chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Protocollen 2002

  Datum vergadering Onderwerp Nummer protocol Datum ondertekening

  05/02/2002

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende oprichting en samenstelling van een raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen

  175.524

  11/02/2002

  05/02/2002

  Uitvoering sectoraal akkoord 1999-2000: omzendbrieven upgrading van niveau E naar D voor de wetenschappelijke instellingen en sommige Vlaamse openbare instellingen

  175.525

  05/02/2002

  05/02/2002

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Landmaatschappij

  175.526

  05/02/2002

  05/02/2002

  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het industriepersoneel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding wat betreft de invoering van de euro

  175.527

  05/02/2002

  05/02/2002

  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het personeel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding belast met outplacement en loopbaanbegeleiding wat betreft de invoering van de euro

  175.528

  05/02/2002

  05/02/2002

  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het personeel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding belast met het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan gebruikers wat betreft de invoering van de euro

  175.529

  05/02/2002

  26/02/2002
  Ontwerp van omzendbrief m.b.t. de  vakantietewerkstelling voor de diensten van de Vlaamse regering en de Vlaamse openbare instellingen

  12/03/2002

  26/02/2002
  Ontwerp-selectiereglement m.b.t. de vergelijkende bekwaamheidsproef voor graadverandering naar de graad van schipper (functie schipper) (rang D1) bij de afdeling Vloot - locatie Antwerpen - administratie Waterwegen en Zeewezen - departement Leefmilieu en Infrastructuur

  12/03/2002

  16/04/2002
  Voorstel van het directiecomité van de VRT tot wijziging van artikel 45 §2 en §3 onder hoofdstuk V - Evaluatie van het administratief personeelsstatuut en artikel 14 §2 en §3 onder hoofdstuk 5 - Evaluatie van het SAC 2001 - 2005
  16/04/2002
  16/04/2002
  23/04/2002
  Beter bestuurlijk beleid - reorganisatie van het Vlaamse overheidsapparaat: artikelen 5; 6, §4, 7, 3°, 4°; 31, 36 en 37 van het voorontwerp van kaderdecreet bestuurlijk beleid
  13/05/2002
  16/04/2002
  23/04/2002
  Voorontwerp van decreet tot regeling van strategische adviesraden: artikelen 8, 12 en 13
  23/05/2002
  16/04/2002
  23/04/2002
  Nota aan het sectorcomité XVIII m.b.t. PIP/PEP in het ministerie van de Vlaamse gemeenschap en de VOI
  13/05/2002
  16/04/2002
  23/04/2002
  Ontwerp van omzendbrief m.b.t. harmonisering vergoedingen en toelagen VOI
  13/05/2002
  16/04/2002
  23/04/2002
  De optrekking van de grensbedragen voor de toekenning van een haard- en standplaatstoelage
  13/05/2002
  23/04/2002
  Kenniscel Reguleringsmanagement onderbreking van de betrekkingen van hoofd en adviseur onder de categorie contractuele hooggekwalificeerde betrekkingen - Gevolgen op reglementair vlak.
  13/05/2002
  28/05/2002
  VRT: afwezigheden en verlofregeling statutaire en contractuele personeelsleden ongeacht hun functieklasse
  02/07/2002
  18/06/2002
  Ontwerp van omzendbrief m.b.t. het besluit van de Vlaamse regering houdende regeling tot het dragen van het uniform door bepaalde personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering
  18/06/2002
  18/06/2002
  Ontwerp van omzendbrief ter uitvoering van het GVPS
  16/07/2002
  16/07/2002
  Voorstel van de Raad van Bestuur tot:

  1° wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het personeel van het UZ Gent (niet medisch);

  2° wijzigingen aan de rechtspositieregeling van artsen van het UZ Gent

  16/07/2002
  16/07/2002
  Sectoraal akkoord 2001-2002 instructiepersoneel VDAB
  16/07/2002
  16/07/2002
  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000, inzake het sectoraal akkoord 2001-2002 en andere bepalingen - artikelsgewijze toelichting
  31/07/2002
  16/07/2002
  Begeleidingsplan Infrastructuurwerken
  16/07/2002
  16/07/2002
  Begeleidingsplan uitstapregeling departement Coördinatie
  16/07/2002
     
