chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Protocollen 2015

  Datum vergadering Onderwerp Nummer protocol Datum ondertekening
  12/01/2015 UZ Gent: Aanstelling als adjunct-kliniekhoofd bij atypisch loopbaanproject 340.1096 30/01/2015
  12/01/2015 UZ Gent: Camerabewaking - wijziging arbeidsreglement: toevoeging van artikel 12bis 340.1097 30/01/2015
  12/01/2015 UZ Gent: Woon-werkverkeer - wijziging arbeidsreglement: toevoeging van artikel 1bis en artikel 9bis 340.1098 30/01/2015
  12/01/2015 UZ Gent: Detachering medewerkers naar andere verzorgingsinstellingen 340.1099 30/01/2015
  12/01/2015 UZ Gent: Erelonen 340.1100 30/01/2015
  12/01/2015 UZ Gent: Salarisschaal ziekenhuishygiënist 340.1101 30/01/2015
  12/01/2015 UZ Gent: Gecontingenteerd verlof voor proefperiode bij nieuwe werkgever 340.1102 30/01/2015
  12/01/2015 UZ Gent: Car policy 340.1103 30/01/2015
  12/01/2015 UZ Gent: Kliniekvergoeding bij moederschapsbescherming 340.1104 30/01/2015
  12/01/2015 UZ Gent: Voorzitter-magistraat Raad van Beroep – statutaire aanpassingen 340.1105 30/01/2015
  12/01/2015 ontwerp van decreet houdende machtiging tot deelneming in Jobpunt Vlaanderen (art. 11) 340.1106 30/01/2015
  12/01/2015 ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en andere besluiten van de Vlaamse Regering wat betreft Jobpunt Vlaanderen 340.1107 30/01/2015
  12/01/2015 - 09/02/2015 - 09/03/2015
  30/03/2015 en 27/04/2015
  ontwerp van besluit van de VR tot wijziging van het VPS van 13 januari 2006,  in het kader van de overheveling van federale personeelsleden vanaf 1 januari 2015 naar aanleiding van een staatshervorming 340.1108 05/06/2015
  12/01/2015 opheffing van artikel 29 en 30 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 tot regeling van de werking van het Intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 340.1109 30/01/2015
  09/02/2015 en 09/03/2015 ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid 341.1110 20/03/2015
  09/02/2015 ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de voorwaarden voor rekrutering en selectie van personeel voor de functies van boswachter, beleidsadviseur en natuurinspecteur bij  het Agentschap voor Natuur en Bos   341.1111 13/02/2015
  30/03/2015 en 27/04/2015 UZ Gent: Car Policy 341.1112 26/06/2015
  30/03/2015 UZ Gent: Samenstelling Medische Raad – Afschaffing functie ‘coördinator CIPUD’ 341.1113 08/05/2015
  30/03/2015 UZ Gent: Naamswijziging HR-Comité naar HR- en Remuneratiecomité 341.1114 08/05/2015
  30/03/2015 UZ Gent: Verlenging termijn voor uitspraak door het Directiecomité en de Raad van Bestuur bij het opleggen van een tuchtstraf 341.1115 08/05/2015
  30/03/2015 Diplomavoorwaarde bij bevordering 341.1116 08/05/2015
  27/04/2015 VRT: Sectoraal Akkoord - besparingsplan 2015 341.1117 26/06/2015
  27/04/2015 VRT: Wijzigingen aan het Sectoraal Akkoord Contractuelen en het Administratief Personeelsstatuut betreffende omstandigheidsverlof 341.1118 26/06/2015
  1105/2015

  De watergroep: rechtspositieregeling personeel -  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie van het personeel

  341.1119 22/05/2015
  11/05/2015 ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Artikelen  10, 144 en 149) 341.1120 22/05/2015
  06/07/2015

  Uittreding uit Jobpunt Vlaanderen -  inschaling van overgedragen personeelsleden: ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van contractuele personeelsleden van  Jobpunt Vlaanderen aan het Agentschap Overheidspersoneel

  341.1121 17/07/2015
  14/09/2015, 28/09/2015, 19/10/2015 en 26/10/2015 ontwerp van decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies  (Hoofdstuk 3,  art. 5) 346.1122 13/11/2015
  14/09/2015 en 19/10/2015

  VRT: ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie en hun rechtverkrijgenden

  346.1123 30/10/2015
  28/09/2015

  UZ Gent: functieclassificatie 

  347.1124 13/11/2015
  28/09/2015

  ontwerp van  ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid

  347.1125 09/10/2015
  26/10/2015

  ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende overdracht van  personeelsleden van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap v.z.w. ESF- Agentschap aan het Departement Werk en Sociale Economie

  348.1126 27/11/2015
  23/11/2015 ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 19 juni 2012 tot invoering van de maaltijdcheque in elektronische vorm en tot vaststelling van de categorieën en diensten van de Vlaamse overheid die voor de berekening van het aantal maaltijdcheques een beroep doen op de alternatieve telling 349.1127 18/12/2015
  23/11/2015 UZ Gent: schrappen minimale leeftijd bij bevordering naar niveau A 349.1129 18/12/2015
  23/11/2015 UZ Gent: toevoeging opnametermijn voor omstandigheidsverlof 349.1130 18/12/2015
  23/11/2015 UZ Gent: wijziging aan bepalingen Staf Verpleging 349.1131 18/12/2015
  23/11/2015 en 14/12/2015

  ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de fusie van het agentschap Ondernemen en het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie tot het Agentschap Innoveren en Ondernemen

  349.1132 15/01/2016
  23/11/2015 ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van diverse besluiten wat betreft de integratie van de opdrachten inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed van het agentschap inspectie RWO in het departement Leefmilieu, Natuur en Energie en inzake wonen in het agentschap Wonen-Vlaanderen 349.1133 18/12/2015
  23/11/2015 ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van de personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid inspectie RWO aan het departement Leefmilieu, Natuur en Energie en het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen 349.1134 18/12/2015
  14/12/2015

  VRT:  Aanvullend pensioenreglement ten gunste van het onder contract staand personeel van de VRT

  349.1135 18/12/2015