chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Protocollen 1999

  Datum vergadering Onderwerp Nummer protocol Datum ondertekening

  06/01/1999

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 inzake de overplaatsing van technici belast met de controle op de inning van het kijk- en luistergeld

  112.292

  11/02/1999

  11/01/1999

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende verscheidene bepalingen tot bijsturing van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993

  113.293

  03/02/1999

  27/01/1999
  03/02/1999

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het personeelsstatuut van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen van 27 januari 1997, wat betreft de prestatietoelagen

  114.294

  03/02/1999

  26/01/1999

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de personeelsformatie van de administratieve diensten van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs

  114.295

  27/01/1999

  26/01/1999

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een verlof voorafgaand aan de pensionering aan de ambtenaren van de administratieve diensten van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs 114.296
  27/01/1999

  26/01/1999
  27/01/1999

  Voorstel van examenprogramma m.b.t. de aanwerving van een deskundige (functie: elektronicus) (rang B1) bij het departement Leefmilieu en Infrastructuur (ministerie van de Vlaamse gemeenschap)

  114.297

  03/02/1999

  26/01/1999
  27/01/1999

  Voorstel van examenprogramma m.b.t. de aanwerving van een adjunct van de directeur (functie: beheerder elektronica/informatica) (rang A1) bij het departement Leefmilieu en Infrastructuur (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

  114.298

  03/02/1999

  26/01/1999
  27/01/1999

  Voorstel van examenprogramma m.b.t. de vergelijkende bekwaamheidsproef voor verhoging in graad naar de graad van hoofdschipper (rang D2) bij de afdeling Vloot van het departement Leefmilieu en Infrastructuur, administratie Waterwegen en Zeewezen, Vlaamse Kusthavens

  114.299

  03/02/1999

  27/01/1999
  03/02/1999

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat betreft de expertfuncties, de hiërarchische bevordering en de functioneringstoelage

  114.300

  03/02/1999

  03/02/1999

  Ontwerp van omzendbrief betreffende "staking bij het openbaar vervoer"

  115.301

  03/02/1999

  03/02/1999

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat het contractueel personeel voor bijkomende en specifieke opdrachten betreft

  115.302

  03/02/1999

  03/02/1999

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1990 houdende maatregelen tot bevordering van gelijke kansen van mannen en vrouwen in de diensten van de Vlaamse Regering en in de instellingen van openbaar nut die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest

  115.303

  03/02/1999

  02/03/1999

  Wijziging VPS mbt het complementair inzetten van het personeel om in samenwerking met een externe IT-dienstverlener taken uit te oefenen en de invoering van het mandaat van beheerder interne IT-dienstverlening

  116.304

  04/03/1999

  02/03/1999

  BVR verlof voorafgaand aan de pensionering IT personeel

  116.305

  04/03/1999

  08/03/1999

  De artikelen 138 en 139 van het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XI

  117.306

  08/03/1999

  09/03/1999

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende tijdelijke maatregelen inzake de uitbetaling van de gezinsbijslag aan de vastbenoemde ambtenaren van Kind en Gezin

  118.307

  09/03/1999

  09/03/1999

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een verlof voorafgaand aan de pensionering bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

  118.308

  25/03/1999

  09/03/1999

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende oprichting en samenstelling van een raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen

  118.309

  09/03/1999

  15/03/1999

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat de betaling van het gedeeltelijk maandloon betreft

  119.310

  16/03/1999

  15/03/1999

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het Koninklijk besluit van 9 november 1984 betreffende de voorwaarden voor toelating tot bepaalde betrekkingen bij de rijksopvoedingsgestichten voor observatie en opvoeding onder toezicht

  119.311

  16/03/1999

  08/03/1999
  15/03/1999

  Marktherordening binnenscheepvaart – de bediening van de beweegbare kunstwerken (bruggen, sluizen en stuwen) op de waterwegen onder beheer van het Vlaamse Gewest: personeelsplan

  119.312

  18/03/1999

  18/03/1999

  Ontwerp van omzendbrief OA/MIN/99/ betreffende de uitvoering van het sectoraal akkoord 1997-1998 en de afschaffing minimumafstandsgrenzen

