chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Protocollen 2005

  Datum vergadering Onderwerp Nummer protocol Datum ondertekening
  13/12/2004
  10/01/2005
  zonder voorwerp
  214.685
   
  13/12/2004
  10/01/2005
  zonder voorwerp
  214.686
   
  13/12/2004
  10/01/2005
  Sectoraal Akkoord 2003-2004 voor UZ Gent
  11/01/2005

  29/10/2004
  22/11/2004
  13/12/2004
  10/01/2005

  Evaluatie van de regeling Tender/Kotter en de problematiek kapitein/stuurman van de loodsboot
  09/03/2005
  29/10/2004
  22/11/2004
  13/12/2004
  10/01/2005
  Aanpassing van de coëfficiënt 'inspring stuurman'
  09/03/2005
  29/10/2004
  22/11/2004
  13/12/2004
  10/01/2005
  Aanpassing van de overeenkomst van 22 januari 1998 inzake invoering van de VTMS loods
  09/03/2005
  31/01/2005 07/02/2005
  21/02/2005
  Nota van de VRT aan het Sectorcomité XVIII m.b.t. Aanpassing selectieprocedure
  02/06/2005
  31/01/2005
  07/02/2005
  21/02/2005
  Nota van de VRT aan het Sectorcomité XVIII m.b.t.: 

  - procedures punctioneringsgesprek en   beoordeling;

  - financiële gevolgen bij beoordeling

  02/06/2005
  31/01/2005 07/02/2005
  21/02/2005
  Ontwerp van protocol tot regeling van de bescherming van de klokkenluiders
  23/05/2005
  21/02/2005
  Gedragscode voor de auditoren van de Interne Audit van de Vlaamse Administratie
  12/05/2005
  02/05/2005
  Ontwerp van dienstorder m.b.t. de aanstelling van en het competentieprofiel voor de opdrachthouders
  23/05/2005
  02/05/2005
  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 houdende organisatie van de Vlaamse Milieumaatschappij en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel
  02/05/2005
  02/05/2005
  Nota aan het sectorcomité XVIII m.b.t. aanpassing selectieprocedure (toevoegen van bijlagen 1 en 2)
  02/06/2005
  23/05/2005
  Wijzigingen aan de Rechtspositieregeling van het personeel van het UZ Gent
  06/06/2005
  23/05/2005
  Wijzigingen aan de Rechtspositieregeling van de ziekenhuisartsen van het UZ Gent
  06/06/2005
  23/05/2005
  Wijzigingen van deel IV, V, XIII en salarisschalen van de Rechtspositieregeling van het personeel van het UZ Gent
  06/06/2005
  23/05/2005
  Voorontwerp van decreet tot overdracht van personeelsleden van de vzw Info-Toerisme
  02/06/2005
  13/06/2005
  Ontwerpomzendbrief tot uitvoering van het ISA 2001-2002: verhoging met 1% van de instellingsspecifieke schalen van de niveaus A en B voor sommige Vlaamse openbare instellingen
  21/06/2005
  13/06/2005
  Ontwerpselectiereglement m.b.t. de vergelijkende bekwaamheidsproef voor functiewijziging naar loods met de functie van kapitein van de loodsboot (rang A1) bij de DAB Vloot – administratie Waterwegen en Zeewezen-departement leefmilieu en Infrastructuur
  13/09/2005
  25/07/2005
  Over de nota met betrekking tot het ontwerpbesluit betreffende de geldelijke arbeidsvoorwaarden van de management- en projectleiderfuncties en van de functie van algemeen directeur bij de diensten van de Vlaamse overheid
  30/08/2005
  4/07/2005
  Ontwerpselectiereglement m.b.t. de vergelijkende bekwaamheidsproef voor verhoging in graad naar de graad van hoofdschipper (rang D2) bij de DAB Vloot van het departement Leefmilieu en Infrastructuur, administratie Waterwegen en Zeewezen, standplaats Antwerpen
  13/09/2005
  4/07/2005
  Ontwerpselectiereglement m.b.t. de vergelijkende bekwaamheidsproef voor verhoging in graad naar de graad van hoofdschipper (rang D2) bij de DAB Vloot - locatie Vlaamse kusthavens - van het departement Leefmilieu en Infrastructuur, administratie Waterwegen en Zeewezen
  13/09/2005
  4/07/2005
  Ontwerpselectiereglement m.b.t.de vergelijkende bekwaamheidsproef voor verhoging in graad naar de graad van hoofdscheepstechnicus (rang C2) bij de DAB Vloot - van het departement Leefmilieu en Infrastructuur, administratie Waterwegen en Zeewezen
  13/09/2005
  4/07/2005
  Ontwerpselectiereglement m.b.t.de vergelijkende bekwaamheidsproef voor graadverandering naar de graad van schipper (functie schipper) (rang D1) bij de DAB Vloot - locatie Antwerpen - administratie Waterwegen en Zeewezen - departement Leefmilieu en Infrastructuur
  13/09/2005
  4/07/2005
  Ontwerpselectiereglement m.b.t. de vergelijkende bekwaamheidsproef voor graadverandering naar de graad van schipper (functie stuurman) (rang D1) bij de DAB Vloot - locatie Vlaamse kusthavens - administratie Waterwegen en Zeewezen - departement Leefmilieu en Infrastructuur
  13/09/2005
  4/07/2005
  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van sommige personeelsleden van de administratie Waterwegen en Zeewezen aan de verzelfstandigde agentschappen Waterwegen en Zeekanaal en de Scheepvaart, samen met alle goederen die aan die personeelseden verbonden zijn
  30/08/2005
  25/07/2005
  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende overdracht van niet-wetenschappelijke personeelsleden van het Centrum voor Landbouweconomie aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
  25/07/2005
  25/07/2005
  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende inschakeling van wetenschappelijke personeelsleden van het Centrum voor Landbouweconomie voor taken ten behoeve van de administratie Land- en Tuinbouw, afdeling Monitoring en Studie
  25/07/2005
  25/07/2005
  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie van het personeel
  23/11/2005
  12/09/2005
  Voorontwerp van decreet betreffende de eed van de personeelsleden van de Vlaamse overheid
  13/09/2005
  26/09/2005
  03/10/2005
  Voorstel m.b.t. prestaties Deurgangdok en Kluizendok
  18/10/2005
  26/09/2005
  03/10/2005
  Voorstel Nieuwe verloning VTSA - Chefloods coördinator VTS
  18/10/2005
  26/09/2005
  Nota aan de leden van het Sectorcomité XVIII m.b.t. de toelage arbeidsongeval loodsen
  18/10/2205
  07/11/2005
  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende toewijzing van de personeelsleden van de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap en/of van het Vlaamse Gewest aan de strategische adviesraden
  17/10/2005

