chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Protocollen 1997

  Datum vergadering Onderwerp Nummer protocol Datum ondertekening

  13/01/1997
  27/01/1997

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut, wat de salarisschalen voor het afdelingshoofd betreft

  67.156

  30/01/1997

  13/01/1997
  17/01/1997

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 1995 houdende organisatie van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  67.157

  17/01/1997

  17/01/1997

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 1995 houdende organisatie van de Vlaamse Landmaatschappij en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  67.158

  17/01/1997

  27/01/1997

  Overheveling van 187 personeelsleden van de Regie voor Maritiem Transport naar het Vlaams Gewest, inzonderheid wat betreft de bepaling van de selectieprocedure

  68.160

  27/01/1997

  06/02/1997
  27/02/1997

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 wat de toegang tot de functie van leidend ambtenaar en de vrijwillige terugzetting in graad betreft

  68.161

  03/03/1997

  04/02/1997 e.v.

  Voorontwerp van kwalitatieve CAO 1995-1996 voor de diensten van de Vlaamse regering en sommige Vlaamse openbare instellingen

  69.162

  15/07/1997

  06/02/1997

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 1990 betreffende de sociale dienst van de Vlaamse Gemeenschap

  70.163

  06/02/1997

  06/02/1997

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams Personeelsstatuut van 24 november 1993 wat betreft de evaluatie van de voorzitter en de ondervoorzitter van de VZW Sociale Dienst van de Vlaamse gemeenschap

  70.164

  06/02/1997

  06/02/1997

  Voorstel van vergelijkende selectieproef voor de graad van technische beambte (functie kok-ingescheept) (rang E1) bij het departement Leefmilieu en Infrastructuur, administratie Waterwegen en Zeewezen, afdeling Zeewezen Kust-procedure voorzien voor het niet-varend RMT personeel

  70.165

  07/03/1997

  06/02/1997

  Voorstel van examenreglement voor de aanwerving van een arts (functie: gezondheidsinspecteur) voor de afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

  70.166

  03/03/1997

  06/02/1997

  Voorstel van examenreglement voor de aanwerving van technische assistenten (functie: luchtvaartbrandweerman) (rang D1) voor de Luchthaven Oostende (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

  70.167

  03/03/1997

  06/02/1997

  Voorstel van examenreglement voor de aanwerving van adjunct van de directeur (functie: documentalist) (rang A1) voor het departement Onderwijs (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

  70.168

  03/03/1997

  06/02/1997

  Voorstel van examenreglement voor vergelijkend examen voor overgang naar de graad van medewerker (rang C1) voor de diensten van de Vlaamse regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse wetenschappelijke instellingen)

  70.169

  03/03/1997

  06/02/1997

  Voorstel van examenreglement voor vergelijkend examen voor overgang naar de graad van deskundige (functie: directie-secretaris) (rang B1) voor de diensten van de Vlaamse regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse wetenschappelijke instellingen)

  70.170

  03/03/1997

  06/02/1997

  Voorstel van examenreglement voor het vergelijkend examen voor overgang naar de graad van deskundige (functie: revisor-boekhouding) (rang B1) voor de diensten van de Vlaamse regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse wetenschappelijke instellingen)

  70.171

  03/03/1997

  06/02/1997

  Voorstel van examenreglement voor het vergelijkend examen voor overgang naar de graad van deskundige (functie: statistiek) (rang B1) voor de diensten van de Vlaamse regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse wetenschappelijke instellingen)

  70.172

  03/03/1997

  27/02/1997

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams Personeelsstatuut van 24 november 1993, wat betreft de aanwijzing van de afdelingshoofden en de evaluatie na functiewijziging

  71.173

  03/03/1997

  07/03/1997

  De overheveling van 187 personeelsleden van de Regie voor Maritiem Transport naar het Vlaams Gewest

  72.174

  13/03/1997

  17/03/1997

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 1995 houdende organisatie van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  73.175

  17/03/1997

  17/03/1997

  Artikel 19 van het voorontwerp van decreet houdende het statuut van de Vlaamse Mediaraad en de oprichting van het Vlaams Commissariaat voor de Media

  73.176

  17/03/1997

  27/03/1997
  28/04/1997

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat de presentiegelden voor de raad van beroep en de functioneringsevaluaties betreft

  74.177

  29/04/1997

  29/04/1997

  Voorstel tot uitvoering van het decreet van 22 december 1995 (BRTN minidecreet):
  - disponibiliteit wegens reorganisatie;
  - verlof voor contractuele opdracht in het middenkader;
  - definitie van middenkader

  75.178

  29/04/1997

  06/05/1997

  BRTN (verlof voor pens.)

