chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Protocollen 1994

  Datum vergadering Onderwerp Nummer protocol Datum ondertekening

  11 en 14/01/1994

  Ontwerp van omzendbrief AZ-MIN-94 betreffende het ziekteverlof en het toezicht op de afwezigheid wegens ziekte, arbeidsongeval of beroepsziekte

  1.1

  14/01/1994

  14/01/1994

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de salarisschalen van sommige bijzondere graden en van de afgeschafte bijzondere graden en tot toekenning van een zogeheten "salarisschaal van geselecteerde" aan sommige personeelsleden van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

  2.2

  14/01/1994

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige statutaire bepalingen voor het niet-wetenschappelijk personeel van de wetenschappelijke instellingen van de diensten van de Vlaamse Regering

  2.5

  14/01/1994

  14/01, 09/02 en 18/03/1994

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een verlof voorafgaand aan de pensionering

  2.3

  18/03/1994

  14/01, 09/02 en 02/03/1994

  Ontwerp van omzendbrief betreffende het personeelsbeleid in de overgangsperiode vóór de inwerkingtreding van een nieuw personeelsstatuut per Vlaamse openbare instelling

  2.4

  22/03/1994

  02/03/1994

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering waarbij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding gemachtigd wordt om negen migratenbegeleiders contractueel in dienst te nemen om bijkomende of specifieke opdrachten te vervullen

  3.7

  03/03/1994

  18/03/1994

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning aan sommige personeelsleden van de Vlaamse Milieumaatschappij van een toelage voor het bereikbaar zijn buiten de normale diensturen

  4.8

  22/03/1994

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan sommige graden bij de Vlaamse Milieumaatschappij

  4.9

  18/03/1994

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 1991 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij

  4.10

  18/03/1994

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering waarbij de Vlaamse Milieumaatschappij wordt gemachtigd personen onder het stelsel van een arbeidsovereenkomst in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften

  4.11

  18/03/1994

  02/03 en 18/03/1994

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

  4.12

  22/03/1994

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het personeel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding belast met de organisatie van de beroepsopleidingcentra

  4.13

  22/03/1994

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het personeel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding belast met het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan gebruikers

  4.14

  22/03/1994

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het personeel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding belast met outplacement en loopbaanbegeleiding

  4.15

  22/03/1994

  04/05/1994

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering waarbij de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest gemachtigd wordt personen onder het stelsel van een arbeidsovereenkomst in dienst te nemen om bijkomende of specifieke opdrachten te vervullen

  5.16

  04/05/1994

  04/05, 20/05 en 22/06/1994

  Ontwerp van omzendbrief m.b.t.
  1. pro rata berekening van het aantal vakantiedagen;
  2. feestdagen die samenvallen met verlof voor verminderde prestaties;
  3. continuregelingen: berekening van het aantal vakantiedagen en feestdagen.

  5.17

  23/06/1994

  04/05, 20/05, 10/06 en 22/06/1994

  Ontwerp van omzendbrief m.b.t. de standaardwerktijdregeling en dienstvrijstellingen in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

  5.18

  23/06/1994

  04/05, 20/05 en 10/06/1994

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van bijzondere bezoldigingsvoorwaarden voor het loodspersoneel

  5.19

  23/06/1994

  20/05/1994

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de salarisschalen van de bijzondere graden bij de dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs

  6.20

  20/05/1994

  10/06/1994

  Ontwerp van omzendbrief betreffende de compensatiedagen in 1994 voor de personeelsleden van de Vlaamse wetenschappelijke inrichtingen en de Vlaamse openbare instellingen

  7.21

  10/06/1994

   

  Bijgaande nota aan de leden van het Sectorcomité XVIII inzake een amendement bij artikel 106 van het ontwerp van decreet betreffende de rustpensioenen toegekend aan de vastbenoemde personeelsleden van de Nederlandse Radio- en Televisie-uitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap, en betreffende de overlevingspensioenen toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden

  7.22

  10/06/1994

  01/07/1994

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de salarisschalen van sommige bijzondere graden bij de Vlaamse Onderwijsraad

  8.23

  04/07/1994

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel

  8.24

  04/07/1994

  27/07/1994

  Artikel 8 van het voorontwerp van decreet houdende regeling van het beheer van de Culturele Centra van de Vlaamse Gemeenschap in de rand van Brussel

  9.25

  02/08/1994

  07/09/1994

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de dienst voor de Scheepvaart

  10.26

  07/09/1994

   

  De Nederlandse Radio- en Televisieuitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap:
  a) herstructurering van de dienst Produktiefaciliteiten;
  b) toekenning van een premie aan de machinisten voor het besturen van vrachtwagens;
  c) toekenning van een premie voor nachtwerk;
  d) verlof zonder wedde-artikelen 108 en 108bis van het huidige ATC-statuut.

