chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Protocollen 2004

  Datum vergadering Onderwerp Nummer protocol Datum ondertekening
  09/02/2004
  VRT: nota aan het Sectorcomité XVIII van 9 februari 2004 m.b.t.: Interimaten: aanpassing artikel 15 bis SAC 2003-2006 en artikels 20, 21, 21 bis, 21 ter, 21 quater, 21 quinquies en 21 sexies uit het Administratief Personeelsstatuut
  06/04/2004
  09/02/2004
  DAB loodsen:
  - L.o.a.–helicoptercoördinatie;
  - Meevaren en halen van schepen in vreemde havens;
  - Aanpassing coefficiënten;
  - GSM – belprofiel loodsen;
  - Procedures meevaren naar en/of halen van schepen in vreemde havens
  05/04/2004
  15/03/2004
  05/04/2004
  Ontwerp van decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Vlaams Agentschap Ondernemen"
  14/04/2004
  15/03/2004
  05/04/2004
  Ontwerp van decreet houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (POM)
  14/04/2004
  15/03/2004
  05/04/2004
  Vakantiegeld UZ Gent
  19/05/2004
  05/04/2004
  26/04/2004
  Nota aan het Sectorcomité m.b.t. de Tender / Kotter
  19/05/2004
  26/04/2004
  Ontwerp–selectiereglement voor de vergelijkende bekwaamheidsproef voor graadverandering naar de graad van schipper (functie schipper) (rang D1) bij de DAB VLOOT - locatie Antwerpen - administratie Waterwegen en Zeewezen - departement Leefmilieu en Infrastructuur
  17/05/2004
  26/04/2004
  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het statuut van de gewestelijke ontvangers
  07/06/2004
  26/04/2004
  Maatregelen ter bevordering van een open interne arbeidsmarkt en herplaatsing
  19/05/2004
  26/04/2004
  27/05/2004
  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende toewijzing van de personeelsleden van de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap en/of van het Vlaamse Gewest, aan de departementen en de verzelfstandigde agentschappen
  28/06/2004
  05/04/2004
  26/04/2004
  Ontwerp – bijzonder vergelijkend overgangsexamen naar de graad van medewerker (functie loodsdienstcoödinator) (rang C1) bij de DAB Loodswezen- locaties Antwerpen, Gent, Vlissingen en Zeebrugge, Administratie Waterwegen en Zeewezen - departement Leefmilieu en Infrastructuur
  01/07/2004
  26/04/2004
  VRT: Aanpassing aan de WAP van het "Reglement tot vaststelling van de aanvullende bedrijfspensioenen ten gunste van het onder contract staand personeel van de VRT"
  26/05/2004
  17/05/2004
  Nota van de VRT aan het Sectorcomité XVIII m.b.t.: Broadbanding, functieclassificatie en functiereductie
  07/06/2004
  17/05/2004
  Wijziging van de omzendbrief van 6 september 2002 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel, zoals gewijzigd bij omzendbrief van 28 maart 2003:
  - bepaalde loodscoëfficiënten;
  - bepaalde coëfficiënten extra-prestaties
  17/05/2004
  27/05/2004
  Ontwerpbesluit van sectoraal akkoord voor het instructiepersoneel van de VDAB – 2003-2004
  27/05/2004
  27/05/2004
  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel
  07/06/2004
  27/05/2004
  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en het statuut van de leersecretaris
  07/06/2004
  27/05/2004
  Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van Kind en Gezin
  11/06/2004
  27/05/204
  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2000 betreffende de toekenning van een verlof dat voorafgaat aan de pensionering voor de ambtenaren van sommige Vlaamse openbare instellingen
  27/05/2004
  27/05/2004
  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regeling van de rechtspositie van het personeel van het Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van innovatie door Wetenschap en Technologie
  27/05/2004
  27/05/2004
  Ontwerp sociaal akkoord – 2006–2°fase
  07/06/2004
  27/05/2004
  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het OPZ Geel
  07/06/2004
  27/05/2004
  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het OPZ Rekem
  07/06/2004
  27/05/2004
  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de rechtsopvolging en de overdracht van personeel en goederen van de Vlaamse openbare instelling 'Toerisme Vlaanderen' naar het Intern Verzelfstandigd Agentschap 'Toerisme Vlaanderen'
  27/05/2004
  27/05/2004
  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt wat betreft het Vlaams overheidspersoneel en houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijke kansen- en diversiteitsbeleid in sommige diensten van de Vlaamse overheid
  27/05/2004
  05/04/2004
  26/04/2004
  27/05/2004
  Ontwerp Sectoraal Akkoord 2003-2004 voor MVG, WI’s en VOI’s
  07/06/2004
  03/11/2003
  27/05/2004
  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid (raamstatuut)
  28/06/2004
  27/05/2004
  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanduiding van de management- en projectleiderfuncties en van de functie van algemeen directeur bij de diensten van de Vlaamse Regering
  28/06/2004
  27/05/2004
  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel
  27/05/2004
  27/05/2004
  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van het permanent secretariaat van de Vlaamse onderwijsraad en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel
  27/05/2004
  27/05/2004
  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het personeelsstatuut van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen van 28/01/1997, betreffende de herplaatsing, de interne arbeidsmarkt, de uitvoering van het sectoraal akkoord 2003-2004, en andere bepalingen
  07/06/2004
  27/05/2004
  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 15/07/02, betreffende de herplaatsing, de interne arbeidsmarkt de uitvoering van het sectoraal akkoord 2003-2004, en andere bepalingen
  07/06/2004
  27/05/2004
  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000 wat betreft de herplaatsing, de interne arbeidsmarkt de uitvoering van het sectoraal akkoord 2003-2004, en andere bepalingen
  07/06/2004
  27/05/2004
  Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 6 september 2002 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2002 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel, zoals gewijzigd bij omzendbrief van 28 maart 2003 en
  - ziekte ten gevolge van ongeval van gemeen recht, veroorzaakt door de schuld van derden
  - valorisatie deeltijdse prestaties schoonmaak- en cateringpersoneel
  27/05/2004
  07/06/2004
  Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2000 houdende de organisatie van Export Vlaanderen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel
  11/06/2004
  29/10/2004

  VRT:
  - Supplementair verlof jubilarissen
  - Adoptieverlof
  - Moederschapverlof

  19/11/2004
  13/12/2004

  VRT: 
  Verlenging geldigheidsduur van het SA betreffende de regeling van de vermogensrechten

  31/01/2005
  13/12/2004
  Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging van de VREG tot deelname aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958
  17/01/2005

  naar boven