  76.179

   

  15/05/1997

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de wijziging van het organiek reglement tot vaststelling van de regeling inzake het personeel van de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen en van de personeelsformatie

  77.180

  15/05/1997

  15/05/1997

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende tijdelijke maatregelen inzake de uitbetaling van de gezinsbijslag aan de vastbenoemde ambtenaren van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

  77.181

  15/05/1997

  15/05/1997

  Voorstel van dienst- en beurtregeling loodsen

  77.182

  15/05/1997

  30/06/1997

  Voorstellen van de Raad van Bestuur van het UZ Gent m.b.t.:

  rechtspositieregeling van het personeel van het UZ Gent

  personeel bedoeld bij art. 18 van het KB 542 dd. 31/3/1987 houdende de organisatie, de werking en het beheer van de rijksuniversitaire ziekenhuizen van Gent en Luik

  rechtspositieregeling van de ziekenhuisgeneesheren van het UZ Gent

  78.183

  01/07/1997

  30/06/1997

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 houdende organisatie van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  78.184

  01/07/1997

  30/06/1997

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 1995 houdende organisatie van het permanent secretariaat van de Vlaamse Onderwijsraad en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  78.185

  01/07/1997

  30/06/1997

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot overheveling van sommige personeelsleden van Export Vlaanderen naar het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993

  78.186

  01/07/1997

  30/06/1997
  10/07/1997

  Voorontwerp van decreet tot herstructurering van Toerisme Vlaanderen (art. 14, §1, 5°, 6° en 11°, art. 18 tot 20 en art. 24)

  78.187

  15/07/1997

  14/07/1997

  Voorontwerp van decreet tot wijziging en opheffing van sommige bepalingen van wetten en decreten betreffende sommige Vlaamse openbare instellingen en tot opheffing van wettelijke bepalingen inzake prioritaire aanwerving bij de Vlaamse openbare instellingen

  79.188

  14/07/1997

  14/07/1997
  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat de overheveling van RMT-personeelsleden betreft 
  16/07/1997
  14/07/1997
  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat betreft de looopbaanonderbreking
  14/07/1997
  14/07/1997
  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 1997 houdende statuut en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling van de rechtspositie van het personeel, wat betreft de loopbaanonderbreking
  14/07/1997

  15/07/1997

  Voorontwerp van kwalitatief sociaal akkoord 1996 voor de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

  80.192

  15/07/1997

  24/07/1997

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 1995 houdende organisatie van de administratieve diensten van de ARGO en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  81.193

  24/07/1997

  24/07/1997

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 1995 houdende organisatie van de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  81.194

  24/07/1997

  24/07/1997

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de VDAB

  81.195

  24/07/1997

  24/07/1997

  Voorstel van examenprogramma voor de aanwerving van adjunct van de directeur (functie: verkeersmobiliteit) (rang A1) voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

  81.196

  24/07/1997

  24/07/1997

  Voorstel van examenprogramma voor de aanwerving van adjunct van de directeur (functie: personeelswerk) (rang A1) voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

  81.197

  24/07/1997

  24/07/1997
  01/10/1997

  Voorstel van examenprogramma voor de aanwerving van technicus (functie: vakleraar) (rang C1) voor de Gemeenschapsinstelling Bijzondere Jeugdbijstand "De Zande" te Ruiselede (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

  81.199

  01/10/1997

  24/07/1997

  Assessment-procedure voor de aanduiding van leidend consulenten voor de buitenafdelingen van de afdeling Bijzondere Jeugdbijstand

  81.200

  24/07/1997

  08/09/1997

  Voorstel tot herinrichting van de informaticafunctie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

  82.202

  10/09/1997

  23/09/1997

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 wat de toegang tot de functie van leidend ambtenaar betreft

  82.201

  23/09/1997

  01/10/1997

  Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 30 november 1988 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de openbare instellingen en publiekrechtelijke verenigingen die van het Vlaamse Gewest afhangen

  83.203

  22/10/1997

  01/10/1997

  Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 30 november 1988 tot instelling van het publiek verlof voor de personeelsleden van de openbare instellingen en publiekrechtelijke verenigingen die van de Vlaamse Gemeenschap afhangen

  83.204

  01/10/1997

  01/10/1997
  07/01/1997

  Voorstel tot uitvoering van punt 6.5. van de kwalitatieve CAO 1995-1996 voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de Vlaamse openbare instellingen m.b.t. "de ondersteuning van de syndicale werking"

