chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Protocollen 2008

  Datum vergadering Onderwerp Nummer protocol Datum ondertekening
  21/01/2008

  VRT:
  Sectoraal Akkoord tot regeling van de omvang en de modaliteiten van de overdracht van de vermogensrechten van de personeelsleden-uitvoerende kunstenaars en hun morele rechten

  256.833 18/04/2008
  21/01/2008

  VRT:
  Sectoraal Akkoord tot regeling van de omvang en de modaliteiten van de overdracht van een aantal vermogensrechten van de personeelsleden en hun morele rechten

  256.834 18/04/2008
  21/01/2008

  Ontwerprondzendbrief m.b.t. de Economische en Financiële Informatie (uitvoering punt 8.2 van het Sectoraal Akkoord 2005-2007)

  256.835 01/02/2008
  11/02/2008 UZ Gent: Rechtspositieregeling ziekenhuisartsen 257.836 20/02/2008
  07/04/2008 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de toewijzing van de personeelsleden, de goederen, de rechten en verplichtingen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur aan de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken 259.837 07/04/2008
  07/04/2008 Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ inzake reis- en dagvergoeding voor buitenlandse reizen 259.838 07/04/2008
  07/04/2008 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Landmaatschappij 259.839 07/04/2008
  07/04/2008 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel en het technisch omkaderingspersoneel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, betreffende de uitvoering van het sectoraal akkoord 2005-2007 259.840 07/04/2008
  07/04/2008 Ontwerpbesluit van de VR houdende machtiging van de strategische adviesraad Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken tot deelname aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden 259.841 07/04/2008
  07/04/2008 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 259.842 07/04/2008
  28/04/2008 Artikelen 25, 34, 35, 58 en 66 van het voorontwerp van decreet betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem 260.843 28/04/2008
  19/05/2008 VRT: Raamakkoord sociale onderhandelingen 2008 261.844 26/05/2008
  19/05/2008 VRT: Ouderschapsverlof 261.845 26/05/2008
  19/05/2008 Algemene statutarisatie binnen het UZ Gent 261.846 26/05/2008
  19/05/2008 Loopbaan en verloning medisch kader UZ Gent 261.847 26/05/2008
  09/06/2008 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft een aantal maatregelen voor het zeewezen 262.848 09/06/2008
  09/06/2008

  Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ m.b.t.
  uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006, zoals gewijzigd, houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, inzake:

  • loodscoëfficiënten;
  • voorlopige uitvoering protocollen nr. 250.811 van 10 september 2007; 253.816 van 15 februari 2008 en 255.831 van 15 februari 2008
  262.849 09/06/2008
  09/06/2008 Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen 262.850 09/06/2008
  03/07/2008 Ontwerp Sectoraal akkoord 2008-2009 263.851 03/07/2008
  22/07/2008

  UZ Gent:

  Stage en benoeming van een ambtenaar

  264.852 05/09/2008
  22/07/2008

  UZ Gent:

  Wijziging aan de toelatingsvoorwaarden voor de sectorvoorzitter

  264.853 05/09/2008
  22/07/2008 Uitvoering sectoraal akkoord 2008-2009: ontwerp van rondzendbrief betreffende het in aanmerking nemen van diensten en ervaring – vervanging van rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/8 264.854 05/09/2008
  13/10/2008 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie van het personeel, inzake de aansluiting bij de Raad van Beroep, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006, en de uitvoering van het sociaal akkoord 2007-2010 265.855 13/10/2008
  13/10/2008 Ontwerp rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008 betreffende voorbehouden betrekkingen voor bepaalde personen met een arbeidshandicap 265.856 13/10/2008
  13/10/2008

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van het statuut van de gewestelijke ontvangers, inzake de uitvoering van het sectoraal akkoord 2005-2007, het sectoraal akkoord 2008-2009 en andere bepalingen

  265.857 13/10/2008
  13/10/2008 Voorontwerpdecreet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd 265.858 13/10/2008
  13/10/2008

  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van het statuut van de gewestelijke ontvangers, wat betreft de mogelijkheden tot het nemen van loopbaanonderbreking

  265.859 13/10/2008
  03/11/2008 Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ betreffende voorlopige uitvoering van een maatregel uit het sectoraal akkoord 2008-2009 266.860 24/11/2008
  03/11/2008 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de uitvoering van het sectoraal akkoord 2008-2009 266.861 24/11/2008

  03/11/2008
  24/11/2008

  Aanpassing model arbeidsreglement 266.862 24/11/2008
  03/11/2008 Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de Diensten van de Vlaamse Overheid 266.863 24/11/2008
  03/11/2008 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en Zeekanaal 266.864 19/12/2008
  24/11/2008 Geldigheidsduur Sectoraal Akkoord Contractuelen VRT 267.865 24/11/2008
  24/11/2008 VRT: Arbeidsreglement 267.866 24/11/2008
  24/11/2008

  VRT: Wijziging van de toekenningsvoorwaarden van het voordeel internet-privé

  267.867 24/11/2008
  24/11/2008

  VRT: Wijziging van het administratief personeelsstatuut inzake tuchtrecht en preventieve schorsing

  267.868 24/11/2008
  15/12/2008 Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008 m.b.t. uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006, zoals gewijzigd, houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, inzake loodscoëfficiënten 268.869 15/12/2008

  15/12/2008

  19/01/2009

  Proces-verbaal van niet verzoening m.b.t. aanpassing van de staandaardwerktijdregeling in het arbeidsreglement van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

  268.870 19/01/2009
  15/12/2008 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de overname van de personeelsleden van de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd van de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme door het intern verzelfstandigd agentschap Sociaal – Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 268.871 19/12/2008
  15/12/2008 Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008 m.b.t. gebruik, verwerving en vervreemding van dienstvoertuigen 268.872 15/12/2008
  5/12/2008 UZ Gent: DEEL XI. Het verlof en de administratieve toestand tijdens verlof 268.873 06/03/2009
  15/12/2008 Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ m.b.t. verhoging van het bedrag van de kilometervergoeding voor dienstreizen vanaf 1.1.2009 268.874 15/12/2008
  15/12/2008

  Ontwerp van sectoraal akkoord voor het instructiepersoneel en het technisch omkaderingspersoneel van de VDAB 2008-2009

  268.875 15/12/2008
  15/12/2008 Ontwerp rondzendbrief betreffende uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 13 januari 2006, zoals gewijzigd, houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, inzake het in aanmerking nemen van diensten en ervaring: vervangt rondzendbrief 2008/8 268.876 19/12/2008

  naar boven