chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Protocollen 2016

  Datum vergadering Onderwerp Nummer protocol Datum ondertekening
  23/11/2015, 14/12/2015 en 25/01/2016 ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de hervorming van de selectieprocedures en andere bepalingen, en tot opheffing van het APKB

  351.1128_protocol
  351.1128_BVR
  351.1128_toelBVR
  351.1128_bijlBVR
  351.1128_briefAVC

  18/03/2016
  25/01/2016 ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechts-positie van het personeel, wat betreft de tewerkstelling na 65 jaar en de wijziging van diplomavereisten 351.1136 29/01/2016
  25/01/2016 ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van de personeelsleden van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij naar de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 351.1137 26/02/2016
  25/01/2016 ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de wijziging van het organiek reglement tot vaststelling van de regeling inzake het personeel van de Sociaal - Economische Raad van Vlaanderen en van de personeelsformatie 351.1138 05/02/2016
  14/03/2016

  VRT: Voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie en het decreet van 25 april 2014 betreffende de rustpensioenen, toegekend aan de vastbenoemde personeelsleden van de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie en betreffende de overlevingspensioenen, toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden (artikelen 13,14 en 15)

  352.1139 15/04/2016
  14/03/2016 UZ Gent:
  Voorontwerp van decreet betreffende de re-integratie van het Universitair Ziekenhuis Gent in de Universtiteit Gent
  Voorontwerp van decreet tot wijziigng van diverse bepalingen van het bijonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen
  352.1140 10/06/2016
  11/04/2016 Ontwerp van ministerieel besluit houdende vaststelling van de loodscoëfficiënten voor de berekening van de loodstoelage van de operationele loodsen 353.1141 22/04/2016
  09/05/2016 voorstel optimalisatieplan 5 % Loodswezen 354.1142 10/06/2016
  13/06 , 04/07 en 10/10/2016 wijziging model van arbeidsreglement 355.1143 18/11/2016
  13/06/2016

  ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de invoering van het Zorgkrediet

  355.1144 08/07/2016
  13/06 en 23/06/2016

  compromisvoorstel m.b.t. compensatie loopbaanonderbreking via het verlof voor deeltijdse prestaties en het onbetaald verlof

  355.1145 15/07/2016
  12/09/2016 ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie van het personeel, wat betreft de uitvoering van het sociaal akkoord 2015-2016 en de vereenvoudiging van het ziektekrediet, de uitbetaling van het gedeeltelijk verschuldigd maandloon in RSZ-dagen, de uurdeler voor het berekenen van de forfaitaire toelage voor wacht- en piketdienst en de berekening van het vakantiegeld 356.1145 16/09/2016
  12/09 en 10/10/2016 VRT : Wijzigingen Administratief Personeelsstatuut en SAC 356.1146 18/11/2016
  12/09/2016 VRT: Reglement woon-werkverkeer 356.1147 07/10/2016
  12/09/2016 UZ Gent:  Verlof overmacht - attestering 356.1148 30/09/2016
  12/09/2016 UZ Gent:  Opname Recuperatieverlof 356.1150 30/09/2016
  12/09/2016 UZ Gent:  Moederschapsbescherming 356.1151 30/09/2016
  12/09/2016 UZ Gent: Gerichte medische audit 356.1152 30/09/2016
  12/09/2016 UZ Gent:  statuutswijzigingen naar aanleiding van opmerkingen Rekenhof 356.1154 30/09/2016
  12/09 en 10/10/2016

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de dienstreizen en andere bepalingen

  356.1155 18/11/2016
  10/10/2016 Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) 356.1157 21/10/2016
  10/10/2016

  VRT : Sociaal plan 2016 – 2020

  357.1156 -1 (protocol nota)
  357.1156 -2 (bijlagen)

  18/11/2016

  10/10/2016 VRT : het aanvullend pensioenreglement 357.1158 18/11/2016
  20/09, 16/11 en 12/12/2016

  Compromisvoorstel m.b.t. de  conceptnota rationalisatie  van de verlofregeling (exclusief verlof voor deeltijdse prestaties en onbetaald verlof)
  Voorstel m.b.t. het verlof voor deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte

  358.160 27/01/2017
  12/12/2016

  ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de Diensten van de Vlaamse overheid

  359.1161 23/12/2016