  10.27

  08/09/1994

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering waarbij de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest gemachtigd wordt om 1 ingenieur, 3 bestuurssecretarissen en 1 opsteller contractueel in dienst te nemen om aan tijdelijke en uitzonderlijke personeelsbehoeften te voldoen die het gevolg zijn van het waarnemen van het secretariaat van het Presti-programma

  10.28

  12/09/1994

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1993 houdende de organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel: betrekkingen van opdrachthouder voor de kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs

  10.29

  12/09/1994

  17/10/1994

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de hiërarchische indeling van de graden van de personeelsleden van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen

  12.31

  17/10/1994

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen

  12.32

  17/10/1994

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Rekem

  12.33

  17/10/1994

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1993 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  12.34

  17/10/1994

  28/10/1994

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van het Commissariaat-generaal voor de bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  13.35

  11/01/1995

  23/11/1994

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 september 1991 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de personeelsleden van de administratieve diensten van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs kunnen titularis zijn

  15.37

  05/12/1994

   

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 januari 1992 houdende het reglement van de administratieve diensten van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs

  15.38

  05/12/1994

   

  De rechtspositieregeling van het personeel van het Universitair Ziekenhuis Gent

  15.39A

  06/12/1994

   

  De rechtspositie van de Ziekenhuisgeneesheren van het Universitair Ziekenhuis Gent

  15.39B

  06/12/1994

  06/12/1994

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1993 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel (organigram)

  16.41

  06/12/1994

   

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1993 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel (algemene lijst van evaluatiecriteria)

  16.42

  06/12/1994

   

  Ontwerp van omzendbrief m.b.t. de uitoefening van een hoger ambt

  16.43

  09/12/1994

  09/12/1994

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  17.44

  21/02/1995

  19/10, 08/11, 14/11, 22/11, 30/11 en 14/12/1994

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1993 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel (statutaire bepalingen voor het loodsenkorps)

  18.45

  14/12/1994

  19/10, 08/11, 14/11, 22/11, 30/11, 14/12 en 22/12/1994

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1993 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel (ontwerpbesluit II – statutaire bepalingen voor het loodsenkorps)

  18.46

  22/12/1994

  16/12/1994

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 1991 tot vaststelling van bijzondere statutaire bepalingen van het personeel van de Vlaamse Milieumaatschappij

  19.47

  16/12/1994

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bijzondere bepalingen voor het personeel van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen

  19.48

  16/01/1995

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  19.49

  21/02/1995

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van de Vlaamse Onderwijsraad en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  19.50

  17/02/1995

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de naamloze vennootschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen kunnen overgaan naar het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

  19.51

  16/12/1994

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het statuut van de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar van de naamloze vennootschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen

  19.52

  16/01/1995

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van de Vlaamse Landmaatschappij en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  19.53

  17/02/1995

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  19.54

  17/02/1995

  02/09, 22/09 en 11/10/1994

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

  19.55

  15/02/1994

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende reglement van het statutair personeel van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

  19.56

  15/02/1994

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de specifieke of bijkomende opdrachten bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en waarbij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding gemachtigd wordt contractueel personeel in dienst te nemen voor de uitvoering ervan

  19.57

  15/02/1994

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding titularis kunnen zijn

  19.58

  15/02/1994

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de salarisschalen van sommige bijzondere graden en tot toekenning van een zogeheten "salarisschaal van geselecteerde" aan sommige personeelsleden van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

  19.59

  15/02/1994

   

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het statuut van een informaticusdirecteur en communicatiemanager bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

  19.60

  15/02/1994

  21/12/1994

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1993 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel (dringende wijzigingen)

  20.55

  21/02/1995

  16/12/1994

  De afspraken m.b.t. de groepstoelage voor de Vlaamse Openbare Instellingen

  32.87

  29/05/1995

  naar boven