  120.313

  24/03/1999

  18/03/1999

  Ontwerp van dienstorder CSG/99/ betreffende de werknemersbijdrage in een abonnement voor het woonwerkverkeer en de afschaffing minimumafstandsgrenzen

  120.314

  24/03/1999

  19/03/1999

  Ontwerp van omzendbrief OA/VOI/99/ betreffende de uitvoering van het sectoraal akkoord 1997-1998 en de afschaffing minimumafstandsgrenzen

  121.315

  24/03/1999

  26/03/1999

  Voorstel van de Raad van Bestuur van de VRT tot regeling van de vermogensrechten van de personeelsleden

  122.316

  26/03/1999

  01/04/1999

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 1995 houdende organisatie van het Vlaams instituut voor de bevordering van wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie (IWT) en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  123.317

  01/04/1999

  26/03/1999

  Voorstellen van de Raad van Bestuur van de VRT tot vaststelling van:
  - een werkreglement voor het Vlaams Radio Orkest en Vlaams Radio Koor;
  - een huishoudelijk reglement voor het Vlaams Radio Orkest en Vlaams Radio Koor

  124.318

  14/04/1999

  12/04/1999

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 inzake de uitvoering van het sectoraal akkoord 1997-1998

  125.319

  10/05/1999

  12/04/1999

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een verlof dat voorafgaat aan de pensionering voor de ambtenaren van de diensten van de Vlaamse Regering (kaderbesluit uitstapregeling)

  125.320

  19/04/1999

  12/04/1999

  ontwerp van omzendbrief betreffende de toekenning van een fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer

  125.321

  (nieuwe bijlage: 03/06/99)

  10/05/1999

  19/04/1999

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van de rechtspositie van het personeel van sommige vlaamse openbare instellingen (stambesluit VOI’s)

  126.322

  26/04/1999

  01/04/1999
  26/04/1999

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de personeelsstatuten van sommige Vlaamse openbare instellingen (globaal besluit)

  127.323

  07/05/1999

  26/04/1999

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 1992 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze waarop de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen in dienst worden genomen

  127.324

  26/04/1999

  26/04/1999

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1994 houdende de rechtspositieregeling van het personeel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding belast met het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan gebruikers (T-interim)

  127.325

  26/04/1999

  26/04/1999

  Ontwerp van statuten N.V. van Publiek Recht "Reproductiefonds Vlaamse Musea"

  127.326

  16/04/1999

  02/06/1999

  De ontwerpomzendbrief aan de leidend ambtenaren van de Vlaamse openbare instellingen houdende dienstvrijstelling naar aanleiding van de verkiezingen van 13 juni 1999

  127.327

  03/06/1999

  26/04/1999

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende tijdelijke maatregelen inzake de uitbetaling van de gezinsbijslag aan de vastbenoemde ambtenaren van de Vlaamse Landmaatschappij

  127.328

  26/04/1999

  27/04/1999

  - Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de wijze waarop personeelsleden vanuit Toerisme Vlaanderen kunnen worden overgedragen naar de diensten van de Vlaamse Regering en geïntegreerd worden in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

  - Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de wijze waarop personeelsleden vanuit het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en vanuit de Vlaamse openbare instellingen kunnen worden overgeheveld naar de diensten van de Vlaamse Regering en geïntegreerd worden in Toerisme Vlaanderen

  128.329

  27/04/1999

  29/04/1999

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 en tot overdracht van de personeelsleden van de Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever

  129.330

  29/04/1999

  29/04/1999

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat betreft de bedienaars van de kunstwerken

  129.331

  29/04/1999

  10/05/1999

  De invoering van andere flexibele werkvormen zoals beschreven in de informatiebrochure ‘Anders werken, Kantoorinnovatie en telewerken in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap’

  130.332

  01/06/1999

  17/05/1999

  BVR tot wijziging van het VPS, wat betreft de procesbewaker Gewest- en Gemeenschapsbelastingen

  131.333

  21/05/1999

  21/05/1999

  Voorontwerp van CAO 1997-1998 Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

