chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Protocollen 2000

  Datum vergadering Onderwerp Nummer protocol Datum ondertekening

  15/02/2000

  Ontwerp van omzendbrief AZ/DVR/… m.b.t. uitvoering van het vakbondsstatuut in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen

  142.398

  15/02/2000

  15/02/2000

  Ontwerp van omzendbrief AZ/VOI- m.b.t. uitvoering van het vakbondsstatuut in sommige Vlaamse openbare instellingen; organisatie van het overleg

  142.399

  15/02/2000

  15/02/2000

  Voorstel examenreglement voor de aanwerving van speciaal assistenten (rang D1) voor de administratie Wegen en Verkeer, departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

  142.400

  15/02/2000

  15/02/2000

  Voorstel examenreglement voor de aanwerving van technici (bouwkundig tekenaars) (rang C1) voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

  142.401

  15/02/2000

  15/02/2000

  Voorstel examenreglement voor de aanwerving van adjuncten van de directeur (kwaliteitszorg) (rang A1) voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

  142.402

  15/02/2000

  29/02/2000

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 1997 houdende statuut en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling van de rechtspositie van het personeel inzake het woon-werkverkeer.

  143.403

  29/02/2000

  29/02/2000

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 inzake het woon-werkverkeer.

  143.404

  29/02/2000

  29/02/2000

  Ontwerp van omzendbrief AZ/VOI/2000/2 betreffende de uitvoering van de CAO 1997-1998 wat betreft het omzetten van een tijdelijke naar een definitieve maatregel inzake het woon-werkverkeer

  143.405

  29/02/2000

  29/02/2000

  Ontwerp van begeleidingsplan in het kader van het goedgekeurd personeelsplan van de gemeenschapsinstellingen voor bijzonder jeugdbijstand

  143.406

  08/03/2000

  29/02/2000

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat de loopbanen bij de entiteit Interne audit betreft

  144.407

  21/03/2000

  08/03/2000

  De hoofdstukken I, II en VI van het ontwerp-besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld

  144.408

  08/03/2000

  08/03/2000

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 en van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 1996 houdende personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, wat betreft de contractuele betrekking van directeur-generaal met de functie van ICT-manager

  144.409

  21/03/2000

  08/03/2000

  Oprichting van een entiteit Interne Audit in het ministerie van Vlaamse Gemeenschap

  145.410

  25/04/2000

  25/04/2000

  Ontwerp van omzendbrief m.b.t. de verkeersvoordelen voor de overgehevelde personeelsleden van het ministerie van Verkeerswezen, de Regie voor Maritiem Transport en de Regie der Luchtwegen.

  145.411

  25/04/2000

  25/04/2000

  Proces- en personeelsplanning

  145.412

  24/05/2000

  25/04/2000

  Ontwerp van omzendbrief m.b.t. de vakantiewerkstelling

  145.413

  25/04/2000

  10/05/2000

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende het project voor het wegwerken van de achterstand van de bouwvergunningen

  146.414

  11/05/2000

  10/05/2000

  Ontwerp van omzendbrief m.b.t. de uitvoering van het intersectoraal akkoord 1999-2000: verhoging vakantiegeld voor de diensten van de Vlaamse regering

  146.415

  10/05/2000

  10/05/2000

  Ontwerp van omzendbrief m.b.t. de uitvoering van het intersectoraal akkoord 1999-2000: verhoging vakantiegeld voor sommige Vlaamse openbare instellingen

  146.416

  11/05/2000

  22/05/2000

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de overdracht van de personeelsleden van de administratieve diensten van de autonome raad voor het gemeenschapsonderwijs aan de administratieve diensten van de raad van het gemeenschapsonderwijs

  147.417

  22/05/2000

  22/05/2000

  Startbanenstelsel - invulling en aanpak

  147.418

  22/05/2000

  22/05/2000

  Artikel 68 van het voorontwerp van decreet houdende de aanpassing van sommige onderwijsbepalingen

  147.419

  24/05/2000

  09/06/2000
  23/06/2000

  Sectoraal akkoord 1999-2000 voor MVG, WI’s en VOI

  149.426

  06/07/2000

  04/07/2000

  Voorstel m.b.t. de wijze van aanwerving, toelatings- en aanwervingsvoorwaarden van de ICT-manager

  148.420

  06/07/2000

  04/07/2000

  Bijsturing personeelsstatuut WI’s

  148.421

  06/07/2000

  04/07/2000

  Ontwerp van examenreglement m.b.t. aanwerving van adjunct van de directeur (kwaliteitszorg) voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur

  148.422

  04/07/2000

  04/07/2000

  Ontwerp van examenreglement m.b.t. aanwerving van speciaal assistent (functie: loodsdienstcoördinator) (rang D1) van het departement Leefmilieu en Infrastructuur

  148.423

  04/07/2000

  04/07/2000

  Derde bijsturing VPS

  148.424

  04/07/2000

  04/07/2000

  Voorstel m.b.t. vergelijkende bekwaamheidsproef voor verhoging in graad naar de graad van hoofdschipper – Veerdiensten (rang D2) bij de afdeling Bovenschelde van het departement Leefmilieu en Infrastructuur, administratie Waterwegen en Zeewezen, standplaatsen Langerbrugge en Terdonk

  148.425

  04/07/2000

  04/07/2000

  Minimale rechten: vaststelling elementen en referentiepunten voor de DVR

  150.427

  27/09/2000

  04/07/2000

  Minimale rechten: vaststelling elementen en referentiepunten voor sommige VOI’s

  150.428

  27/09/2000

  18/07/2000

  Ontwerp van omzendbrief betreffende het ziekteverlof en het toezicht op de afwezigheid wegens ziekte, arbeidsongeval of beroepsziekte voor de diensten van de Vlaamse regering

  150.429

  26/07/2000

  27/07/2000

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het VPS van 24/11/1993, wat betreft de contractuele betrekking van gewestelijke havencommissaris.

