chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Protocollen 1993

  Datum vergadering Onderwerp Nummer protocol Datum ondertekening

  22/01/1993

  Ontwerp van omzendbrief betreffende:
  - het compensatieverlof voor de feestdagen die in 1993 op een zaterdag of op een zondag vallen;
  - dienstvrijstelling voor de sportdag 1993

  8.29

  26/01/1993

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van de uiterste datum waarop aanspraak kan worden gemaakt op de overgangsbepalingen van titel II van het decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk beleid

  8.30

  22/01/1993

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Executieve betreffende het bij arbeidsovereenkomst in dienst houden van sommige niet-vastbenoemde personeelsleden bij sommige Vlaamse openbare instellingen

  8.31

  22/01/1993

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Executieve tot overdracht van de personeelsleden van de buitendienst van de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs naar het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

  8.32

  22/01/1993

  11/03/1993

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden en tot toekenning van de zogeheten "weddeschaal van geselecteerde aan de geslaagde kandidaten van sommige bevorderingsexamens bij de administratieve diensten van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs"

  9.33

  11/03/1993

  23/04/1993

  Ontwerp van decreet houdende machtiging van de Vlaamse Executieve om toe te treden tot de VZW Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme en van overdracht van het beheer van de Jeugdinfrastructuren "Hoge Rielen" in Kasterlee en "Destelheide" in Dworp, en van de uitleendienst van het kampeermateriaal in Machelen aan deze VZW

  10.34

  23/04/1993

   

  Artikel 10 van het ontwerp van decreet tot oprichting van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid

  11.35

  26/04/1993

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Executieve tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Executieve van 19 april 1990 tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van de onthaalformatie van de Diensten van de Vlaamse Executieve overgedragen van het ministerie van Onderwijs en het Gebouwenfonds voor de Rijksscholen overgaan naar de administratieve diensten van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs

  11.36

  26/04/1993

  11/05/1993

  Formele beslissingen van de raad van besluit van de BRTN-omroep van de Vlaamse Gemeenschap inzake de statuutwijzigingen – loopbaanwijzigingen – nieuwe graden – structurele – nieuwe weddeschalen en nieuwe loopbaan van industrieel ingenieur

  12.37

  13/05/1993

  27/05/1993

  Ontwerp van omzendbrief AZ/MIN93/…: personeelsbeleid in de overgangsperiode v??r de inwerkingtreding van het Vlaams ambtenarenstatuut

  13.38

  27/05/1993

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Executieve tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige Vlaamse openbare instellingen

  13.39

  27/05/1993

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Executieve tot vaststelling van de bezoldigingsreglementering van het personeel van sommige Vlaamse openbare instellingen

  13.40

  27/05/1993

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Executieve tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Executieve van 9 januari 1991 houdende samenstelling van de directieraad en de departementale directieraden in het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

  13.41

  27/05/1993

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Executieve tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Executieve van 22 mei 1991 houdende vaststelling van bijzondere statutaire bepalingen voor het personeel van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

  13.42

  27/05/1993

  06/07/1993

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Executieve tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Executieve van 11 december 1991 tot vaststelling van bijzondere statutaire bepalingen voor het personeel van de Vlaamse Milieumaatschappij

  15.44

  06/07/1993

   

  Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 1 juli 1992 tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en van het decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk beleid

  15.45

  06/07/1993

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Executieve tot vaststelling van de weddeschalen van sommige bijzondere graden bij het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

  15.46

  06/07/1993

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Executieve tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Executieve van 18 december 1992 houdende vaststelling van bijzondere statutaire bepalingen voor het personeel van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

  15.47

  06/07/1993

   

  Voorontwerp van decreet betreffende de N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen (art. 38 t.m. art. 42, art. 58 t.m. art. 60 en art. 62)

  15.48

  06/07/1993

  20/07/1993

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Executieve tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Executieve van 13 november 1991 houdende vaststelling van de aanwervingsvoorwaarden, de loopbaan en de bezoldiging voor de bijzondere culturele ambten in het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

  16.49

  20/07/1993

  02/09/1993

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijzing van het koninklijk besluit van 20 maart 1980 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de N.V. Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen

  17.50

  09/09/1993

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Executieve van 14 oktober 1992 tot vaststelling van de weddeschalen in het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

  17.51

  09/09/1993

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de weddeschalen van sommige Vlaamse openbare instellingen

  17.52

  09/09/1993

  11 en 25/10/1993

  Ontwerp van besluit van de Secretaris-generaal houdende aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn om de beoordeling en ongunstige vermelding voor te stellen of toe te kennen, die bevoegd zijn op tuchtgebied en die bevoegd zijn om de schorsing in het belang van de dienst voor te stellen of uit te spreken voor de ambtenaren van het departement … (departementen zonder buitendiensten)