  132.334

  21/05/1999

  21/05/1999

  Wijziging van de rechtspositieregeling van het personeel van het UZ-Gent

  132.335

  31/05/1999

  21/05/1999

  CAO 1995-1996 UZ-Gent

  132.336

  31/05/1999

  21/05/1999

  CAO 1997 - 1998 UZ-GENT

  132.337

  31/05/1999

  27/05/1999

  BVR harmonisering vergoedingen en toelagen

  133.338

  01/06/1999

  31/05/1999

  Wijziging van de personeelsstatuten van de GOM’s

  134.339

  31/05/1999

  31/05/1999

  Aanvullend protocol bij het Stambesluit

  134.340

  31/05/1999

  31/05/1999

  Uitstapregeling Kind en Gezin

  134.341

  31/05/1999

  02/06/1999
  03/06/1999

  Bijsturing 2 VPS

  135.342

  03/06/1999

  Ontwerpomzendbrief houdende standaardwerktijdregeling en dienstvrijstellingen in de diensten van de Vlaamse regering (prikklokreglement)

  135.343

  03/06/1999

    Ontwerpomzendbrief aan de leidend ambtenaren van de Vlaamse openbare instellingen houdende dienstvrijstelling naar aanleiding van de verkiezingen van 13 juni 1999

  127.327

  03/06/1999

  02/06/1999

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het personeelsstatuut van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen van 28 januari 1997, inzake de uitvoering van het sectoraal akkoord 1997-1998

  135.344

  03/06/1999

  02/06/1999

  Export-Vlaanderen

  135.345

  03/06/1999

  02/06/1999
  03/06/1999

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een verlof dat voorafgaat aan de pensionering aan de ambtenaren van sommige Vlaamse openbare instellingen

  135.346

   

  03/06/1999

  Ontwerpomzendbrief aan de personeelsleden van de Vlaamse openbare instellingen houdende dienstvrijstelling ten behoeve van topsporters, trainers, gehandicaptenbegeleiders, sparringpartners en internationale juryleden

  135.347

  03/06/1999

  18/06/1999

  Ontwerp van omzendbrief AZ/VOI/99/ betreffende de formele waardering evaluatiejaar 1998

  136.350

  18/06/1999

  22/06/1999

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het stambesluit VOI van inzake de uitvoering van het sectoraal akkoord 1997-1998

  137.351

  22/06/1999 

  22/06/1999

  Ontwerp van besluit houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

  137.352

  22/06/1999

  22/06/1999

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende organisatie van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  137.353

  22/06/1999

  22/06/1999

  UZ Gent: toetredingsacte tot het raamakkoord van 3 juni 1998 betreffende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector in de schoot van de openbare ziekenhuizen en openbare ziekenhuizen en openbare psychiatrische verzorgingsinstellingen (Sociale maribel)

  137.354

  22/06/1999

  22/06/1999

  Ontwerp van examenreglement m.b.t. de aanwerving van deskundigen (rang B1) voor sommige Vlaamse openbare instellingen, voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen

  137.355

  22/06/1999

  22/06/1999

  Ontwerp van examenreglement m.b.t. de aanwerving van deskundigen (technische kwalificatie) (rang B1) voor sommige Vlaamse openbare instellingen, voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen

  137.356

  22/06/1999

  22/06/1999

  Ontwerp van examenreglement m.b.t. de aanwerving van adjuncten van de directeur (specialisatie: rechten) (rang A1) voor sommige Vlaamse openbare instellingen, voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen

  137.357

  22/06/1999

  22/06/1999

  Ontwerp van examenreglement m.b.t. de aanwerving van adjuncten van de directeur (functie: informatiebeheerder) (rang A1) voor sommige Vlaamse openbare instellingen, voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen

  137.358

  22/06/1999

  22/06/1999

  Ontwerp van examenreglement m.b.t. de aanwerving van adjuncten van de directeur (functie: communicatiespecialist) (rang A1) voor sommige Vlaamse openbare instellingen, voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen

  137.359

  22/06/1999

  22/06/1999

  Ontwerp van examenreglement m.b.t. de aanwerving van adjuncten van de directeur (functie: economist) (rang A1) voor sommige Vlaamse openbare instellingen, voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen

  137.360

  22/06/1999

  22/06/1999

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 1997 houdende statuut en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling van de rechtspositie van het personeel, wat betreft de aanwijzing van de afdelingshoofden, de functioneringsevaluatie en de vrijwillige terugzetting in graad

  137.361

  22/06/1999

  22/06/1999

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat het organigram van het departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw betreft en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 1996 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wat de afdeling Toerisme betreft

  137.362

  22/06/1999

  22/06/1999

  Ontwerp van examenreglement m.b.t. de aanwerving van speciaal assistenten voor de afdeling geotechniek (rang D1) voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

  137.363

  22/06/1999

  22/06/1999

  Ontwerp van examenreglement m.b.t. de aanwerving van ingenieurs (functie: bio-ingenieur, landbouwkundig ingenieur of ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën) (rang A1) voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

  137.366

  22/06/1999

  22/06/1999

  Export Vlaanderen: ontwerp functioneringscriteria

  137.367

  22/06/1999

  18/06/1999
  22/06/1999

  VPS, wat de contractuele betrekkingen van groenarbeiders betreft

  136.348

  22/06/1999

  18/06/1999
  22/06/1999

  Wijziging besluit VR 28/01/97 houdende statuut en org. v/d Vl. WI en de regering, wat de contractuele betrekkkingen van groenarbeider betreft

  136.349

  22/06/1999

  05/07/1999

  - reorganisatie van het onderdeel "Zeewezen"
  - oprichting van de Vlaamse Nautistische Autoriteit ( VNA)

  138.376

  05/07/1999

  05/07/1999

  OPZ Rekem: sociale Maribel

  138.377

  05/07/1999

  05/07/1999

  LIN: examenreglement vergelijkend examen voor overgang naar de graad van schipper (rang D1) afdeling Vloot - locatie Antwerpen - adm. Waterwegen en Zeewezen

  138.368

  05/07/1999

  05/07/1999

  LIN: examenregelement voor het vergelijkend examen voor overgang naar de graad van schipper (functie: stuurman) (rang D1) afd. Vloot - locatie Oostende - adm. Waterwegen en Zeewezen

  138.369

  05/07/1999

  05/07/1999

  LIN: examenreglement vergelijkend examen voor overgang naar de graad van schipper (rang D1) afd. Vloot - locatie Vlissingen - adm. Waterwegen en Zeewezen

  138.370

  05/07/1999

  05/07/1999

  LIN: examenreglement vergelijkend examen voor overgang naar de graad van schipper (rang D1) afd. Vloot - locatie Vlaamse kusthavens - adm. Waterwegen en Zeewezen

  138.371

  05/07/1999

  05/07/1999

  LIN: vergelijkende bekwaamheidsproef verhoging in graad naar de graad van hoofdschipper (rang D2) afd. Vloot - adm. Waterwegen en Zeewezen - standplaats Antwerpen

  138.372

  05/07/1999

  05/07/1999

  LIN: vergelijkende bekwaamheidsproef voor functiewijziging naar stuurman van de loodsboot (rang A1) adm. Waterwegen en Zeewezen - afd. Loodswezen

  138.373

  05/07/1999

  05/07/1999

  Sectoraal akkoord 1997-1998: luik mobiliteit – stijgingsnorm openbaar vervoer

  138.374

  05/07/1999

  05/07/1999

  LIN: vergelijkende bekwaamheidsproef voor functiewijziging naar chefloods (rang A1) adm. Waterwegen - afd. Loodswezen

  138.375

  05/07/1999

  05/07/1999

  LIN: examenreglement m.b.t. vergelijkend examen voor overgang naar de graad van technicus (wachtdienst Gent en Antwerpen) (rang C1) afd. Elektriciteit en Mechanica - adm. Ondersteunende studies en opdrachten