  17/10/2005
  24/10/2005
  07/11/2005

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid (Raamstatuut): standpuntbepaling vakbonden, opmaak en ondertekening protocol
  07/11/2005
  07/11/2005
  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 15 juli 2002, wat betreft de klokkenluiders, de landbouwattachés, het bevallingsverlof, de pensioenleeftijd, de coördinator integriteitszorg en andere bepalingen
  22/11/2005
  07/11/2005
  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het personeelsstatuut van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen van 28 januari 1997 wat betreft de klokkenluiders, het bevallingsverlof, de pensioenleeftijd en andere bepalingen
  22/11/2005
  07/11/2005
  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000 wat betreft de klokkenluiders, het bevallingsverlof, de pensioenleeftijd en andere bepalingen
  22/11/2005
  07/11/2005
  Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 6 september 2002 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering dd 15 juli 2002 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel
  22/11/2005
  07/11/2005
  VRT: Nota aan de leden van het sectorcomité XVIII m.b.t. i-Leren
  07/11/2005
  07/11/2005
  VRT: Nota aan de leden van het sectorcomité XVIII m.b.t. tijdelijke loontoeslag
  21/02/2006
  07/11/2005
  VRT: Nota aan de leden van het sectorcomité XVIII m.b.t. werving, mutatie en promotie
  21/02/2006
  07/11/2005
  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van het statuut van de gewestelijke ontvangers
  10/11/2005
  25/11/2005
  Uitvoering akkoord 2005-2009 "federale gezondheidssectoren – publieke sector" in de OPZ’s Geel en Rekem
  prot. 227.728 wordt vervangen door prot. 240.768 van 27/11/2006
  13/12/2005
  25/11/2005
  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel
  29/11/2005
  25/11/2005
  Wijziging van de omzendbrief van 6 september 2002 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2002 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel: valorisatie privé-ervaring
  13/12/2005
  25/11/2005
  Voorstel tot wijziging van bijlage 2 in de dienstorder voor de aanstelling van opdrachthouders
  13/12/2005

  naar boven