chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Protocollen 2007

  Datum vergadering Onderwerp Nummer protocol Datum ondertekening
  15/01/2007 Wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het personeel van het UZ Gent (personeelspunten) 242.783 05/02/2007
  15/01/2007 Wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het personeel van het UZ Gent (evaluatiebevoegdheid) 242.784 05/02/2007
  15/01/2007 Wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het personeel van het UZ Gent (Pegasos) 242.785 05/02/2007
  05/02/2007 Ontwerp van selectiereglement m.b.t. de vergelijkende bekwaamheidsproef voor graadverandering naar de graad van schipper (functie schipper) (rang D1) bij de DAB VLOOT - locatie Antwerpen – IVA Maritieme  Dienstverlening en Kust 243.786 05/02/2007
  05/02/2007 Ontwerp van selectiereglement m.b.t. de vergelijkende bekwaamheidsproef voor graadverandering naar de graad van schipper (functie schipper) (rang D1) bij de DAB VLOOT - locatie Vlaamse Kusthavens – IVA Maritieme Dienstverlening en Kust 243.787 05/02/2007
  05/02/2007 Ontwerp van selectiereglement m.b.t. de vergelijkende bekwaamheidsproef voor graadverandering naar de graad van schipper (functie stuurman) (rang D1) bij de DAB VLOOT - locatie Vlaamse Kusthavens – IVA Maritieme Dienstverlening en Kust 243.788 05/02/2007
  19/03/2007 UZ Gent: Besluit van de Raad van Bestuur van XX.XX.XXXX houdende vaststelling van het Kliniekkader en de erop van toepassing zijnde regelingen 244.789 28/03/2007
  19/03/2007 Besluit van de Raad van Bestuur van XX.XX.XXXX houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent 244.790 28/03/2007
  19/03/2007 Ontwerp van sectoraal akkoord 2005-2007 voor het instructiepersoneel van de VDAB 244.791 19/03/2007
  19/03/2007 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de mogelijkheden tot het nemen van loopbaanonderbreking 244.792 19/03/2007
  16/04/2007 Ontwerprondzendbrief betreffende aanwervings- en arbeidsvoorwaarden jobstudenten 245.793 10/05/2007
  16/04/2007 Ontwerprondzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/X betreffende wijzigingen van de mogelijkheden tot het nemen van loopbaanonderbreking 245.794 16/04/2007
  16/04/2007 Uitvoering punt 6.5. sectoraal akkoord 2005-2007: Generieke proeven 245.795 10/05/2007
  07/05/2007 Nota aan de leden van het sectorcomité XVIII m.b.t. beloning van de management- en projectleiderfuncties van N-niveau en de functie van algemeen directeur 246.796 01/06/2007

  07/05/2007
  25/06/2007
  16/07/2007

  Uitvoering van functieclassificatie bij de Vlaamse overheid (uitvoering punt 6.1. van het sectoraal akkoord 2005-2007)
  19/07/2007
  17/05/2007
  25/06/2007
  16/07/2007
  Principenota uitvoering Sectoraal akkoord 2005-2007 wat betreft het lager leidinggevend kader (N-2) en inhoudelijke loopbaan (expert) 246.798 10/09/2007
  07/05/2007
  25/06/2007
  UZ Gent m.b.t. tijdelijke projectmedewerker Verpleging 246.799 25/06/2007
  04/06/2007 UZ Gent: sectoraal akkoord 2005-2007 247.800 15/06/2007
  04/06/2007 Uitvoering van de toekenning van maaltijdcheques: punt 5.3. van het sectoraal akkoord 2005-2007 247.801 14/06/2007
  25/06/2007
  16/07/2007
  10/09/2007
  Ontwerprondzendbrief betreffende uitvoering sectoraal akkoord 2005-2007 m.b.t. incorporatie van de verhoging nachttoelage en toekenning zaterdagwerk aan de personeelsleden van de rang A1 in de loodstoelagen 248.802 10/09/2007
  25/06/2007 Ontwerprondzendbrief PEBE/DVO/2007/X m.b.t. verhoogde openbaarheid van het beloningsbeleid bij de Vlaamse overheid 248.803 25/06/2007
  25/06/2007 Wijziging van artikel X 86, §1 van de Rechtspositieregeling van het personeel van het UZ Gent en artikel IX 39, §1 van de Rechtspositieregeling van de ziekenhuisartsen van het UZ Gent 248.804 25/06/2007
  07/05/2007
  25/06/2007
  29/06/2007
  De nota aan de leden van het Sectorcomité XVIII over maatregelen inzake het loopbaan- en beloningsbeleid en het partnerschap tussen de overheid en de representatieve vakbonden 249.805 29/06/2007
  16/07/2007 VRT: voorstel aanpassing mandaten nieuwsproject 250.806 04/09/2007
  16/07/2007 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, wat betreft de interfederale mobiliteit 250.807 19/07/2007
  16/07/2007 Wijzigingen aan de Rechtspositieregeling van de ziekenhuisartsen van het UZ Gent: wachtvergoeding sectorvoorzitter 250.808 12/10/2007
  16/07/2007

