chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Protocollen 2003

  Datum vergadering Onderwerp Nummer protocol Datum ondertekening
  13/01/2003
  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de NV Zeekanaal en Watergebonden grondbeheer Vlaanderen
  23/01/2003
  13/01/2003
  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Dienst voor de Scheepvaart
  23/01/2003
  13/01/2003
  03/02/2003
  Ontwerp omzendbrief standaardwerktijdregeling
  190.574
  (bijlage op aanvraag)
  13/03/2003
  13/01/2003
  Begeleidingsplan bij de uitstapregeling m.b.t. de volledige administratie Werkgelegenheid
  13/01/2003
  13/01/2002
  Voorstel m.b.t. kenniscel "vernieuwd beloningsbeleid".
  23/01/2003
  28/01/2003
  Begeleidingsplan bij de uitstapregeling voor de Administratie Economie, Administratie Binnenlandse Aangelegenheden, Administratie Land en Tuinbouw en bovenbouw van het departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw.
  28/01/2003
  28/01/2003
  Begeleidingsplan in het kader van het goedgekeurde personeelsplan van het departement Algemene Zaken en Financiën "huidige situatie"
  07/02/2003
  28/01/2003
  Begeleidingsplan PEP as is van het departement  Wetenschap, Innovatie en Media
  28/01/2003
  28/01/2003
  Begeleidingsplan ter uitvoering van de uitstapregeling voor de ambtenaren van de openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest.
  28/01/2003
  28/01/2003
  Begeleidingsplan bij de uitstapregeling voor het departement Onderwijs
  07/02/2003
  03/02/2003
  Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de besluiten van de raden van bestuur  van de GOM Limburg, GOM Antwerpen, GOM Vlaams-Brabant, GOM West-Vlaanderen en GOM Oost-Vlaanderen houdende toekenning van een verlof dat verlof voorafgaat aan de pensionering voor de ambtenaren van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen
  07/02/2003
  03/02/2003
  Besluit van de Vlaamse Regering  tot goedkeuring van de besluiten van de raad van bestuur van de GOM Antwerpen van 13 december 1999 en 19 juni 2000 tot wijziging van het besluit van de raad van bestuur van de GOM-Antwerpen van 12 december 1994 houdende regeling van de rechtspositie van het personeel en de vaststelling van de personeelsformatie
  13/02/2003
  03/02/2003
  Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de besluiten van de raad van bestuur van de GOM Limburg van 28 september 1999 en 30 mei 2000 tot wijziging van het besluit van de raad van bestuur van de GOM Limburg van 5 december 1994 houdende regeling van de rechtspositie van het personeel en de vaststelling van de personeelsformatie
  13/02/2003
  03/02/2003
  Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de besluiten van de raad van bestuur van de GOM Oost-Vlaanderen van 29 oktober 1999 en  30 juni 2000 tot wijziging van het besluit van de raad van bestuur van de GOM Oost-Vlaanderen van 7 december 1994 houdende regeling van de rechtspositie van het personeel en de vastelling van de rechtspositie
  13/02/2003
  03/02/2003
  Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de besluiten van de raad van bestuur van de GOM Vlaams-Brabant van 29 oktober 1999 en 3 juli 2000 tot wijziging van het besluit van de raad van bestuur van de GOM Vlaams-Brabant  van 9 december 1994 houdende regeling van de rechtspositie van het personeel en de vastelling van de personeelsformatie
  13/02/2003
  03/02/2003
  Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van besluiten van de raad van bestuur van de GOM West-Vlaanderen van 12 oktober 1999 en 22 juni 2000 tot wijziging van het besluit van de raad van bestuur van de GOM West-Vlaanderen van 13 december 1994 houdende regeling van de rechtspositie van het personeel en de vaststelling van de personeelsformatie.
  13/02/2003
  24/02/2003
  Begeleidingsplan LIN PEP "AS IS"
  193.588
  (bijlage op aanvraag)
  13/03/2003
  24/02/2003
  Begeleidingsplan bij de uitstapregeling voor het personeel van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij in toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 2000 betreffende de toekenning van een verlof dat voorafgaat aan de pensionering voor de ambtenaren van sommige Vlaamse openbare instellingen
  13/03/2003
  17/03/2003
  Beter Bestuurlijk Beleid: amendementen 1, 6, 7, 8 en 9 op het ontwerp van kaderdecreet Bestuurlijk Beleid
  20/03/2003
  17/03/2003
  Gedragscode voor het gebruik van intranet, e-mail en prikborden
  17/03/2003
  17/03/2003
  Artikel 99 van het voorontwerp van decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad  
  06/06/2003
  31/03/2003
  Begeleidingsplan vervroegde uitstapregeling voor Toerisme Vlaanderen
  31/03/2003
  31/03/2003
  Begeleidingsplan uitstapregeling GOM-Limburg
  31/03/2003
  31/03/2003
  Begeleidingsplan uitstapregeling NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen
  31/03/2003
  31/03/2003
  Ontwerp selectiereglement m.b.t. de vergelijkende bekwaamheidsproef voor graadverandering naar de graad van schipper (functie stuurman) (rang D1) bij de afdeling Vloot – locatie Vlaamse kusthavens – administratie Waterwegen en Zeewezen – departement Leefmilieu en Infrastructuur
  02/04/2003
  31/03/2003
  Ontwerp selectiereglement m.b.t. de vergelijkende bekwaamheidsproef voor graadverandering naar de graad van schipper (functie schipper) (rang D1) bij de afdeling Vloot – locatie Vlaamse kusthavens – administratie Waterwegen en Zeewezen – departement Leefmilieu en Infrastructuur
  02/04/2003
  31/03/2003
  Ontwerp selectiereglement m.b.t. de vergelijkende bekwaamheidsproef voor graadverandering naar de graad van schipper (functie schipper) (rang D1) bij de afdeling Vloot – locatie Antwerpen – administratie Waterwegen en Zeewezen – departement Leefmilieu en Infrastructuur
  02/04/2003
  31/03/2003
  Ontwerp selectiereglement m.b.t. de vergelijkende bekwaamheidsproef voor graadverandering naar de graad van schipper (functie schipper) (rang D1) bij de afdeling Vloot – locatie Vlissingen – administratie Waterwegen en Zeewezen – departement Leefmilieu en Infrastructuur
  02/04/2003
  31/03/2003
  Ontwerp selectiereglement m.b.t. de vergelijkende bekwaamheidsproef voor verhoging in graad naar de graad van hoofdschipper (rang D2) bij de afdeling Vloot van het departement Leefmilieu en Infrastructuur, administratie Waterwegen en Zeewezen, standplaats Vlaamse kusthavens
  02/04/2003
  31/03/2003
  Ontwerp selectiereglement m.b.t. de vergelijkende bekwaamheidsproef voor verhoging in graad naar de graad van hoofdschipper (rang D2) bij de afdeling Vloot van het departement Leefmilieu en Infrastructuur, administratie Waterwegen en Zeewezen, standplaats Antwerpen
  02/04/2003
  31/03/2003
  Ontwerp selectiereglement m.b.t. de vergelijkende bekwaamheidsproef voor functiewijziging naar loods met de functie van kapitein van de loodsboot (rang A1) bij de afdeling Vloot – administratie Waterwegen en Zeewezen – departement Leefmilieu en Infrastructuur
  02/04/2003
  31/03/2003
  Bevorderingen naar de functie van leidinggevend wachter der waterwegen in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
  02/04/2003
  28/04/2003
  Ontwerp van omzendbrief m.b.t. de  vakantietewerkstelling 2003 voor de diensten van de Vlaamse regering en de Vlaamse openbare instellingen
  28/04/2003
  28/04/2003
  Uitstapregeling OPZ Geel
  22/05/2003
  24/02/2003
  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie van het personeel
  22/05/2003
  26/05/2003
  Begeleidingsplan uitstapregeling GOM Antwerpen
  26/05/2003
  26/05/2003
  Begeleidingsplan uitstapregeling Vlaams Fonds voor de Integratie van Personen met een Handicap
  26/05/2003
  26/05/2003
  Voorontwerp van decreet houdende overdracht van de personeelsleden van de BDBH naar Export Vlaanderen, Vlaamse openbare instelling
  26/05/2003
  26/05/2003
  Ontwerp van omzendbrief m.b.t. de invoering van arbeidsreglementen bij de Vlaamse overheidswerkgevers
  199.610
   
