chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Protocollen 2012

  Datum vergadering Onderwerp Nummer protocol Datum ondertekening
  23/01/2012 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van sommige personeelsleden van het Departement RWO aan het agentschap Onroerend Erfgoed 308.990 27/01/2012
  23/01/2012 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel en het technisch omkaderingspersoneel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 308.991 27/01/2012
  13/02/2012 Nota aan de leden van het Sectorcomité XVIII m.b.t. dossiers zeewezen: voedingsgeld, STCW-toelage, loodscoëfficiënten 309.992 02/03/2012
  26/03/2012 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de overname van de personeelsleden van de vzw Vlaams Overleg Bewonersbelangen door het extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen 310.993 30/03/2012
  26/03/2012 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, diverse agentschapsspecifieke besluiten, het statuut van de gewestelijk ontvangers en het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris, wat betreft de uitvoering van het sectoraal akkoord 2010-2012 310.994 20/04/2012
  26/03/2012 Ontwerpomzendbrief BZ/2012/  jobstudenten: aanwervings- en arbeidsvoorwaarden; sociale zekerheid en fiscaliteit 310.995 30/03/2012
  23/04/2012 Ontwerp van ministerieel besluit tot invoering van de maaltijdcheque in elektronische vorm en tot vaststelling van de personeelscategorieën en diensten van de Vlaamse overheid die voor de berekening van het aantal maaltijdcheques een beroep doen op de alternatieve telling 311.996 27/04/2012
  25/06/2012 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft het aanwerven van kandidaten met competenties verworven buiten hun diploma 311.997 06/07/2012
  25/06/2012 Ontwerpomzendbrief betreffende het aanwerven van kandidaten met competenties verworven buiten hun diploma 312.998 06/07/2012
  04/06/2012 Wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent: weigeringsmogelijkheden generieke wervingsreserve bij verpleegkundigen 313.1000 22/06/2012
  04/06/2012 Wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent: opname kortere periodes opgespaarde vakantiedagen 313.1001 22/06/2012
  04/06/2012 Wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende het kliniekkader en de erop van toepassing zijnde regelingen: cumulregeling diensthoofd/afdelingshoofd met sectorvoorzitter 313.1002 22/06/2012
  04/06/2012 Wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent: beperking opname recht op loopbaanonderbreking tot 60 maanden 313.1003 22/06/2012
  04/06/2012 Wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent: schrappen mogelijkheid tot omzetting 1 dag voltijds bij deeltijdse loopbaanonderbreking 313.1004 22/06/2012
  04/06/2012 UZ Gent: actualisatie:
  * Besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende vaststelling van het kliniekkader en de erop van toepassing zijnde regelingen
  * Besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent
  313.1005 22/06/2012
  25/06/2012 VRT: sociaal akkoord 2012 314.1006 07/09/2012
  16/07/2012 De invoering van de maaltijdcheque in elektronische vorm voor een aantal entiteiten met rechtspersoonlijkheid, die onder het toepassingsgebied van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 vallen  315.1007 20/07/2012
  16/07/2012 UZ Gent: regeling rond uitbetaling achterstallig loon en de wederzijdse verbintenissen met betrekking tot de terugval 315.1008 07/09/2012
  10/09/2012 UZ Gent: toevoeging aan het arbeidsreglement: beleid kledijautomaat 316.1009 21/09/2012
  10/09/2012 UZ Gent: wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent: uitbreiding recht op ouderschapsverlof tot 4 maanden en afschaffing van de beperking op de leeftijd van het gehandicapt kind inzake ouderschapsverlof 316.1010 21/09/2012
  10/09/2012
  12/11/2012
  19/11/2012
  Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de integratie van de gewestelijk ontvangers, het zeewezen en andere bepalingen 316.1011 30/11/2012
  10/09/2012 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel en het technisch omkaderingspersoneel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding  316.1012 12/09/2012
  18/10/2012 VRT: Mobiliteit
  1. Mobiliteitsprocedure
  2. Wijziging administratief personeelsstatuut: nieuwe disponibiliteitsregeling na traject inplacement/outplacement
  317.1013 26/10/2012
  18/10/2012 VRT: sociale promotie voor afstandsleren 317.1014 26/10/2012
  12/11/2012 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot vaststelling van de personeelsformatie van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs en tot vaststelling van een overgangsbepaling inzake het personeelsplan van het Gemeenschapsonderwijs 318.1015 30/11/2012
  12/11/2012
  03/12/2012
  Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid 318.1016 14/12/2012
  12/11/2012 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie van het personeel, wat de mandaatfunctie voor de leidend ambtenaar betreft 318.1017 30/11/2012
  03/12/2012 De invoering van de maaltijdcheque in elektronische vorm voor een aantal entiteiten met rechtspersoonlijkheid, die onder het toepassingsgebied van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 vallen 319.1018 14/12/2012
  03/12/2012 Ontwerp van sectoraal akkoord 2010-2012 voor het instructiepersoneel en het technisch omkaderingspersoneel van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 319.1020  14/12/2012

  naar boven