chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Protocollen 2013

  Datum vergadering Onderwerp Nummer protocol Datum ondertekening
  14/01/2013 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de Raad voor Vergunningsbetwistingen 320.1021  18/01/2013
  14/01/2013
  18/02/2013
  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regeling van de rechtspositie van het personeel van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 320.1022 01/03/2013
  18/02/2013 UZ Gent: Sectoraal akkoord 2012-2013 321.1023 08/03/2013
  18/02/2013 UZ Gent: Sanctie en ontslagbeleid. Wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende het administratief en geldelijk statuut  van het personeel van het UZ Gent: Deel 8 Persoonlijke nota en tuchtregeling; Deel 9 De schorsing in het belang van de dienst 321.1024 08/03/2013
  18/02/2013 UZ Gent: Alcohol, Medicatie en Drugbeleid. Toevoeging aan het arbeidsreglement 321.1025 08/03/2013
  18/02/2013 UZ Gent: Jaarlijkse vakantie. Toelichting bij art. XI 11 van het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende het administratief en geldelijk statuut  van het personeel van het UZ Gent 321.1026 08/03/2013
  18/02/2013 UZ Gent: HR-Comité. Wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende het kliniekkader en de erop van toepassing zijnde regelingen 321.1027 08/03/2013
  18/02/2013 UZ Gent: Beoordeling relevantie doctoraat. Wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende het administratief en geldelijk statuut  van het personeel van het UZ Gent (art. VII 34) 321.1028 08/03/2013
  18/02/2013 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 321.1029 01/03/2013
  18/02/2013 Ontwerp van omzendbrief: invloed van een georganiseerde werkonderbreking (staking) en de onmogelijkheid voor werkwilligen om de werkplek te betreden op de betaling van het salaris, toelagen, vergoedingen en sociale voordelen 321.1030 01/03/2013
  18/02/2013
  18/03/2013
  Voorontwerp van decreet betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector: artikel 18 (deontologie van het personeel) en artikelen 19 tot en met 25 en artikel 32 (geldelijke bepalingen) 321.1031 19/04/2013
  18/03/2013 VRT: Voorontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 13 april 1999 tot regeling van de rechtspositie van het statutair en het contractueel personeel van het VRT-Filharmonisch orkest en het VRT-koor 322.1032 29/03/2013
  18/03/2013
  22/04/2013
  Ontwerp van ministerieel besluit houdende vaststelling van het bedrag en de toekenningsvoorwaarden van de vergoedingen, toelagen en voordelen van de personeelsleden van het departement Internationaal Vlaanderen die de Vlaamse Regering in het buitenland vertegenwoordigen
  Ontwerp van omzendbrief BZ/DiV/2013/.. tot uitvoering van het ministerieel besluit houdende vaststelling van het bedrag en de toekenningsvoorwaarden van de vergoedingen, toelagen en voordelen van de personeelsleden van het departement Internationaal Vlaanderen die de Vlaamse Regering in het buitenland vertegenwoordigen
  322.1033 26/04/2013
  18/03/2013 Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid 322.1034 29/03/2013
  22/04/2013 UZ Gent: verplaatsing bij tuchtmaatregel. Toelichting bij art. VIII 8 van het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent 323.1035 17/05/2013
  22/04/2013 UZ Gent: stageperiode na bevordering bij leidinggevende functies. Wijziging aan het besluit van de Raad van Bestuur van 21 januari 2008 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het UZ Gent (art. VII 24) 323.1036 17/05/2013
  22/04/2013 UZ Gent: invoering spontane controle. Wijziging artikel 5 van het arbeidsreglement 323.1037 17/05/2013
  22/04/2013 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs 323.1038 26/04/2013
  13/05/2013 Voorontwerp van decreet betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (art. 89) 324.1040 17/05/2013
  13/05/2013 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van één statutair personeelslid van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming-Syntra Vlaanderen naar het Agentschap voor Facilitair Management  324.1041 17/05/2013
  13/05/2013 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van sommige statutaire personeelsleden van het Agentschap voor Facilitair Management naar het Departement Bestuurszaken 324.1042 17/05/2013
  28/05/2013
  17/06/2013
  26/06/2013
  Beheersvorming van luchthavens Antwerpen en Oostende-Brugge 325.1043 28/06/2013
  28/05/2013 VRT: sectoraal akkoord 2013-2016 325.1044 31/05/2013
  28/05/2013 VRT: loopbaanonderbreking 325.1045 31/05/2013
  28/05/2013 VRT: oude groepsverzekering Ethias 235.1046 31/05/2013
  17/06/2013 UZ Gent: zorgverlof 326.1047 19/07/2013
  17/06/2013 UZ Gent: loopbaanonderbreking 55 326.1048 19/07/2013
  17/06/2013 UZ Gent: limitatieve lijst van de door de werkgever verplicht en gepland informatie-, vormings- of overlegmoment 326.1049 19/07/2013
  15/07/2013 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Audit Vlaanderen" en tot wijziging van diverse besluiten 327.1050 19/07/2013
  16/09/2013 UZ Gent: gelijkschakeling statutaire bepalingen rond termijnen raad van beroep 328.1052 25/10/2013
  16/09/2013 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen 328.1053 20/09/2013
  16/09/2013 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de preventiefuncties 328.1054 18/10/2013
  14/10/2013 Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van sommige personeelsleden van het extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt aan het intern verzelstandigd agentschap Vlaams Energieagentschap 329.1055 18/10/2013
  14/10/2013
  18/11/2013
  09/12/2013
  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft het modern HR-beleid op korte termijn en andere bepalingen 329.1056 13/12/2013
  18/11/2013
  17/02/2014
  Ontwerp van omzendbrief: integer omgaan met ICT-middelen 330.1057 21/02/2014
  18/11/2013 VRT: ontwerp van decreet betreffende de rustpensioenen, toegekend aan de vastbenoemde personeelsleden van de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie en betreffende de overlevingspensioenen, toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden 330.1058 22/11/2013
  18/11/2013 VRT: aanvullend pensioenreglement ten gunste van het onder contract staand personeel van de VRT 330.1059 22/11/2013
  09/12/2013 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft een aantal geldelijke maatregelen voor bepaalde personeelsleden van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust 331.1060 10/01/2014
  09/12/2013 Ontwerp van ministerieel besluit houdende vaststelling van de loodscoëfficiënten voor de berekening van de loodstoelage van de operationele loodsen 331.1061 10/01/2014
  09/12/2013 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van de personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking aan het Departement internationaal Vlaanderen 331.1062 13/12/2013
  09/12/2013 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van de personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap Centrale Accounting aan het departement Financiën en Begroting 331.1063 13/12/2013

  naar boven