel van de nieuwe talentmodules?

  De nieuwe talentmodules moeten entiteiten uit de Vlaamse overheid ondersteunen op vlak van geïntegreerd talentmanagement, zodat zij hun medewerkers optimaal kunnen inzetten om de organisatiedoelstellingen te bereiken. In de Vlaamse overheid van vandaag is die uitdaging immers groter dan ooit.

   
  Doelstellingen per module bij einde project

  Welke resultaten kun je verwachten?

  Concreet zorgen de modules voor: 

  • meer ruimte voor de toegevoegde waarde van HR door het minimaliseren van de administratieve last van deze HR-processen, in combinatie met maximale ondersteuning van selfservice mogelijkheden
  • ondersteuning van 'nieuwe' talentprocessen in het kader van een geïntegreerd talentbeleid. Concreet gaat het om digitale ondersteuning van talentpools en talentbesprekingen.
  • een rijkere rapportering ter ondersteuning van het eigen HR- en talentbeleid in elke entiteit, omdat alle 'talent'-informatie van medewerkers op 1 plaats gebundeld is
  • meer medewerkers die hun loopbaan zelf in handen nemen. Ook zij worden immers uitgedaagd om met de talentinformatie in hun dossier aan de slag te gaan

  Planning uitrol talentmodules

  Voor de uitrol van de verschillende modules bij de agentschappen en departementen werd een 'waveplanning' opgemaakt. De uitrol gebeurt dus gefaseerd. Elke module wordt telkens tegelijkertijd bij een groep entiteiten uitgerold. De eerste module PLOEG werd in januari 2019 door een eerste groep entiteiten in gebruik genomen. Eind 2020 moeten alle entiteiten aangesloten zijn op alle modules.

  Wat is de stand van zaken voor de uitrol van de verschillende modules?
  • De module Rekrutering en Selectie is sinds juni 2019 in gebruik voor de A-Z klanten. De uitrol naar alle entiteiten is voltooid op 1 november 2020.
  • De uitrol van de module PLOEG is voltooid op 1 januari 2020.
  • Ingebruikname van nieuwe module Loopbaan is mogelijk vanaf 4 januari 2021.
  • De module Leren werd door eerste groep entiteiten in september 2019 in gebruik genomen. De uitrol naar alle entiteiten is voltooid op 1 januari 2021.

  Overzicht in tabelvorm:

   Module

  In gebruik? 

  Uitrol?

  Rekrutering en selectie 

  JA 

  Voltooid

  PLOEG 

  JA 

  Voltooid 

  Leren 

  JA 

  Voltooid 

  Loopbaan

  Neen

  NVT 

  Profielbeheer 

  JA 

  NVT

  Aan de slag als HRBP of lokale projectleider

  De uitrol van de verschillende modules gebeurde telkens volgens een 'waveplanning'. 

  De uitrol gebeurde volgens een vast stramien. Je wordt ondersteund met een instrumentendoos met informatie, trainings- en communicatiemateriaal, vragenlijsten om in te vullen, … waardoor elke aansluiting efficiënt en effectief kan verlopen.

  De aansturing gebeurt door een centraal team van AgO en een lokaal projectteam in elke entiteit.

  Goed om te weten: wil je weten welke modules in gebruik zijn bij een agentschap of departement? Raadpleeg dan de gedetailleerde planning.

  Specifieke vragen over de modules

  Als HRBP heb je misschien ook specifieke vragen bij de verschillende modules.

  Hoe verhoudt het nieuwe systeem zich tot bestaande (eigen) systemen?

  Er worden geen entiteitsspecifieke systemen ondersteund of specifieke interfaces gebouwd met de nieuwe modules. Om de investeringen optimaal te laten renderen adviseert AgO om zoveel mogelijk gebruik te maken van de aangeboden toepassingen en diensten en eigen systemen af te bouwen of stop te zetten. De facturatie hangt af van het aantal personeelsleden van jouw entiteit en hangt niet af van het daadwerkelijk gebruik.

  Wat is de verhouding tussen de aansluiting bij Dienstencentrum Talent en de aansluiting op modules uit het project Personeelpunt?

  Elke entiteit die valt binnen het omschrijvingsgebied Vlimpers zal gebruik kunnen maken van de nieuwe modules. Het maakt dus niet uit of je als entiteit aangesloten bent bij het Dienstencentrum Talent.

