chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Protocollen 2001

  Datum vergadering Onderwerp Nummer protocol Datum ondertekening

  09/01/2001

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende eerste bijsturing van het stambesluit van de Vlaamse openbare instellingen

  160.459

  12/01/2001

  09/01/2001

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2000 houdende de organisatie van Export Vlaanderen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel (overgangsregeling voor dienstdoende afdelingshoofden)

  160.460

  12/01/2001

  30/01/2001

  Ontwerp van sectoraal akkoord 1999-2000 voor het Universitair Ziekenhuis Gent

  161.461

  30/01/2001

  30/01/2001

  Wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het personeel van het Universitair Ziekenhuis Gent

  161.462

  30/01/2001

  30/01/2001

  Collectieve verzekering "stoffelijke schade aan het eigen voertuig bij dienstverplaatsingen"

  161.463

  02/02/2001

  30/01/2001

  Examenstramien voor aanwerving- en loopbaanexamens

  161.464

  02/02/2001

  30/01/2001

  Ontwerp van omzendbrief betreffende de standaardwerktijdregeling en dienstvrijstellingen in de diensten van de Vlaamse regering. ( uitbreiding glijtijden; invoering 4-dagenweek)

  161.465

  02/02/2001

  13/03/2001

  Voorstel van de raad van Bestuur van de VRT m.b.t. de toepassing nieuwe regeling inzake politiek verlof vanaf 01.01.2001 bij de VRT

  162.165

  19/03/2001

  13/03/2001

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de wijziging van het organiek reglement tot vaststelling van de regeling inzake het personeel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en van de personeelsformatie

  162.166

  19/03/2001

  13/03/2001

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vaststelling van de nadere regels voor de aanwerving en aanstelling van de leden van het dagelijks bestuur van de reguleringsinstantie, de onverenigbaarheden voor de leden van het dagelijks bestuur en de zetel van de reguleringsinstantie

  162.167

  27/04/2001

  13/03/2001

  Verkeersvoordelen voor de overgehevelde personeelsleden van het ministerie van Verkeerswezen, de Regie voor Maritiem Transport en de Regie der Luchtwegen

  162.168

  19/03/2001

  13/03/2001

  Vergelijkend loopbaanexamen voor overgang naar de graad van technicus (rang C1) voor de diensten van de Vlaamse regering (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen)

  162.169

  geen protocol (afgesloten zonder voorwerp)

  23/04/2001

  Voorontwerp van decreet houdende de overdracht van een aantal Vlaamse economische vertegenwoordigers van de Vlaamse regering naar de Vlaamse openbare instelling Export Vlaanderen

  163.170

  14/06/2001

  23/04/2001

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2000 houdende de regeling van de rechtspositie van het personeel van sommige openbare instellingen.

  163.171

  14/06/2001

  23/04/2001

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2000 houdende de organisatie van Export Vlaanderen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel.

  163.172

  14/06/2001

  23/04/2001

  UZ Gent: Voorontwerp van decreet betreffende de herziening van de financiering van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap en begeleidende bepalingen: hoofdstuk VII bepalingen betreffende het Universitair Ziekenhuis Gent

  163.173

  24/04/2001

  23/04/2001

  Ontwerp van selectiereglement m.b.t. de aanwerving van een directeur (functie: projectleider) (rang A 2) voor het projectteam zorgverzekering van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

  163.174

  23/04/2001

  23/04/2001

  Ontwerp van sectoraal akkoord contractuelen 2001 – 2005 en aanpassingen aan het administratief personeelsstatuut (nieuwe bijlage 5 bij SAC VRT 2001 – 2005 als bijlage, overige doc. reeds in uw bezit dd. 30.03.2001).

  163.175

  23/04/2001

  23/04/2001

  Ontwerp van selectiereglement voor de selectie van een hoofdscheepstechnicus ( rang C2) voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur

  163.176

  08/05/2001

  29/05/2001

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging van het Instituut voor de aanmoediging van innovatie door wetenschap en technologie in Vlaanderen (IWT-Vlaanderen) tot deelname aan de pensionregeling, ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden

  164.477

  29/05/2001

  29/05/2001

  Ontwerp van selectiereglement van speciaal assistent (matroos en stoker) (rang D1) voor de afdeling Vloot

  164.478

  08/06/2001

  29/05/2001

  Ontwerp van selectiereglement van speciaal assistent (tijdseiner) (rang D1) voor de afdeling Vloot en de afdeling scheepvaartbegeleiding