  19.61

  25/10/1993

   

  Ontwerp van besluit van de Secretaris-generaal houdende aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn om de beoordeling en ongunstige vermelding voor te stellen of toe te kennen, die bevoegd zijn op tuchtgebied en die bevoegd zijn om de schorsing in het belang van de dienst voor te stellen of uit te spreken voor de ambtenaren van het departement … (departement Onderwijs en departement Leefmilieu en Infrastructuur)

  19.62a

  25/10/1993

   

  Ontwerp van besluit van de Secretaris-generaal houdende aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn om de beoordeling en ongunstige vermelding voor te stellen of toe te kennen, die bevoegd zijn op tuchtgebied en die bevoegd zijn om de schorsing in het belang van de dienst voor te stellen of uit te spreken voor de ambtenaren van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

  19.62b

  25/10/1993

   

  Ontwerp van besluit van de Secretaris-generaal houdende aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn om de beoordeling en ongunstige vermelding voor te stellen of toe te kennen, die bevoegd zijn op tuchtgebied en die bevoegd zijn om de schorsing in het belang van de dienst voor te stellen of uit te spreken voor de ambtenaren van het departement Economie, Werkgelegenheid en Binnenlandse Aangelegenheden

  19.63

  25/10/1993

  25/10/1993

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de Vlaamse Executieve van 14 oktober 1992 tot vaststelling van de weddeschalen in het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

  20.70

  25/10/1993

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van de maaltijdcheques aan de personeelsleden van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij voor het jaar 1991

  20.71

  25/10/1993

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van de maaltijdcheques aan de personeelsleden van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij voor het jaar 1992

  20.72

  25/10/1993

  14/12/1993

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs

  21.73

  14/12/1993

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de personeelsleden van de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs titularis kunnen zijn

  21.74

  14/12/1993

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering waarbij het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen wordt gemachtigd om twee contractuele bestuurssecretarissen in dienst te nemen om te voldoen aan tijdelijke en uitzonderlijke personeelsbehoeften die het gevolg zijn van de uitvoering van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering

  21.75

  14/12/1993

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging van de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen tot deelname aan de pensioenregeling, ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden

  21.76

  14/12/1993

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Executieve van 31 juli 1991 houdende personeelsreglement van de Vlaamse Landmaatschappij

  21.77

  14/12/1993

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Executieve van 31 juli 1991 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de personeelsleden van de Vlaamse Landmaatschappij titularis kunnen zijn

  21.78

  14/12/1993

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Executieve van 13 november 1991 houdende vaststelling van de bezoldigingsregeling en van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden van het personeel van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

  21.79

  14/12/1993

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Executieve van 13 november 1991 tot toekenning van een weddesupplement aan sommige personeelsleden van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

  21.80

  14/12/1993

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Executieve van 13 november 1991 houdende toekenning van weddecomplementen aan de personeelsleden van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

  21.81

  14/12/1993

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de weddeschalen in sommige Vlaamse openbare instellingen

  21.82

  14/12/1993

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Executieve van 13 januari 1993 tot vaststelling van de weddeschalen van de Vlaamse wetenschappelijke inrichtingen

  21.83

  14/12/1993

  14 en 20/12/1993

  Ontwerp van decreet tot opheffing van sommige bepalingen van het decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk beleid en van sommige bepalingen van het koninklijk besluit 46 van 10 juni 1982 betreffende de cumulaties van beroepsactiviteiten in sommige openbare diensten en tot opheffing van wettelijke bepalingen inzake prioritaire aanwerving bij de diensten van de Vlaamse Regering

  21.84

  20/12/1993

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende oprichting van een cultureel centrum van de Vlaamse Gemeenschap in Bilzen, genaamd "Landcommanderij Alden Biesen"

  21.85

  14/12/1993

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden op 1 november 1991 in dienst van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest en de Vlaamse Milieumaatschappij

  21.86

  14/12/1993

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden op 1 november 1992 in dienst van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest en de Vlaamse Milieumaatschappij

  21.87

  14/12/1993

  20/12/1993

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Executieve van 11 december 1991 houdende aanwervings- en bezoldigingsregeling van gemeenschapsattachés in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

  22.88

  20/12/1993

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1993 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  22.89

  20/12/1993

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Executieve van 22 mei 1991 houdende vaststelling van bijzondere statutaire bepalingen van het personeel van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

  22.90

  21/12/1993

  naar boven