  VRT: Wijziging van het administratief personeelsstatuut m.b.t. moederschapsrust – Wijziging van het reglement op de duur der prestaties ingevolge tijdsbeheer – Wijziging van het administratief personeelsstatuut m.b.t. ziekteverlof

  250.809

  04/09/2007
  16/07/2007 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 29bis van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode 250.810 19/07/2007

  16/07/2007

  Diverse maatregelen inzake het loodsenkorps

  250.811 10/09/2007
  10/09/2007 Ontwerprondzendbrief DVO/BZ/P&O/2007 m.b.t. uitvoering sectoraal akkoord 2003-2004 - rechtsbijstand

  251.812

  01/10/2007
  10/09/2007 UZ Gent: Rechtspositieregeling ATP: mandaat van 'directeur' 251.813 09/11/2007
  05/11/2007 Ontwerprondzendbrief betreffende "doorgeven van informatie aan de vakbonden in uitvoering van het vakbondsstatuut en Sectorale Akkoorden" 252.814 05/11/2007
  05/11/2008
  17/12/2007
  21/01/2008
  11/02/2008
  Besluit van de Vlaamse Regering van ... tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de uitvoering van het sectoraal akkoord 2005-2007 en andere bepalingen 252.815 13/03/2008
  10/10/2007 Diverse maatregelen inzake het loodsenkorps (aanvulling protocol nr. 250.811) 253.816 15/02/2007
  17/12/2007 Ontwerp Sociaal akkoord 2007-2010 Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 254.817 14/01/2008
  26/11/2007 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Scheepvaart 254.818 11/12/2007
  26/11/2007

  Ontwerprondzendbrief DVO/BZ/P&O/2007 betreffende uitvoering van het sectoraal akkoord 2005–2007:

  - aanvang van de procedure N-2 en inhoudelijke loopbanen
  - eindejaarstoelage en bijkomend verlof vanaf 55 jaar

  254.819 11/12/2007
  17/12/2007 en 21/01/2008 Voorontwerp van decreet tot regeling van overdracht van personeelsleden binnen diensten van de Vlaamse overheid in geval van verschuiving van taken of bevoegdheden 255.820 01/02/2008
  17/12/2007 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van Kind en Gezin 255.821 14/01/2008
  17/12/2007 VRT: Aanpassing van het SAC 2007 255.822 17/12/2007
  17/12/2007 VRT: Aanpassing van het Administratief Personeelsstatuut 255.823 17/12/2007
  17/12/2007 VRT: Kantelpremie 255.824 17/12/2007
  17/12/2007
  21/01/2008
  11/02/2008

  Ontwerp van ministerieel besluit houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid

  255.825 13/03/2008
  17/12/2007 Wijziging aan artikel II 34 van de Rechtspositieregeling van het personeel van het UZ Gent 255.826 01/02/2008
  17/12/2007 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de VDAB 255.827 14/01/2007

  17/12/2007
  21/01/2008
  11/02/2008
  03/03/2008
  07/04/2008
  30/06/2008

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Milieumaatschappij 255.828 30/06/2008
  17/12/2007 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het BLOSO 255.830 14/01/2008
  17/12/2007

  A. Diverse maatregelen inzake het loodsenkorps (aanvulling 2)

  B. Maatregelen voor het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust: specifieke situaties voor niet- loodsen

  255.831 15/02/2008
  17/12/2007 Nota aan de leden van het Sectorcomité XVIII m.b.t. Arbeidsreglement van de Vlaamse maatschappij voor Watervoorziening (toepassing van 15 quinquies § 2 van de wet van 8/4/1965 tot instelling van de arbeidsreglementen) 255.832 17/12/2007

  naar boven