chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Protocollen 2011

  Datum vergaderingOnderwerpNummer protocolDatum ondertekening
  31/01/2011 Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 17 december 1997 betreffende de rustpensioenen, toegekend aan de vastbenoemde en tot de stage toegelaten personeelsleden van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, en betreffende de overlevingspensioenen, toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden 296.960 04/02/2011
  21/02/2011 Voorontwerp van besluit van de VR tot wijziging v/h besluit van de VR van 20 maart 2009 houdende de agentschapsspecifieke regeling v/d rechtspositie v/h personeel van Kind en Gezin, wat betreft de integratie van agentschapsspecifieke graden, loopbanen en salarisschalen en de invoering van een agentschapsspecifieke toelage 297.961 18/03/2011
  14/03/2011 Beroepsmogelijkheid na bevordering: wijziging van artikel VII 35 van het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent 298.962 08/04/2011
  14/03/2011 Aanwervingen: wijziging deel V en Hiërarchische loopbaan van een personeelslid: wijziging deel VII van het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent 298.963 08/04/2011
  14/03/2011 Intellectuele eigendomsrechten: invoeging Titel 2 in het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent 298.964 08/04/2011
  14/03/2011 A rato toekenning van het tewerkstellingspercentage bij omstandigheidsverlof en invoeging wettelijk samenwonen: wijziging art. XI 87 van het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent 298.965 08/04/2011
  14/03/2011 De functieclassificatie - de functieniveaumatrix en wegingsmethodiek van de Vlaamse overheid 298.966 08/04/2011

  14/03/2011
  04/04/2011

  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de externe mobiliteit 298.967 29/04/2011
  04/04/2011 Toelage mobiele equipe: invoegen van een hoofdstuk 13 in Deel XII van het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent 299.968 29/04/2011
  04/04/2011 Schrappen verwijzing naar mandaat adjunct-diensthoofd in artikel VII.1., in artikel VII.4. en in artikel VII.26. van het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent 299.969 29/04/2011
  04/04/2011 Invoering van de graad "tandartsassistent" in het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent 299.970 29/04/2011
  18/04/2011 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de toewijzing van de personeelsleden, de goederen, de rechten en verplichtingen van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie aan de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) 300.971 29/04/2011
  09/05/2011
  30/05/2011
  20/06/2011
  Aanpassing model arbeidsreglement  301.972 01/07/2011
  30/05/2011 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van sommige personeelsleden v/h intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Ruimte en Erfgoed aan het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed 302.973 03/06/2011
  30/05/2011 Omzendbrief: deontologische code voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid - actualisering 302.974 10/06/2011
  20/06/2011 VRT: aanpassing artikel 131/25 van het administratief personeelsstatuut (ouderschapsverlof)  303.975 24/06/2011
  20/06/2011 VRT: Sectoraal Loonakkoord Contractuelen VRT 2009-2011 (toevoeging artikel 6 aan bijlage 17 van hoofdstuk 3)  303.976 24/06/2011
  20/06/2011 VRT: wijziging tekst artikel 106 van het administratief personeelsstatuut (terugvordering van wedde bij ongevallen) 303.977 24/06/2011
  20/06/2011 VRT: vaststelling eindejaarstoelage statutair personeel VRT 303.978 24/06/2011
  04/07/2011
  12/09/2011
  03/10/2011
  07/10/2011
  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de overdracht van sommige personeelsleden van het agentschap Toerisme Vlaanderen aan het departement Diensten van het Algemeen Regeringsbeleid
  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de overdracht van sommige personeelsleden van het agentschap Toerisme Vlaanderen aan het departement internationaal Vlaanderen
  304.979 07/10/2011
  04/07/2011 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van sommige personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Ruimtelijke Ordening aan het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 304.981 08/07/2011
  04/07/2011
  12/09/2011
  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de overheveling van personeelsleden van de FOD Financiën naar VLABEL en andere bepalingen 304.983 07/10/2011
  04/07/2011 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie van het personeel 304.984 08/07/2011
  12/09/2011 Wijziging van het organiek reglement tot vaststelling van de regeling inzake het personeel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en van de personeelsformatie 305.985 19/09/2011
  12/09/2011
  03/10/2011
  24/10/2011
  Ontwerp van decreet tot overname van personeelsleden van de vzw Vlaams Overleg Bewonersbelangen door de VMSW en het Agentschap Wonen Vlaanderen en houdende wijziging van artikel 29bis, 33, 57, 58, 91 en 102 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode 305.986 04/11/2011
  24/10/2011 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van sommige personeelsleden van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed aan het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen 306.987 04/11/2011
  24/10/2011
  21/11/2011
  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de mogelijkheid van een voorselectie in de selectieprocedures en andere bepalingen 306.988 25/11/2011
  28/10/2011 Ontwerp sectoraal akkoord 2010-2012 307.989 28/10/2011

  naar boven