chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Protocollen 1996

  Datum vergadering Onderwerp Nummer protocol Datum ondertekening

  09/01/1996

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de personeelsformatie van Kind en Gezin

  48.111

  10/01/1996

  16/01/1996

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de rustpensioenen toegekend aan de vastbenoemde personeelsleden van de Nederlandse Radio en Televisieuitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap, en betreffende de overlevingspensioenen toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden

  49.112

  16/01/1996

  16/01/1996

  0ntwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de administrateur-generaal en de directeurs-generaal van de Nederlandse Radio- en Televisie Uitzendingen in België, omroep van de Vlaamse Gemeenschap

  49.113

  16/01/1996

  30/01/1996

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 22 december 1995 tot wijziging van sommige bepalingen van titel I en titel II van de decreten betreffende de Radio-Omroep en de Televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995

  50.114

  30/01/1996

  30/01/1996

  Ontwerp van omzendbrief betreffende ongewenste intimiteiten op het werk

  50.115

  30/01/1996

  30/01/1996
  08/02/1996

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een verlof voorafgaand aan de pensionering

  51.116

  12/02/1996

  12/02/1996
  20/02/1996
  26/02/1996
  07/03/1996
  14/03/1996

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van de Vlaamse Opera en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  52.117

  14/03/1996

  12/02/1996
  20/02/1996
  26/02/1996

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van de Vlaamse Opera

  52.118

  26/02/1996

  29/02/1996

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 1995 tot vaststelling van het statuut van de personeelsleden van het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie die aan de Vlaamse Milieumaatschappij worden overgedragen

  53.119

  29/02/1996

  14/03/1996

  Ontwerp-besluit van de Vlaamse Regering houdende statuut en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  54.120

  20/05/1996

  29/03/1996

  Voorstel van vergelijkende bekwaamheidsproef voor de functiewijziging naar chef-loods

  55.121

  24/04/1996

  29/03/1996

  Voorstel van vergelijkende bekwaamheidsproef voor de verhoging in graad naar de graad van hoofdschipper (afdeling Zeewezen Kust)

  55.122

  24/04/1996

  29/03/1996

  Voorstel van vergelijkende bekwaamheidsproef voor de verhoging in graad naar de graad van hoofdmotorist

  55.124

  24/04/1996

  29/03/1996
  03/05/1996

  Voorstel van dienst- en beurtregeling en de aanpassing beurtregeling stuurman en kapitein

  55.125

  03/05/1996

  23/04/1996

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een verlof voorafgaand aan de pensionering bij Kind en Gezin

  56.125

  23/04/1996

  04/06/1996

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende statuut en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  56.125B

  04/06/1996

  23/04/1996

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1993 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  56.127

  23/04/1996

  24/04/1996

  Kind & Gezin (uitstapreg.)
  VPS (opdrachth. en coörd.)

  56.126

  23/04/1996

  03/05/1996

  Voorstel van examenreglement voor het aanwervingsexamen van adjunct van de directeur (functie: psycholoog – orthopedagoog) (rang A1) voor de gemeenschapsinstellingen Bijzondere Jeugdbijstand (departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur)

  57.128

  09/05/1996

  03/05/1996

  Voorstel van examenreglement voor het aanwervingsexamen van adviseur (functie: statistisch expert) (rang A2) voor de administratie Planning en Statistiek – afdeling Statistiek (departement Algemene Zaken en Financiën)

  57.129

  09/05/1996

  03/05/1996

  Voorstel van examenreglement voor het aanwervingsexamen van adviseur (functie: spoorverantwoordelijke) (rang A2) voor de administratie Planning en Statistiek – afdeling Strategische Planning en Beleidsevaluatie (departement Algemene Zaken en Financiën)

  57.130

  09/05/1996

  03/05/1996

  Voorstel van examenreglement voor het aanwervingsexamen van adviseur Human Resources Management voor de afdeling Human Resources Management (rang A2) (departement Algemene Zaken en Financiën)

  57.131

  09/05/1996

  03/05/1996

  Voorstel van examenreglement voor het aanwervingsexamen van deskundige (rang B1) met statistische kwalificaties:

  voor secretariaat-generaal – afdeling Begroting en Gegevensbeheer (departement Onderwijs)

  voor de administratie Basisonderwijs – afdeling Scholen (departement Onderwijs)

  voor de administratie Secundair Onderwijs – afdeling Scholen (departement Onderwijs)

  voor de administratie Planning en Statistiek – afdeling Statistiek (departement Algemene Zaken en Financiën