  16/06/2003
  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende oprichting en samenstelling van een raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen
  03/07/2003
  16/06/2003
  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000 inzake de reis- en maaltijdvergoeding
  01/07/2003
  16/06/2003
  Begeleidingsplan uitstapregeling VIZO
  16/06/2003
  16/06/2003
  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 1997 houdende statuut en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling van de rechtspositie van het personeel inzake de reis- en maaltijdvergoeding
  16/06/2003
  16/06/2003
  Omzendbrief inzake de reis- en maaltijdvergoeding binnenlandse reizen - Vlaamse openbare instellingen die onder het stambesluit VOI van 30 juni 2000 vallen
  16/06/2003
  16/06/2003
  Omzendbrief voor de Vlaamse openbare instellingen die onder het stambesluit VOI vallen, inzake de reis- en dagvergoeding voor buitenlandse reizen
  16/06/2003
  07/07/2003
  Besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositieregeling van het personeel
  15/06/2003
  07/07/2003
  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel
  07/07/2003
  07/07/2003
  Begeleidingsplan bij het verlof dat voorafgaat aan de pensionering Kind en Gezin
  07/07/2003
  07/07/2003
  Begeleidingsplan uitstapregeling GOM-West-Vlaanderen
  07/07/2003
  07/07/2003
  Begeleidingsplan uitstapregeling GOM-Vlaams-Brabant
  07/07/2003
  07/07/2003
  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Stambesluit VOI van 30 juni 200 wat betreft de vaststelling van dringende bepalingen
  15/07/2003
  07/07/2003
  zonder voorwerp
  201.623
   