  83.205

  16/01/1998

  06/10/1997

  Voorstel m.b.t. de bijzondere vergelijkende bekwaamheidsproef voor verhoging tot de graad van schipper (functie bootsman) (rang D1) bij de afdeling Vloot van het departement Leefmilieu en Infrastructuur, administratie Waterwegen en Zeewezen

  84.206

  07/10/1997

  06/10/1997

  Voorstel m.b.t. de bijzondere vergelijkende bekwaamheidsproef voor de graad van hoofdscheepstechnicus (rang C2) bij de afdeling Vloot van het departement Leefmilieu en Infrastructuur, administratie Waterwegen en Zeewezen

  84.207

  06/10/1997

  06/10/1997

  Voorstel m.b.t. de vergelijkende bekwaamheidsproef met het oog op contractwijziging in de graad van speciaal assistent (functie kok-ingescheept) (rang D1) bij de afdeling Vloot van het departement Leefmilieu en Infrastructuur, administratie Waterwegen en Zeewezen

  84.208

  06/10/1997

  06/10/1997

  Voorstel m.b.t. de bijzondere vergelijkende bekwaamheidsproef voor verhoging tot de graad van speciaal assistent (functie kok-ingescheept) (rang D1) bij de afdeling Vloot van het departement Leefmilieu en Infrastructuur, administratie Waterwegen en Zeewezen

  84.209

  06/10/1997

  06/10/1997

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut, wat het loodsenkorps betreft

  84.210

  06/10/1997

  06/10/1997

  Voorstel van dienst- en beurtregeling loodsen

  84.211

  06/10/1997

  03/11/1997

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 1997 houdende statuut en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling van de rechtspositie van het personeel, wat betreft de samenstelling van de directieraden

  85.212

  26/11/1997

  03/11/1997
  26/11/1997

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams Personeelsstatuut van 24 november 1993 inzake de uitvoering van het sectoraal akkoord 1995-1996

  85.213

  28/11/1997

  26/11/1997

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 1995 houdende organisatie van het Vlaams Commissariaat-Generaal voor Toerisme en de rechtspositie van het personeel

  86.214

   

  26/11/1997

  26/11/1997

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 1994 waarbij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding wordt gemachtigd personen onder het stelsel van een arbeidsovereenkomst in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften

  86.216

  26/11/1997

  26/11/1997

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van het besluit van de raad van bestuur van de GOM-Antwerpen van 9 december 1996 tot wijziging van het besluit van de raad van bestuur van 12 december 1994 houdende regeling van de rechtspositie van het personeel en de vaststelling van de personeelsformatie

  86.217

  26/11/1997

  26/11/1997

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen van het besluit van de raad van bestuur van de GOM-Limburg van 5 december 1994 houdende regeling van de rechtspositie van het personeel en de vaststelling van de personeelsformatie, aangebracht door de raad van bestuur van de GOM-Limburg op 19 december 1996 en op 26 maart 1997

  86.218

  26/11/1997

  26/11/1997

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van het besluit van de raad van bestuur van de GOM Oost-Vlaanderen van 7 maart 1997 tot wijziging van het besluit van de raad van bestuur van 7 december 1994 houdende regeling van de rechtspositie van het personeel en de vaststelling van de personeelsformatie

  86.219

  26/11/1997

  26/11/1997

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van het besluit van de raad van bestuur van de GOM Vlaams-Brabant van 6 december 1996 tot wijziging van het besluit van de raad van bestuur van 9 december 1994 houdende regeling van de rechtspositie van het personeel en de vaststelling van de personeelsformatie

  86.220

  26/11/1997

  26/11/1997

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van het besluit van de raad van bestuur van de GOM West-Vlaanderen van 14 januari 1997 tot wijziging van het besluit van de raad van bestuur van 13 december 1994 houdende regeling van de rechtspositie –van het personeel en de vaststelling van de personeelsformatie

  86.221

  26/11/1997

  18/12/1997

  VRT: Voorstellen van de raad van Bestuur van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep over de aanpassing van het administratief statuut (art. 21 bis tot 21 sexies) m.b.t. het statutair mandaat en het ontwerp-toelagestelsel voor productiemanagers

  87.222

  19/01/1998

  18/12/1997

  Voorstel van de raad van Bestuur van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) met betrekking tot het reglement op de duur van de prestaties

  87.223

  19/01/1998

  naar boven