chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Protocollen 2006

  Datum vergadering Onderwerp Nummer protocol Datum ondertekening
  16/01/2006
  Nota aan het Sectorcomité XVIII van 16 januari 2006 m.b.t. verlenging geldigheidsduur van het sectoraal akkoord tot regeling van de omvang en de modaliteiten van de overdracht van vermogensrechten van de losse uitvoerende kunstenaars met een arbeidsovereenkomst bij de VRT en hun morele rechten alsook tot regeling van de vergoeding voor bepaalde exploitatiewijzen.
  21/02/2006
  23/01/2006
  Artikelen 56 en 57 van het ontwerp van decreet betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum
  23/01/2006
  13/02/2006
  Ontwerpdecreet betreffende de statutaire indienstneming van sommige contractuele personeelsleden
  13/02/2006
  06/03/2006
  De artikelen 10 en 19 van het voorontwerp van decreet houdende de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen
  06/03/2006
  27/03/2006
  Wijzigingen aan de Rechtspositieregeling van het personeel van het UZ Gent
  31/03/2006
  27/03/2006
  Arbeidsreglement UZ Gent
  31/03/2006
  27/03/2006
  Wijzigingen aan de Rechtspositieregeling van het personeel van het UZ Gent m.b.t. Titel 5 van Deel II "De waarneming van een hogere functie", Titel 4 van Deel VII "De hiërarchische loopbaan van het personeelslid" en Titel 3 van Deel XII "Toelagen"
  27/06/2006
  24/04/2006
  UZ-Gent: verhoging van het vakantiegeld
  08/05/2006
  29/05/2006
  Ontwerpbesluit van de Vlaamse minister van Economie houdende toewijzing van het personeel van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen van West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg, in uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 20 mei 2005 houdende toewijzing van de personeelsleden van de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap en /of het Vlaamse Gewest, aan de departementen en de verzelfstandigde agentschappen  
  12/06/2006
  Akkoord tussen de overheid en de representatieve vakorganisaties met betrekking tot een aantal lopende dossiers van IVA MDK (DAB Vloot en afdeling Scheepvaartbegeleiding)
  12/06/2006
  12/06/2006
  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, wat betreft de selectieprocedure voor het middenkader
  12/06/2006
  12/06/2006
  03/07/2006
  Omzendbrief PEBE/DVO/2006/X m.b.t. deontologische code voor de personeelsleden van de Vlaamse administratie
  03/07/2006
  12/06/2006
  03/07/2006
  Omzendbrief PEBE/DVO/2006/X m.b.t. het vermijden van draaideurconstructies en het beschermen van kwetsbare functies in de Vlaamse administratie
  03/07/2006
  12/06/2006
  03/07/2006
  Ontwerp van aangevuld model van arbeidsreglement
  19/07/2006
  12/06/2006
  Omzendbrief PEBE/DVO/2006/X m.b.t. aanwerving jobstudenten
  23/06/2006
  12/06/2006
  Omzendbrief PEBE/DVO/2006/X m.b.t. de bevoegde overheden in de loopbaan- en beloningsbepalingen
  23.06.2006
  03/07/2006
  Ontwerp selectiereglement m.b.t. vergelijkende bekwaamheidsproef voor functiewijziging naar loods (algemene functie – rivierloods) (rang A1) bij de DAB Loodswezen – agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - departement Mobiliteit en Openbare Werken
  03/07/2006
  03/07/2006
  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2003 houdende organisatie van de Vlaamse huisvestingsmaatschappij en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel
  03/07/2006
  03/07/2006
  Nota aan de leden van het sectorcomité XVIII m.b.t Sectoraal Akkoord Federale Gezondheidssectoren – Publieke Sector
  Akkoord betreffende de uitvoering in het UZ Gent
  14/07/2006
  03/07/2006
  06/07/2006
  Omzendbrief m.b.t. uitvoering van een aantal maatregelen uit het sectoraal akkoord 2005-2007
  06/07/2006
  03/07/2006
  VRT: Nota aan het sectorcomité XVIII van 3 juli 2006 m.b.t.
  - EHBO-premie
  - telethuiswerk
  03/07/2006
  03/07/2006
  Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de tijdelijke waarneming van de managementfunctie van N-niveau in de diensten van de Vlaamse overheid
  03/07/2006
  06/07/2006
  Ontwerp Sectoraal akkoord 2005-2007
  06/07/2006
  24/07/2006
  Voorontwerp van decreet betreffende de vereniging zonder winstoogmerk Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel  
  24/07/2006
  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel  
  24/07/2006
  Ontwerp van omzendbrief m.b.t.
  Vaststelling van de strategische beleidslijnen voor de sociale diensten
   