  181.546
  (zonder voorwerp)
  16/07/2002
  Besluit van de Vlaamse Regering houdende de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem
  16/07/2002
  16/07/2002
  Besluit van de Vlaamse Regering houdende de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel    
  16/07/2002
  Sectoraal akkoord 2001-2002 voor OPZ Geel en Rekem
  16/07/2002
  16/07/2002
  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 1997 houdende statuut en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling van de rechtspositie van het personeel inzake de uitvoering van het sectoraal akkoord 2001-2002 en andere bepalingen
  31/07/2002
  16/07/2002
  Besluit van de Vlaamse Regering van ... tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van ... inzake de uitvoering van het sectoraal akkoord 2001-2002 en andere bepalingen
  31/07/2002
  16/07/2002
  Artikel 3, §§1, 2, 5 en artikel 4, §1, 2 van het besluit van de Vlaamse Regering tot aanstelling van veranderingsmanagers voor de beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid
  16/07/2002
  16/07/2002
  Nota aan het Sectorcomité XVIII m.b.t. outplacementcontract- toepassingsgebied-uitbreiding doelgroep
  16/07/2002
  16/09/2002
  Voorstellen m.b.t. aanpassing van coëfficiënt ankerwachten, omrekening vergoeding lesgeven en toekenning  verlof loodsen.
  182.553
  02/10/2002
  04/10/2002
  Uitvoeringsmaatregelen van de wet van 11 juni 2002 en het KB en de omzendbrief van 11 juli 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk; wijziging van artikel VIII 66, §2 van het Vlaams personeelsstatuut van 15 juli 2002 wat betreft het aantal preventieadviseurs.
  10/10/2002
  10/10/2002
  Ontwerp-dienstorder potentieelinschatting (in kader van overgangsexamen niveau A)
  25/10/2002
  28/10/2002
  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van de Vlaamse Milieumaatschappij en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel
  28/10/2002
  28/10/2002
  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie van het personeel
  29/11/2002
  28/10/2002
  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel
  28/10/2002
  28/10/2002
  Visienota "Anders Werken": Strategie inzake human resources management en facilitair management binnen Beter Bestuurlijk Beleid
  29/11/2002
  28/10/2002
  18/11/2002
  09/12/2002
  13/01/2003
  Voorstel m.b.t. de reis- en maaltijdvergoeding voor de afdeling Vloot
  07/04/2003
  28/10/2002
  18/11/2002
  09/12/2002
  13/01/2003
  Ontwerp van omzendbrief voor de diensten van de Vlaamse Regering inzake de reis- en maaltijdvergoeding voor binnenlandse reizen
  07/04/2003
  28/10/2002
  18/11/2002
  09/12/2002
  13/01/2003
  Ontwerp van omzendbrief voor de diensten van de Vlaamse Regering inzake de reis- en maaltijdvergoeding voor binnenlandse reizen
  07/04/2003
  28/10/2002
  Ontwerp sectoraal akkoord 2001-2002 UZ Gent
  28/10/2002
  18/11/2002
  Begeleidingsplan van de Vlaamse Onderwijsraad
  18/11/2002
  18/11/2002
  Voorontwerp van decreet houdende wijziging aan het decreet van 17 december 1997 betreffende de rustpensioenen toegekend aan de vastbenoemde en tot de stage toegelaten personeelsleden van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en betreffende de overlevingspensioenen toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden.
  18/11/2002
  18/11/2002
  Begeleidingsplan van de Vlaamse Landmaatschappij
  18/11/2002
  20/11/2002
  02/12/2002

  VRT
  - Statutaire personeel bij VRO/VRK;
  - Afschaffing vergoeding specifieke lasten en afschaffing vergoeding documentatie en vorming; 
  - Sectoraal akkoord contractuelen (VRT) 2003-2006;
  - Selectieprocedure;
  - Reglement kosten eigen aan de werkgever;
  - Aanpassing statutaire verloning;
  - Aanpassing aan het administratief  personeelsstatuut;
  - Aanpassing aan het reglement op de duur der prestaties

  28/01/2003
  09/12/2002
  Ontwerp sectoraal akkoord 2001-2002-2003 voor de Vlaamse Opera
  09/12/2002
  09/12/2002
  Begeleidingsplan PIP-PEP administratie Economie
  09/12/2002
  09/12/2002
  13/01/2003
  Omzendbrief m.b.t. de uitvoering van het intersectoraal akkoord 2001-2002 voor de diensten van de Vlaamse Regering en sommige Vlaamse Openbare Instellingen
  02/04/2003
  09/12/2002
  Ontwerp sectoraal akkoord 2001-2002 VLOPERA
  09/12/2002
  19/12/2002
  Begeleidingsplan PIP-PEP van Sturing en Controle Informatica
  19/12/2002
  19/12/2002
  Begeleidingsplan PIP-PEP van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
  19/12/2002
  19/12/2002
  Begeleidingsplan PIP-PEP van de Vlaamse Milieumaatschappij
  19/12/2002

  naar boven