  57.132

  09/05/1996

  03/05/1996

  Voorstel van examenreglement voor het bijzonder vergelijkend examen voor overgang naar de graad van mannelijke of vrouwelijke deskundige (opvoeder – begeleider) (rang B1) voor de afdeling gemeenschapsinstellingen voor bijzondere jeugdbijstand van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

  57.133

  09/05/1996

  03/05/1996

  Voorstel van dienst- en beurtregeling kapitein en stuurman van de loodsboten

  57.134

  09/05/1996

  03/05/1996

  Voorstel van dienst- en beurtregeling chef-loodsen

  57.135

  23/05/1996

  03/05/1996

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1993 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel (aanpassing van artikel XIII 106 duodecies §4; deel XIII, titel 4 en bijlage 7)

  57.136

  23/05/1996

  21/05/1996

  Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 23 januari 1991 tot oprichting van de Vlaamse Dienst voor de Buitenlandse Handel

  58.137

  21/05/1996

  21/05/1996

  Voorontwerp van decreet tot wijziging en opheffing van sommige bepalingen van decreten en wetten betreffende sommige Vlaamse openbare instellingen en tot opheffing van wettelijke bepalingen inzake prioritaire aanwerving bij de Vlaamse openbare instellingen

  58.138

  21/05/1996

  23/05/1996
  04/06/1996

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1993 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  59.139

  04/06/1996

  23/05/1996
  04/06/1996

  De nieuwe organogrammen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

  59.140

  04/06/1996

  23/05/1996
  04/06/1996

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 1995 tot vaststelling van regelen inzake organisatie en werking van de diensten van de Vlaamse regering en van de Vlaamse openbare instellingen: aanpassing van de bijlage houdende indeling, voor wat betreft het individueel personeelsbeheer, van de diensten van de Vlaamse regering per functioneel bevoegde Vlaamse minister

  59.141

  04/06/1996

  23/05/1996

  Voorstel van examenreglement van een vergelijkend examen voor overgang naar de graad van adjunct van de directeur (rang A1) voor de diensten van de Vlaamse regering

  60.143

  04/06/1996

  13/06/1996

   

  61.144

   

  13/06/1996

  Ontwerp van examenreglement voor de aanwerving van ingenieurs (functie: scheepsbouwkundige) (rang A1) voor de afdeling waterbouwkundig laboratorium en hydrologisch onderzoek te Borgerhout

  61.145

  13/06/1996

  13/06/1996

  Ontwerp van examenreglement voor de aanwerving van technisch beambten (functie: bedienaar kunstwerken) (rang E1) voor de administratie Waterwegen en Zeewezen

  61.146

  13/06/1996

  13/06/1996

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1993 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 1994 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (statuut voor de vaste secretaris bij de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde)

  62.147

  13/06/1996

  15/07/1996

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de algemene lijst van evaluatiecriteria, in uitvoering van artikel VIII 10, §4, van het organiek reglement tot vaststelling van de regeling inzake het personeel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en van de personeelsformatie

  62.148

  15/06/1996

  15/07/1996

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1993 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  62.149

  15/06/1996

  19/09/1996

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1993 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel (evaluatie na functiewijziging, de toegang van A1 tot afdelingshoofd)

  63.150

  19/09/1996

  23/10/1996

  Voorstel van vergelijkende bekwaamheidsproef voor de functiewijziging naar chef-loods (rang A1) bij het departement Leefmilieu en Infrastructuur, administratie Waterwegen en Zeewezen, afdeling Zeewezen Schelde-Kust

  64.151

  24/10/1996

  23/10/1996

  Het voorstel van aanwervingsexamen voor adjunct van de directeur algemene kwalificatie (rang A1)

  64.152

  24/10/1996

  05/11/1996
  12/11/1996
  19/11/1996

  BRTN maxi-decreet

  65.153

   

  19/12/1996

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut wat betreft de evaluatie van de secretarissen-generaal en de leidend ambtenaren

  66.154

  19/12/1996

  19/12/1996

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut wat betreft de diensthoofdentoelage en de lijst van bijkomende of specifieke opdrachten

  66.155

  19/12/1996

  19/12/1996

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende statuut en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  56.125C

  21/01/1997

  naar boven