  Concreet betekent dit dat je entiteit in de toekomst volgende activiteiten kan organiseren of vorm kan geven met de te lanceren modules:

  • Rekrutering en selectie
  • Vorming
  • PLOEG
  • Talentbesprekingen
  • Functiebeschrijvingen

  Als HR-professional in een van de entiteiten krijg je dus altijd toegang tot de verschillende modules. AgO ondersteunt je bovendien met trainingen en handleidingen.

  Voor rekrutering en selectie bekent dit het volgende:

  • Ben je aangesloten bij de dienstverlening van DC talent? Dan kun je in de toekomst digitaal een werving via de nieuwe module Rekrutering & Selectie aanvragen en de selecties opvolgen. De werklast voor aansluiting op de nieuwe module is beperkt omdat je slechts voor een aantal activiteiten in de module getraind moet worden omdat je zelf geen selecties uitvoert.
  • Ben je niet aangesloten bij de dienstverlening van DC talent en organiseer je wervingen zelf? Dan kun je als selectieverantwoordelijke in de toekomst via de nieuwe module Rekrutering & Selectie zelf selectieprocedures aanmaken, beheren en uitvoeren. Je wordt getraind in deze rol en bent de trekker om de module in jouw entiteit in gebruik te nemen. Dit is meegerekend in de werklast voor aansluiting op de nieuwe modules.

  Projectteam en stuurgroep

  Kurt Ryckaert is projectmanager van project PersoneelPunt – talent HR. AgO stelde voor elke module een projectleider, een business analist en een applicatiebeheerder aan. Twee senior gebruikers vertegenwoordigen de diverse gebruikersgroepen uit de entiteiten van de Vlaamse overheid. In de ontwikkelfase van elke module beschrijft deze designgroep de processen en configuratiekeuzes.

  Het projectteam rapporteert aan de strategische stuurgroep Vlimpers, die de beslissingen over het toekomstig personeelssysteem neemt. De voorzitter van de stuurgroep is Peter Rabaey. Alle leidend ambtenaren ontvangen de verslagen van de strategische stuurgroep Vlimpers.

  Wie maakt deel uit van de strategische stuurgroep?
  • voorzitter: Peter Rabaey
  • senior klant: Tom Roelants (AWV), Karine Moykens (departement WVG), Inge Kinnaer (K&G), Michelline Van Den Langenbergh (VMM)
  • intern expert: Koen Algoed (departement FB), Stefan De Smedt (HfB)

  Historiek en uitgangspunten

  Met de beslissing van de Vlaamse regering van 13 mei 2016 werd het startschot voor het programma PersoneelPunt gegeven.

  Wat houdt de beslissing van de Vlaamse regering van 13 mei 2016 in?

  De Vlaamse Regering besliste op 13 mei 2016 om:

  • haar principiële goedkeuring te hechten aan de vernieuwing van het HR-systeem dat wordt gebruikt om de HR-processen van de Vlaamse overheid te ondersteunen, genaamd PersoneelPunt. Dit is het gemeenschappelijke geïntegreerde HR-systeem dat bestaat uit drie grote functionele componenten (kern HR, loonverwerking en talent) aangevuld met een aantal dienstverleningstoepassingen en interfaces.
  • een verregaande standaardisering door te voeren van de HR-processen van de Vlaamse overheid en van het aanbod voor alle entiteiten, met het oog op het garanderen van de performantie en efficiëntie van het geïntegreerd systeem
  • de financiering te voorzien zoals uiteengezet in punt 3 van de voorgelegde nota (vertrouwelijk) en de tijdelijke werving van personeel mogelijk te maken voor de realisatie van PersoneelPunt
  • de minister bevoegd voor Bestuurszaken te gelasten de nodige stappen te zetten om uitvoering te geven aan de realisatie van PersoneelPunt
  Wat zijn de basisprincipes van het project?

  Het project gaat uit van een aantal basisprincipes:

  • Het streven naar een zo groot mogelijke stroomlijning van de HR-processen over de entiteiten heen.
  • De balans behouden tussen het respect voor de eigenheid en het stroomlijnen van processen.
  • Het systeem en de technologie aanpassen op basis van gemeenschappelijk gedragen behoeften.
  • De betrokkenheid van alle belanghebbende entiteiten doorheen de verschillende fases van het project garanderen.
  • De uiteindelijke beslissing biedt een evenwicht tussen waarde, kosten en risico.
  Waarom is het project noodzakelijk?