  164.479

  08/06/2001

  29/05/2001

  Ontwerp van examenreglement van 4 verschillende adviseurs en samenstelling van een wervingsreserve voor de duur van een jaar voor het Instituut voor de aanmoediging van innovatie door wetenschap en technologie in Vlaanderen (IWT)

  164.480

  08/06/2001

  12/06/2001

  Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 30 november 1988 tot instelling van het politiek verlof voor personeelsleden van de openbare instellingen en publiekrechtelijke verenigingen die van de Vlaamse Gemeenschap afhangen

  165.481

  12/06/2001

  12/06/2001

  Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 30 november 1988 tot instelling van het politiek verlof voor personeelsleden van de openbare instellingen en publiekrechtelijke verenigingen die van het Vlaams Gewest afhangen

  165.482

  12/06/2001

  12/06/2001

  Voorstel m.b.t. de operationalisering van 'loopbaanontwikkeling' voor de ambtenaren van de Vlaamse overheid

  165.483

  02/07/2001

  12/06/2001
  26/06/2001

  Quota voor bevordering (wijz. Sectoraal akkoord 1999-2000)

  165.484

  geen protocol (afgesloten zonder voorwerp)

  26/06/2001

  Voorstel van de Raad van Bestuur van het Universitair Ziekenhuis Gent m.b.t. het meerjarenplan voor de gezondheidssector (arbeidsduurvermindering en eindeloopbaan) voor het personeel van het UZ Gent

  166.485

  26/06/2001

  26/06/2001

  Algemene richtlijnen specifiek voor personeelsplannen uitgedrukt in functies

  166.486

  02/07/2001

  26/06/2001

  Ontwerp van omzendbrief m.b.t. reis- en maaltijdvergoeding voor de diensten van de Vlaamse Regering

  166.487

  02/07/2001

  26/06/2001

  Ontwerp van omzendbrief inzake de reis- en maaltijdvergoeding voor het personeel van de Vlaamse openbare instellingen

  166.488

  02/07/2001

  10/07/2001

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot derde bijsturing van het personeelsstatuut van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen van 28 januari 1997

  167.489

  24/07/2001

  10/07/2001

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot tweede bijsturing van het stambesluit VOI van 30 juni 2000

  167.490

  24/07/2001

  10/07/2001

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  167.491

  10/07/2001

  10/07/2001

  Ontwerp sectoraal akkoord 2001-2002

  167.492

  08/11/2001

  19/07/2001

  - Ontwerpbesluit VR tot 3de bijsturing van het personeelsstatuut van de VWI’s van 28//1997
  - Ontwerpbesluit VR houdende 2de bijsturing van het stambesluit VOI van 30/06/2000
  - Deregulering Vlaams personeelsstatuut
  - Ontwerp sectoraal akkoord 2001-2002

  167.489

   

  167.490

  24/07/2001

   

  24/07/2001

  10/10/2001

  Ontwerp-akkoord tussen de overheid en de representatieve vakbonden over de sector Zeewezen

  167.493

  11/10/2001

  19/07/2001

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende normalisatie van sommige contractuele personeelsleden

  168.494

  19/07/2001

  19/07/2001
  04/09/2001

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat betreft de upgrading van niveau E naar D, het verlof voor opdracht, de invoering van de euro en de andere dringende bepalingen

  168.495

  05/09/2001

  04/09/2001

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000, wat de harmonisatie van vergoedingen en toelagen betreft

  169.496

  11/02/2002

  04/09/2001

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt.

  168.497

  05/09/2001

  23/10/2001

  Voorstel van de Raad van Bestuur van het OPZ Geel m.b.t. het meerjarenplan voor de gezondheidssector (arbeidsvermindering en eindeloopbaan) voor het personeel van het OPZ Geel).

  170.498

  23/10/2001

  23/10/2001

  Voorstel van de Raad van Bestuur van het OPZ Rekem m.b.t. het meerjarenplan voor de gezondheidssector (arbeidsduurvermindering en eindeloopbaan) voor het personeel van het OPZ Rekem)

  170.499

  23/10/2001

  23/10/2001

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de overdracht van personeel van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap naar de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen

  170.500

  26/10/2001

  23/10/2001

  Ontwerp van begeleidingsplan Monumenten en Landschappen van het departement en Infrastructuur.

  170.501

  23/10/2001

  23/10/2001

  Ontwerp van selectiereglement van deskundige (algemene kwalificatie) (rang B1) voor de diensten van de Vlaamse regering en de Vlaamse openbare instellingen.

