chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Protocollen 2009

  Datum vergadering Onderwerp Nummer protocol Datum ondertekening
  19/01/2009 VRT: voorstel aanvulling administratief personeelsstatuut voor het Statutair personeel zenderpark 269.877 06/03/2009
  19/01/2009 VRT: reglement m.b.t. werving, mutatie en promotie 269.878 19/01/2009

  19/01/2009
  09/02/2009
  02/03/2009
  20/04/2009
  11/05/2009

  Uitvoering sectoraal akkoord 2008-2009: lijst met knelpuntfuncties 269.879 27/05/2009

  19/01/2009
  09/02/2009

  Uitvoering Sectoraal Akkoord 2008-2009: functies die in aanmerking komen voor een ervaringsbewijs 269.880 09/02/2009
  19/01/2009 Besluit van de Vlaamse Regering houdende toewijzing van de personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap Ondernemen aan het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Economie 269.881 06/03/2009
  19/01/2009

  Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van de personeelsleden van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie aan het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

  269.882 19/01/2009
  19/01/2009 Voorontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende toewijzing van personeelsleden aan het intern verzelfstandigd agentschap "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen" 269.883 19/01/2009
  09/02/2009 UZ Gent: wijziging van artikel VII 34 van het Besluit houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent (automatische valorisatie van een doctoraat) 270.884 09/02/2009
  09/02/2009 Vakbondsberichten op elektronisch prikbord 270.885 06/03/2009
  02/03/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet, de uitvoering en inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de wijziging van diverse bepalingen betreffende personeel, financiën en organisatie van de gemeente 271.886 02/03/2009
  23/03/2009 VRT: toekenning van een eenmalige en collectieve motivatiepremie aan de VRT-medewerkers 272.887 03/04/2009
  23/03/2009 VRT: aanpassing van het reglement aanvullend bedrijfspensioenplan voor contractuele medewerkers 272.888 03/04/2009
  23/03/2009 Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2009: uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006, zoals gewijzigd, houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, inzake loodscoëfficiënten 272.889 03/04/2009
  23/03/2009 Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen 272.890 03/04/2009
  23/03/2009 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid: correctief besluit 272.891 03/04/2009
  23/03/2009 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de wijziging van het organiek reglement tot vaststelling van de regeling inzake het personeel van de SERV en van de personeelsformatie inzake de aanpassing van het organiek reglement aan de lineaire baremieke verhoging van 2% op 01/01/2009 conform het sectoraal akkoord 2008-2009 272.892 03/04/2009
  20/04/2009 Sectoraal Akkoord Contractuelen VRT 2009-2011 (inclusief Sectoraal loonakkoord 2009-2011) 273.893 28/05/2009
  20/04/2009 VRT: Aanpassing van het administratief personeelsstatuut (functioneringsgesprek, het werken met competenties, vakantierechten en een aantal verloven) 273.894 29/05/2009
  20/04/2009 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de specifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de strategische adviesraad VLOR 273.895 20/04/2009
  20/04/2009 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2008 houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de VDAB 273.896 20/04/2009
  20/04/2009 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van de personeelsleden van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap VDAB aan het intern verzelfstandigd VSAWSE 273.897 20/04/2009
  20/04/2009 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging van de SARiV, de SARO, de Vlaamse Woonraad, de SERV en de SARC tot deelname aan de pensioenregeling, ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden 273.898 20/04/2009
  20/04/2009 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007 houdende machtiging van agentschappen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest en van de strategische adviesraad VLOR tot deelname aan de pensioenregeling, ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden met het oog op de machtiging van de Minaraad om deel te nemen aan de pensioenregeling 273.899 20/04/2009
  20/04/2009 Artikel 2, 6, 7, 8 en 9 van het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van sommige aspecten van de organisatie en werking van de Raad voor Vergunningsbetwistingen 273.900 20/04/2009
  20/04/2009 Uitvoering sectoraal akkoord 2008-2009: preventief medisch onderzoek 50+ 273.901 20/04/2009
  11/05/2009 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regeling van de rechtspositie van het personeel van het Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van innovatie door Wetenschap en Technologie 274.902 11/05/2009
  11/05/2009 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen 274.903 11/05/2009
  11/05/2009 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 betreffende de erkenning en het statuut van de leersecretaris 274.904 11/05/2009
  11/05/2009 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot vaststelling van de personeelsformatie van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs 274.905 11/05/2009
  11/05/2009 Ontwerp-rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2009/ m.b.t. de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006, zoals gewijzigd, houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, inzake loodscoëfficiënten 274.906 11/05/2009
  11/05/2009 Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspositieregeling van de leden van het Milieuhandhavingscollege 274.907 27/05/2009
  11/05/2009 Bemiddelingsvoorstel consulenten bij de afdeling Preventie- en Welzijnsbeleid van het Agentschap Jongerenwelzijn 274.908 27/05/2009
  15/06/2009 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs 275.909 15/06/2009
  15/06/2009 Ontwerp rondzendbrief m.b.t. gewaarborgde minimumbezoldiging - KB van 15 mei 2009 machtiging tot voorlopige uitvoering in afwachting wijziging Vlaams personeelsstatuut 275.910 07/07/2009
  29/06/2009 Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de wijziging van het organiek reglement tot vaststelling van de regeling inzake het personeel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en van de personeelsformatie 276.911 07/07/2009
  29/06/2009 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld 276.912 07/07/2009
  29/06/2009 Ontwerp van rondzendbrief tot uitbreiding van de rondzendbrief PEBE/DVO/2007/5 van 21 maart 2007 met dekking van fietsen, motor- en bromfietsen 276.913 07/07/2009
  29/06/2009 Examenreglement afdelingshoofd afdeling Algemene Zaken van het GO! (externe werving) 276.914 07/07/2009
  21/09/2009 Bemiddelingsvoorstel Loodswezen 277.915 01/10/2009
  21/09/2009 Loopbaan en verloning medisch kader UZ Gent 277.916 25/09/2009
  21/09/2009 Sectoraal akkoord UZ Gent 2008-2009 277.917 25/09/2009
  21/09/2009 Managementtoelage voor leden Sectorbureau 277.918 25/09/2009
  21/09/2009 Ouderschapsverlof onder de vorm van één vijfde loopbaanonderbreking 277.919 25/09/2009
  12/10/2009 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de facilitaire ondersteuning van de kabinetten door de Vlaamse administratie 278.920 03/11/2009
  12/10/2009 Ontwerp-rondzendbrief m.b.t. toekenningsmodaliteiten fietsvergoeding 278.921 03/11/2009
  12/10/2009 Ontwerp-dienstmededeling betreffende de wijziging tabel forfaitarisering maaltijdvergoeding 278.922 03/11/2009
  12/10/2009