  Waarom is deze vernieuwing van het HR-systeem van de Vlaamse overheid noodzakelijk?

  Technisch-financiële argumenten

  • De licenties en ondersteuning voor een aantal deelcomponenten binnen het huidige Vlimpers liepen af in 2016 en 2017. Voor de loonberekeningscomponent loopt de ondersteuning af na 2020.
  • De onderhoudskost van Vlimpers is sinds de opstart exponentieel gestegen omwille van de uitbouw van modules en de verregaande aanpassingen op maat. De operationele kosten zullen, zonder ingrijpen, op korte termijn nog verder toenemen om de verouderde technologie draaiende te houden.
  • Ook aanpassingen aan ondersteunende technologie, zoals bijvoorbeeld servers, zijn nodig om het geheel te laten functioneren.

  Beheersmatige argumenten

  • De huidige functionaliteiten voldoen technologisch niet om de bijkomende aansluitingen (cf. beslissing Vlaamse regering 25 april 2014) te realiseren en de HR-processen op een modernere en efficiëntere manier te ondersteunen.
  • De beveiliging van de huidige toepassing is ontoereikend (cf. audit informatieveiligheid) en vraagt om dringende ingrepen. Een aantal zaken werden reeds opgenomen, voor andere zijn meer fundamentele ingrepen nodig.

  Beleidsmatige argumenten

  • Vanuit het HR-netwerkmodel van de Vlaamse overheid, ligt er meer focus op de toegevoegde waarde van strategisch HR in de entiteiten, en worden operationele HR-diensten zo veel mogelijk gecentraliseerd en geautomatiseerd. Hierdoor is er meer ruimte voor kerntaken in de entiteiten.
  • Internationale tendensen op vlak van HR tonen een evolutie naar een modern, meer geïntegreerd HR-beleid, waar ook de Vlaamse overheid werk van wil maken. Het programma PersoneelPunt draagt dan ook bij tot de realisatie van de doelstellingen van het modern HR-beleid van de Vlaamse overheid.

   Wat zijn de voordelen van deze vernieuwing van het HR-systeem?

  • Kostendaling: door te werken met 1 centraal personeelssysteem dalen de kosten voor de ondersteuning van HR-processen op niveau van de Vlaamse overheid tegen 2020.
  • Schaalvoordelen: de optimale ondersteuning van operationele processen vanuit 1 systeem en 1 dienstencentrum creëert ruimte voor de toegevoegde waarde van HR aan de business.
  • Meer transparante en uniforme rapportering: het nieuwe personeelssysteem zorgt voor snellere beleids- en managementrapportering en evidence based beleidsondersteuning.
  • Digitaal duurzaam: PersoneelPunt zorgt voor een digitaal duurzaam systeem, passend binnen een toekomstgerichte IT-strategie.
  • Modern HR-beleid: het nieuwe personeelssysteem is een hefboom voor een meer vooruitstrevend en geïntegreerd HR-beleid.
  • Self service: medewerkers krijgen zicht op alle facetten van hun personeelsdossier en kunnen hier zelf mee aan de slag.
  Hoe wordt het nieuwe personeelssysteem gefinancierd?

  De Vlaamse regering keurde op 13 mei 2016 het financieringsmodel goed voor de investeringen, het onderhoud en de externe ondersteuning. Op basis daarvan werkte AgO een concreet voorstel uit dat door de strategische stuurgroep Vlimpers werd gevalideerd. Meer informatie over het financieringsmodel en de concrete tarieven vind je op de webpagina 'Vlimpers tarieven'. 

  Blijf op de hoogte

  Via de HR-nieuwsbrief of de HRBP-netwerken kun je op de hoogte blijven van dit project.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Kurt Ryckaert – projectleider talentmodules
  Agentschap Overheidspersoneel – afdeling HR-technologie en Data
  kurt.ryckaert@vlaanderen.be – 0485 56 14 13

  Elisabeth De Clerq – projectleider kern HR
  Agentschap Overheidspersoneel – afdeling HR-technologie en Data
  elisabeth.declercq@vlaanderen.be – 0472 89 80 31