  24/07/2006
  Ontwerp van omzendbrief m.b.t.
  Modaliteiten tot regeling van structureel telewerk
  07/09/2006
  24/07/2006
  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende de organisatie van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel
  07/09/2006
  18/09/2006
  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de overname van personeelsleden van de vzw Info-Toerisme door het intern verzelfstandigd agentschap Toerisme Vlaanderen
  18/09/2006
  18/09/2006
  Tijdelijke regeling met betrekking tot maaltijdcheques voor sommige personeelsleden die vanuit sommige VOI’s gemigreerd zijn
  29/09/2006
  18/09/2006
  Artikel 1 van het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het secretariaat van de MORA en tot inwerkingtreding van het decreet van 7 juli 2006 houdende de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen
  18/09/2006
  09/10/2006
  Besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging van agentschappen, die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest en van de strategische adviesraad Vlaamse Onderwijsraad tot deelname aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden
  18/10/2006
  09/10/2006
  Ontwerp van decreet houdende opheffing van het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van de Vlaamse Opera en tot regeling van de rechtsopvolging
  18/10/2006
  27/11/2006
  Uitvoering akkoord 2005-2009 "federale gezondheidssectoren - publieke sector" in de OPZ’s Geel en Rekem
  27/11/2006
  27/11/2006
  Ontwerpomzendbrief m.b.t. uitvoering van het vakbondsstatuut in de diensten van de Vlaamse Overheid die tot het gebied van het Sectorcomité XVIII en het Hoog Overlegcomité behoren en organisatie van het overleg inclusief verplaatsingskosten van sommige afgevaardigden van de vakbonden
  08/12/2006
  27/11/2006
  18/12/2006
  15/01/2007
  Omzendbrief inzake stoffelijke schade aan eigen voertuig bij dienstverplaatsingen
  15/01/2007
  27/11/2006
  Selectieprocedure N-1: functieprofiel en concrete aanpak m.b.t. selectie Middenkader
  11/12/2006
  27/11/2006
  18/12/2006
  Omzendbrief inzake reis- en dagvergoeding voor binnenlandse reizen
  05/02/2007
  27/11/2006
  Omzendbrief inzake toekenning van een fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer
  27/11/2006
  27/11/2006
  Omzendbrief inzake verkeersvoordelen voor de overgehevelde personeelsleden van een federaal ministerie, de Regie voor Maritiem Transport en de Regie der Luchtwegen
  27/11/2006
  27/11/2006
  Omzendbrief inzake uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006, zoals gewijzigd, houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, inzake de valorisatie van voorgaande diensten
  11/12/2006
  27/11/2006
  Omzendbrief inzake gevaartoelage en bijlage 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006, zoals gewijzigd, houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid (VPS)
  19/03/2007
  27/11/2006
  Omzendbrief inzake de collectieve verzekering "gezondheidszorgen"
  27/11/2006
  27/11/2006
  18/12/2006
  Omzendbrief inzake reis- en dagvergoeding voor buitenlandse reizen
  05/02/2007
  18/12/2006
  VRT: Nota aan het sectorcomité XVIII van 18 december 2006 m.b.t. SAC 2007
  12/01/2007
  18/12/2006
  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 houdende organisatie van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel, wat betreft het optrekken van de salarisschalen voor de niveaus A en B vanaf 1 december 2004
  18/12/2006
  18/12/2006
  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, wat betreft de integratie van de administratieve loopbaan en het geldelijk statuut (Raamstatuut 2°fase)
  15/01/2007
  18/12/2006
  15/01/2007
  Uitvoering punt 6.4 van het Sectoraal Akkoord 2005-2007: Gelijkwaardigheid niveau B/C
  05/02/2007

  naar boven