  Ontwerp-rondzendbrief betreffende

  - valorisatie privé-ervaring

  - definitie begrip 'indiensttreding' - uitvoering sectoraal akkoord 2008-2009

  278.923 03/11/2009

  09/11/2009
  30/11/2009

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de aanwijzing in de mandaatfuncties van N-niveau en van algemeen directeur 279.924 16/12/2009
  09/11/2009 Ontwerp-rondzendbrief mbt vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen 279.925 20/11/2009
  30/11/2009

  De gewaarborgde minimumbezoldiging: wijziging van art. XII 26 van het besluit van de Raad van Bestuur van 21.01.2008 houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent

  280.926 10/12/2009
  30/11/2009 Toekennen nachtvergoeding: wijziging van art. XII 45 van het besluit van de Raad van Bestuur van 21.01.2008 houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent 280.927 10/12/2009
  30/11/2009 Uitvoering sectoraal akkoord herplaatsing: wijziging van art. IV 11 van het besluit van de Raad van Bestuur van 21.01.2008 houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent 280.928 10/12/2009
  30/11/2009 Uitvoering sectoraal akkoord privé-anciënniteit: wijziging van art. XII 11 van het besluit van de Raad van Bestuur van 21.01.2008 houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent 280.929 10/12/2009
  30/11/2009 Ouderschapsverlof: wijziging van art. XI 53 van het besluit van de Raad van Bestuur van 21.01.2008 houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent 280.930 10/12/2009
  30/11/2009 Mandaatvergoeding directeur-vertegenwoordiger van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen: wijziging van art. II 12 van het besluit van de Raad van Bestuur van 21.01.2008 houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent 280.931 10/12/2009
  30/11/2009 Prestatietoelagen industrieel ingenieurs en architecten infrastructuurwerken: wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur van 21.01.2008 houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent 280.932 10/12/2009

  naar boven