  07/07/2003
  Ontwerpselectiereglement stuurman van de loodsboot
  28/07/2003
  07/07/2003
  Wijzigingen aan de rechtspositieregeling van de ziekenhuisartsen van het UZ Gent
  07/07/2003
  07/07/2003
  Wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het pesoneel van het UZ Gent
  07/07/2003
  28/07/2003
  Ontwerp van protocol, sociaal akkoord 2003-2006 VMW
  08/10/2003
  28/07/2003
  Voorontwerp van decreet betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaal-economische raden van de regio en de regionale sociaal-economische overlegcomités
  19/11/2003
  28/07/2003
  Voorontwerp van decreet tot verruiming van de nationaliteitsvoorwaarde voor de toegang tot vaste betrekkingen in sommige Vlaamse openbare diensten
  28/07/2003
  28/07/2003
  21/11/2003

  schriftelijke procedure

  Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een vakantiegeld en eindejaarstoelage aan de provinciegouverneurs arrondissements-commissarissen en gewestelijke ontvangers, wat de gewestelijke ontvangers betreft.
  202.630

  vervangen door 202.630bis

  21/11/2003

  28/07/2003
  21/11/2003

  schriftelijke procedure

  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 1990 betreffende de sociale dienst van de Vlaamse Gemeenschap, wat de gewestelijke ontvangers betreft.
  202.631

  vervangen door  202.631bis

  15/12/2003

  28/07/2003
  Uitvoering intersectoraal akkoord 2001-2002:
  verhoging met 1% van de instellingsspecifieke schalen voor de niveaus C en D van sommige Vlaamse openbare instellingen
  05/09/2003
  22/09/2003
  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de
  nadere regels voor de aanwerving van de leden van het dagelijks bestuur, de onverenigbaarheden voor de leden van het dagelijks be-stuur en de zetel van de reguleringsinstantie zoals bedoeld in het decreet
  betreffende water bestemd voor menselijke aanwending
  19/11/2003
  22/09/2003
  Ontwerp dienstorder financieel-administratief beheerder
  22/09/2003
  22/09/2003
  VRT: Nota aan de leden van het sectorcomité XVIII m.b.t.
  1. Kleine technische aanpassingen aan het SAC 2003 - 2006, aan het Administratief Peroneelsstatuut, aan het reglement op de duur der prestaties en aan het reglement kosten eigen aan de werkgever con-form de afspraak op Sectorcomité XVIII van 02/12/2002;
  2. Borstvoedingspauzes en moederschapsrust: wijziging in SAC 2003 -2006 en Administratief Personeelsstatuut;
  3. Geneeskundig onderzoek bij rekrutering wijziging in SAC 2003 - 2006 en Administratief Personeelsstatuut;
  4. Jaarlijkse vakantie en ziekte: wijziging in SAC 2003 - 2006 en Administratief Personeelsstatuut;
  5. Mandaten: wijziging in SAC 2003 - 2006 en Administratief Perso-neelsstatuut;
  6. loopbaancode: aanpassing Administratief Personeelsstatuut;
  7. Kilometervergoeding;
  8. Minimum pensioenen statutaire VRT gepensioneerden
  16/10/2003
  03/11/2003
  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 15 juli 2002, wat betreft de uitvoering van het Lambermontakkoord en andere bepalingen – artikelsgewijze bespreking
  19/11/2003
  03/11/2003
  Besluit van de Vlaamse Regering van … tot wijziging van het personeelsstatuut van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen van 28 januari 1997 wat betreft de uitvoering van het Lambermontakkoord en andere bepalingen
  19/11/2003
  03/11/2003
  Ontwerp omzendbrief verkeersvoordelen
  19/11/2003
  03/11/2003
  Ontwerp selectiereglement voor scheepstechnicus bij de DAB Vloot
  21/11/2003
  03/11/2003
  Ontwerp selectiereglement voor scheepstechnicus bij de DAB Vloot
  21/11/2003
  15/12/2003
  Ontwerpdienstorder in een staffunctie
  15/12/2003
  15/12/2003

  VRT:
  1. Aanpassing Selectieprocedure;
  2. Interimaten: Aanpassing Artikel 15bis SAC 2003 - 2006 en Artikels 20, 21,21bis, 21ter, 21quater, 21quinquies en 21sexies uit het Administratief Personeelsstatuut;
  3. Loopbaanonderbreking: Aanpassing Artikel 36 SAC 2003 - 2006 en Artikels 131/20, 131/21, 131/22, 131/23, 131/24, 131/26 uit het Administratief Personeelsstatuut;
  4. Verlenging geldigheidsduur Bijlage 5 SAC 2003 - 2006

  01/04/2004
    Begeleidingsplannen departement EWBL (CLO, CLE, ALB, AKL, ALP) i.v.m. de uitstap Lambermont
  15/12/2003

  15/12/2003
  23/12/2003
  15/01/2004

  Ontwerp besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de overgangsregeling voor het personeel van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs
  01/04/2004

  15/12/2003
  23/12/2003
  15/01/2004

  Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 houdende toekenning van een verlof voorafgaand aan de pensionering aan de ambtenaren van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs
  01/04/2004

  15/12/2003
  23/12/2003
  15/01/2004

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs
  01/04/2004

  naar boven