chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Protocollen 2010

  Datum vergadering Onderwerp Nummer protocol Datum ondertekening
  25/01/2010 De aanpassing van het administratief en geldelijk statuut van het UZ Gent wat betreft de naamsverandering van gegradueerde in de verpleegkunde en bachelor in de verpleegkunde 282.933 05/02/2010
  08/02/2010 Ontwerpbesluit van de VR houdende de vaststelling van de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en houdende oprichting van een Sociale Dienst voor het personeel van het VAPH 283.934 26/02/2010
  08/02/2010 Ontwerpbesluit van de VR tot wijziging van het besluit van de VR van 11 juni 2004 tot vaststelling van het statuut van de gewestelijk ontvangers, wat betreft een overgangsbepaling voor het verlof voor opdracht 283.935 26/02/2010
  01/03/2010 Selectiereglement voor het examen van speciaal assistent (M/V), functie matroos, statutaire functie, rang D1 - DAB Vloot, MDK (selectienummer JPV10010/MDK) 285.936 05/03/2010
  01/03/2010 Selectiereglement voor het examen nautisch verkeersleider (M/V), statutaire functie, rang B2, graad maritiem verkeersleider met standplaats Oostende - MDK (selectienummer JPV09063/MDK) 285.937 05/03/2010
  01/03/2010 Houdende 'de inning van de verkeersbelastingen vanaf 2011 door de Vlaamse overheid - overdracht personeel', betreffende de uiteengezette principes inzake administratieve en geldelijke rechten, samen met het inschalingsvoorstel dat van toepassing zal zijn bij de overdracht van de personeelsleden van de FOD Financiën naar VLABEL 285.938 26/03/2010

  12/04/2010
  08/11/2010
  22/11/2010
  13/12/2010
  31/01/2011

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de kinderbijslag en andere bepalingen 287.939 11/02/2011

  12/04/2010
  08/11/2010
  22/11/2010
  13/12/2010
  31/01/2011

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het VPS van 13 januari 2006 inzake de jeugdzorgtoelage en andere bepalingen 287.948 11/02/2011
  20/04/2010 VRT: verlof voor meemoeders naar aanleiding van geboorte 288.940 30/04/2010

  20/04/2010
  10/05/2010
  01/07/2010

  VRT: aanpassingen aan het decreet van 13 juli 1994 houdende de reglementering inzake de statutaire VRT pensioenen 288.941 02/07/2010

  20/04/2010
  10/05/2010
  01/07/2010

  VRT-meerjarenplan 2010-2012 - personeelsgevolgen van het Besparingsplan 288.942 02/07/2010
  03/05/2010 Ontwerp-rondzendbrief dekking stoffelijke schade aan het eigen voertuig bij dienstverplaatsingen - verduidelijking schadegevallen arbeidsweg 289.943 03/05/2010
  25/10/2010 Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur 292.944 26/11/2010
  25/10/2010 Voorontwerp van besluit SALV, SAR Wetenschaps- en Innovatiebeleid en IWT: pensioenregeling 292.945 05/11/2010

  25/10/2010
  08/11/2010

  Ontwerpbesluit van de VR tot wijziging van het besluit van de VR van 27 maart 2009 houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, wat betreft de toelage binnenvaartbegeleider en de toelage buffer 292.946 26/11/2010
  25/10/2010 Wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur van 21/01/2008 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent - Gewaarborgd minimumloon en problematiek 'beginleeftijd' 292.950 10/12/2010
  25/10/2010 Wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur van UZ Gent van 21/01/2008 houdende vaststelling van het kliniekkader en de erop van toepassing zijnde regelingen - Medisch reglement 292.951 10/12/2010
  25/10/2010 Wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur van 21/01/2008 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent - Naamsverandering Administratieve Gezondheidsdienst 292.952 10/12/2010
  25/10/2010 Wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur van 21/01/2008 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent - OK-maatregelen 292.953 10/12/2010
  25/10/2010 Wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur van 21/01/2008 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent - Verhoging van de leeftijdsgrens voor het recht op ouderschapsverlof tot 12 jaar 292.954 10/12/2010
  22/11/2010 Ontwerpomzendbrief valorisatie geldelijke anciënniteit contractuelen - ziekteperiode - gewaarborgd loon 292.956 17/12/2010
  22/11/2010 Wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur van 21/01/2008 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent - Verlenging stage voor statutaire personeelsleden met een leidinggevende functie 294.957 10/12/2010
  22/11/2010 Wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur van 21/01/2008 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent - Gecontingenteerd verlof bij overlevingspensioen 294.958 10/12/2010
  22/11/2010 Ontwerpbesluit van de VR houdende toewijzing van de personeelsleden, de goederen, de rechten en verplichtingen van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en van het Bloso aan de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media 294.959 26/11/2010

  naar boven