  170.502

  26/10/2001

  23/10/2001

  Ontwerp van omzendbrief m.b.t. het werken met beeldschermen. Medische onderzoeken en criteria voor de aanschaf van een specifiek correctiemiddel (bril).

  170.503

  23/10/2001

  23/10/2001

  Ontwerp van omzendbrief m.b.t. de collectieve verzekering 'stoffelijke schade aan het eigen voertuig bij dienstverplaatsingen'

  170.504

  23/10/2001

  23/10/2001

  Ontwerp van omzendbrief m.b.t. de implementatie van het nieuwe stelsel inzake loopbaanonderbreking.

  170.505

  23/10/2001

  23/10/2001

  Voorstel tot aanpassing van de dienst- en beurtregeling loodsen.

  170.506

  23/10/2001

  23/10/2001

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging van Export Vlaanderen tot deelname aan de pensionregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.

  170.507

  23/10/2001

  23/10/2001

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het personeelsstatuut van de Vlaamse wetenschappelijk instellingen van 28 januari 1997, wat betreft de upgrading van niveau E naar D, het verlof voor opdracht en andere dringende bepalingen.

  170.508

  26/10/2001

  23/10/2001

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering van het stambesluit VOI van 30 juni 2000, wat betreft de upgrading van niveau E naar D, het verlof voor opdracht en andere bepalingen.

  170.509

  26/10/2001

  23/10/2001

  Voorstel van begeleidingsplan bij de uitstapregeling voor de buitendiensten van de afdeling Bijzondere Jeugdbijstand.

  170.510

  26/10/2001

  06/11/2001

  Kenniscel Reguleringsmanagement – Onderbrenging van de betrekking van hoofd en adviseur onder de categorie contractuele hooggekwalificeerde betrekkingen – Gevolgen op reglementair vlak.

  171.511

  08/11/2001

  14/11/2001

  Ontwerp van omzendbrief m.b.t. de voorlopige uitvoering van het sectoraal akkoord 2001-2002
  - Gecontingenteerd verlof (20 werkdagen per jaar);
  - Tussenkomst moeilijk bereikbare arbeidsplaatsen;
  - Verhoging vakantiegeld en eindejaarstoelage;
  - Euroschalen en eurominikit.

  172.512

  21/11/2001

  27/11/2001

  Artikel 11 van het voorontwerp van decreet betreffende de oprichting van de naamloze vennootschappen T-Groep en Werkholding (personeel van T-groep en van Werkholding)

  173.513

  06/12/2001

  27/11/2001

  Ontwerp van selectiereglement van loodsen (algemene functie) (rang A1) voor de DAB Loodswezen, ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

  173.514

  18/12/2001

  27/11/2001

  Het uitstel van de bottom-up evaluatie (BUE) voor de ambtenaren van rang A1 met diensthoofdentoelage – gevolgen op reglementair vlak

  173.515

  03/12/2001

  27/11/2001

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot omzetting van de bedragen van de instellingsspecifieke salarisschalen en vergoedingen en toelagen in euro van sommige Vlaamse openbare instellingen.

  173.516

  06/12/2001

  18/12/2001

  Lineaire aanwending van 1% loonsverhoging voor alle personeelsleden van het UZ Gent

  174.517

  18/12/2001

  18/12/2001

  Wijzigingen aan de rechtspositieregeling van de ziekenhuisgeneesheren van het UZ Gent

  174.518

  18/12/2001

  18/12/2001

  Wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het personeel van het UZ Gent

  174.519

  18/12/2001

  18/12/2001

  Voorstel Raad van Bestuur van de VRT om de geldigheidsduur van de bijlagen bij het sectoraal akkoord 2001-2005 voor contractuele personeelsleden van de VRT (SAC II) met één jaar te verlengen

  174.520

  08/03/2002

  18/12/2001

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 tot opheffing van het koninklijk besluit van 9 november 1984 betreffende de voorwaarden voor toelating tot bepaalde betrekkingen bij de rijksgestichten voor observatie en opvoeding onder toezicht

  174.521

  08/01/2002

  18/12/2001

  Upgrading van niveau E naar D: contractuele personeelsleden van de DAB-catering en de DAB-schoonmaak van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

  174.522

   

  18/12/2001

  Upgrading van niveau E naar niveau D: tuchtstraf "terugzetting in graad" (VPS-PSWI-VOI’s)

  174.523

  18/12/2001

  naar boven