  151.431

  27/07/2000

  27/07/2000

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat betreft de opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding voor ambtenaren die ontslagen worden

  152.432

  10/10/2000

  27/07/2000

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 inzake de provinciale gouvernementen en andere bepalingen

  152.433

  20/10/2000

  19/09/2000

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit van 30 maart 1994 houdende de rechtspositie van het personeel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding belast met het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan gebruikers

  152.434

  27/09/2000

  19/09/2000

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat betreft de contractuele betrekkingen van adjunct van de directeur bij de afdeling Volwassenenonderwijs

  153.435

  20/10/2000

  27/09/2000

  Betreft nieuw concept voor de regeling van de reis- en verblijfkosten – ontwerpbesluit van de Vlaamse regering van 28 november 1993 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel, wat de reis- en maaltijdvergoeding betreft

  153.436

  17/01/2000

  27/09/2000

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot tweede bijsturing van het personeelsstatuut van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen van 28 januari 1997

  153.437

  20/10/2000

  27/09/2000

  Voorstel van examenreglement voor de aanwerving van een deskundige (functie: meesterdrukker) (rang B1) voor het Masereel Centrum te Kasterlee

  153.438

  20/10/2000

  16/10/2000
  25/10/2000

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat betreft de functioneringsevaluatie

  154.439

  20/10/2000

  25/10/2000

  Het voorgelegde voorstel m.b.t. de toelage voor permanentie en ploegenwerk

  155.440

  25/10/2000

  07/11/2000

  Het ontwerp van sociale overeenkomst 1999-2002 voor de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

  156.441

  07/11/2000

  14/11/2000

  Toepassing van de nieuwe regeling inzake politiek verlof voor de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering en de Vlaamse openbare instellingen bij wijze van omzendbrief: wet van 4 mei 1999 en de regeling m.b.t. de districtsraden

  157.442

  14/11/2000

  14/11/2000

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 inzake de provinciale gouvernementen en andere bepalingen – DAB Investeren in Vlaanderen: toevoeging lijst bijkomende of specifieke opdrachten

  157.443

  21/11/2000

  14/11/2000

  Invulling van de sociale overeenkomst 1999-2002 voor de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

  157.444

  14/11/2000

  14/11/2000

  VRT: Voorstel tot de oprichting van een pensioenfonds ter financiering van een aanvullend bedrijfspensioenplan voor de contractuelen SAC en middenkader van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep

  157.445

  13/02/2001

  14/11/2000

  VRT: De aangepaste teksten van het bedrijfspensioenreglement voor de contractuele personeelsleden die ressorteren onder het sectoraal akkoord voor de contractuelen (SAC) en het middenkader

  157.445bis

  14/11/2000

  30/11/2000

  Voorstel van de Raad van Bestuur van de VRT m.b.t. de inschakeling van een uitzendkantoor bij de VRT

  158.446

  30/11/2000

  30/11/2000

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende creatie van een globale arbeidsmarkt tussen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, sommige Vlaamse Openbare instellingen en de Vlaamse Wetenschappelijke instellingen

  158.447

  29/11/2000

  12/12/2000

  Ontwerp van omzendbrief betreffende de implementatie nieuwe reglementering inzake loopbaanonderbreking

  159.448

  14/12/2000

  12/12/2000

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 inzake de uitvoering van het sectoraal akkoord 1999-2000

  159.449

  02/02/2001

  12/12/2000

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het personeelsstatuut van 28 januari 1997 inzake de uitvoering van het sectoraal akkoord 1999-2000

  159.450

  02/02/2001

  12/12/2000

  De Euro en het geldelijk statuut: principes

  159.451

  12/12/2000

  12/12/2000

  Voorstel m.b.t. het vergelijkend examen voor overgang naar de graad van technisch assistent (functie: binnenvaartbegeleider) (rang D1) voor de administratie Waterwegen en Zeewezen van het departement Leefmilieu en Infrastructuur

  159.452

  nog niet gefinaliseerd

  12/12/2000

  Voorstel van examenreglement m.b.t. de aanwerving van loods (algemene functie) (rang A1) voor de afdeling Loodswezen (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

  159.453

  14/12/2000

  12/12/2000

  Voorstel van examenreglement m.b.t. de aanwerving van scheepsbeambte (matroos, stoker) (rang E1) voor de afdeling Vloot (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

  159.454

  14/12/2000

  12/12/2000

  Voorstel m.b.t. de vergelijkende bekwaamheidsproef voor verhoging in graad naar de graad van hoofdschipper (rang D2) bij de afdeling Vloot van het departement Leefmilieu en Infrastructuur, administratie Waterwegen en Zeewezen, standplaats Vlissingen

  159.455

  14/12/2000

     

  (159.456)

  geen protocol

  12/12/2000

  Voorstel van de Raad van Bestuur van de VRT m.b.t. de nieuwe statuten van de nieuw op te richten paritaire VZW’s VRT-Sociale Werken en UKKEPUK

  159.457

  12/12/2000

  12/12/2000

  Voorstel tot regeling van de problematiek bevordering naar het ander niveau

  159.458

  14/12/20

  naar boven