  138.378

  05/07/1999

  05/07/1999

  Uitvoering vakbondsstatuut MVG en WI’s en organisatie van het overleg

  138.379

  05/07/1999

  05/07/1999

  Uitvoering sectoraal akkoord 1995-1996: syndicaal vrijgestelden

  138.380

  06/07/1999

  22/06/1999
  05/07/1999

  Ontwerp van examenreglement m.b.t. de aanwerving van een adviseur (functie: adviseur woonbeleid) (rang A2) voor de afdeling Woonbeleid – departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

  137.364

  05/07/1999

  22/06/1999
  05/07/1999

  Ontwerp van examenreglement m.b.t. de aanwerving van technici (Gis-operatoren) (rang C1) voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

  137.365

  29/08/1999

  29/10/1999

  Voorstellen van de Raad van Bestuuur van de VRT m.b.t.:
  - indexering van verloningsmiddelen en kostenvergoedingen
  - berekening van de kilometervergoeding voorzien in reglement op de reis-en verblijfkosten
  - berekening van de eindejaarspremie voorzien in het SAC

  139.381

  29/10/1999

  23/11/1999

  Ontwerpbesluit van de Vl. regering tot wijziging van het VPS van 24/11/1993, wat het verlof voor opdracht betreft

  140.382

  23/11/1999

  23/11/1999

  Ontwerp van omzendbrief m.b.t.
  - de pro rata berekening van het aantal vakantiedagen
  - feestdagen die samenvallen met verlof voor verminderde prestaties
  - continuregelingen: berekening van het aantal vakantiedagen en feestdagen

  140.383

  12/01/2000

  23/11/1999

  Ontwerp van omzendbrief m.b.t. maatregelen bij uitzonderlijk warm weer

  140.384

  23/11/1999

  23/11/1999

  Ontwerp van omzendbrief m.b.t. de toelage voor gevaarlijk, ongezond en hinderlijk werk

  140.385

  23/12/1999

  23/11/1999

  Ontwerp van omzendbrief m.b.t. de uitoefening van een hoger ambt

  140.386

  23/11/1999

  23/11/1999

  Ontwerp van omzendbrief betref. arbeidsplaatsen die moeilijk of niet met het gemeenschappelijk openbaar vervoer te bereiken zijn

  140.387

  12/01/2000

  23/11/1999

  Uitvoering van het personeelsplan (PEP) voor de bediening van de beweegbare kunstwerken op de waterwegen onder beheer van het Vl. Gewest – begeleidingsplan (BGP) – uitstapregeling

  140.388

  23/11/1999

  23/11/1999

  Ontwerpreglement voor aanwerving van een directeur (functie: algemeen coördinator) (rang A2) voor de cel voor cultuurbeleid van het depart. Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (min. van de Vl. Gemeenschap

  140.389

  12/01/2000

  23/11/1999

  Ontwerpreglement voor aanwerving van adjuncten van de directeur (functie: coördinator/expert) (rang A1) voor de cel voor cultuurbeleid van het depart. Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (min. van de Vl. Gemeenschap)

  140.390

  23/11/1999

  23/11/1999

  Ontwerpomzendbrief m.b.t. een halve dag dienstvrijstelling op vrijdag 24 december 1999

  140.391

  23/11/1999

  23/12/1999

  Voorstel van de raad van Bestuur van de VRT m.b.t. de aanpassing premies mess

  141.392

  23/12/1999

  23/12/1999

  Voorstel van de raad van Bestuur van de VRT m.b.t. het sectoraal akkoord voor contractuele personeelsleden vervanging loopbaanonderbreking (SAV)

  141.393

  23/11/1999

  23/12/1999

  Voorstel van de raad van Bestuur van de VRT m.b.t. de selectieprocedure tot en met klasse 14

  141.394

  23/12/1999

  23/12/1999

  Voorstel examenreglement voor de aanwerving van technici (rang C 1) voor de diensten van de Vlaamse regering (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen) en sommige Vlaamse openbare instellingen.

  141.395

  03/03/2000

  23/12/1999

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat het vergelijkend examen voor overgang naar niveau A betreft

  141.396

  08/03/2000

  23/12/1999

  Ontwerp van omzendbrief betreffende de uitvoering van enkele maatregelen opgenomen in het ontwerp van stambesluit Vlaamse openbare instellingen

  141.397

  12/01/2000

  naar boven