chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  • Een beroep doen op een geïntegreerd geheel van werkplek-, datacenter- en netwerkdiensten en bijbehorende projecten. Hierbij ligt de focus op 'end-to-end' ingerichte dienstenpakketten die maximaal in een 'as a service’-businessmodel aangeboden worden.

   Exploitatiegebonden ICT-diensten

   Een geïntegreerd geheel van werkplek-, datacenter- en netwerkdiensten en bijbehorende projecten.
  • Realiseren van ICT-ontwikkelingsprojecten, zoals het bouwen van een nieuwe bedrijfstoepassing of het grondig actualiseren van een bestaande bedrijfstoepassing. Het gaat hier om middelgrote tot grote ontwikkelingsprojecten, waarbij diverse technologieën en methodologieën mogelijk zijn.

   Ontwikkelingsprojecten

   Een nieuwe bedrijfstoepassing bouwen of een bestaande herwerken.
  • Laten uitvoeren van projecten en ICT-opdrachten door gespecialiseerd ICT-personeel: projectleiders, softwareontwikkelaars, technici,…

   ICT-profielen

   Laten uitvoeren van projecten en ICT-opdrachten door gespecialiseerd ICT-personeel.
  • Volgende entiteiten kunnen telecommunicatiediensten afnemen via de raamovereenkomsten:

   1. Klanten die deel uitmaken van het Bestuur
   • alle entiteiten die deel uitmaken van de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap en/of Vlaamse Gewest: de Vlaamse ministeries (departementen en Intern Verzelfstandigde Agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid) en de kabinetten van de Vlaamse ministers;
   • de autonome diensten met rechtspersoonlijkheid die onder toezicht staan van het Vlaams Parlement, het Vlaams Parlement en de bij decreet opgerichte en aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen;
   2. Klanten die geen deel uitmaken van het Bestuur
   • alle entiteiten die onder één van de beleidsdomeinen van de Vlaamse administratie vallen doch een van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest onderscheiden rechtspersoonlijkheid hebben (Extern of Intern Verzelfstandigde Agentschappen, Strategische Adviesraden) en de eigen vermogens;
   • alle Vlaamse openbare instellingen (VOI’s): dit zijn entiteiten met eigen rechtspersoonlijkheid die niet onder één van de beleidsdomeinen van de Vlaamse administratie vallen maar krachtens oprichtingsdecreet/ -besluit:
   • hetzij werden ingedeeld in één van de categorieën bedoeld in de Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut (VOI type A of VOI type B),
   • hetzij onder een andere vorm van bestuur of toezicht van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest vallen (VOI type sui generis).
   • De gemeenschappelijke diensten en instellingen opgericht krachtens artikel 92bis, §1 of artikel 92 bis/1, §1 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en waarvan de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest één van de medeoprichters is (zoals Via Pass);
   • de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
   • de verenigingen zonder winstoogmerk waarin de Vlaamse overheid minstens de helft van de stemmen in één van de beheersorganen heeft;
   • de lokale en provinciale besturen die zijn gesitueerd in het Vlaams Gewest, zoals hierna omschreven:
   • de gemeenten en de districten;

   Ook de politiezones (zowel één-gemeentezones als meer-gemeentezones) die onder de rechtspersoon van een gemeente ressorteren, kunnen afnemen.

   • de hulpverleningszones;
   • de provincies;
   • de andere gemeentelijke en provinciale instellingen, inclusief de verenigingen zonder winstoogmerk waarin één of meer gemeenten of de provincies minstens de helft van de stemmen in één van de beheersorganen heeft of de helft van de financiering voor haar rekening neemt;
   • de samenwerkingsvormen zoals geregeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
   • de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de verenigingen, bedoeld in Titel VIII van het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2008 (de zogenaamde ‘OCMW-verenigingen’). ;
   • de polders, bedoeld in de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders, en de wateringen, bedoeld in de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen

   Meer informatie over de entiteiten die deel uitmaken van de Vlaamse overheid of van de lokale besturen, vindt u op de volgende website: https://overheid.vlaanderen.be/wegwijs-vlaamse-overheid

   Vaste telefonie en vaste datacommunicatie

   Vaste telefonie en vaste datacommunicatie voor professioneel gebruik.
  • Bestellen van ondersteuning op strategisch niveau, toegang tot onderzoeksrapporten, deelname aan netwerkevents, inhoudelijke en financiële benchmarking van ICT-diensten en -goederen.

   Strategische ICT-consultancy

   Bestellen van een breed gamma aan ICT onderzoeksrapporten en anderzijds bijwonen van seminars, conferenties of informatieve bijeenkomsten
  • Raamovereenkomst voor Infrastructure as a service (perceel 1), Platform as a service (perceel 1) en Software as a service (perceel 2)

   Cloud diensten

   Infrastructure, Platform of Software as a service.
  • Volgende entiteiten kunnen telecommunicatiediensten afnemen via de raamovereenkomsten:

   1. Klanten die deel uitmaken van het Bestuur
   • alle entiteiten die deel uitmaken van de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap en/of Vlaamse Gewest: de Vlaamse ministeries (departementen en Intern Verzelfstandigde Agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid) en de kabinetten van de Vlaamse ministers;
   • de autonome diensten met rechtspersoonlijkheid die onder toezicht staan van het Vlaams Parlement, het Vlaams Parlement en de bij decreet opgerichte en aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen;
   2. Klanten die geen deel uitmaken van het Bestuur
   • alle entiteiten die onder één van de beleidsdomeinen van de Vlaamse administratie vallen doch een van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest onderscheiden rechtspersoonlijkheid hebben (Extern of Intern Verzelfstandigde Agentschappen, Strategische Adviesraden) en de eigen vermogens;
   • alle Vlaamse openbare instellingen (VOI’s): dit zijn entiteiten met eigen rechtspersoonlijkheid die niet onder één van de beleidsdomeinen van de Vlaamse administratie vallen maar krachtens oprichtingsdecreet/ -besluit:
   • hetzij werden ingedeeld in één van de categorieën bedoeld in de Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut (VOI type A of VOI type B),
   • hetzij onder een andere vorm van bestuur of toezicht van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest vallen (VOI type sui generis).
   • De gemeenschappelijke diensten en instellingen opgericht krachtens artikel 92bis, §1 of artikel 92 bis/1, §1 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en waarvan de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest één van de medeoprichters is (zoals Via Pass);
   • de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
   • de verenigingen zonder winstoogmerk waarin de Vlaamse overheid minstens de helft van de stemmen in één van de beheersorganen heeft;
   • de lokale en provinciale besturen die zijn gesitueerd in het Vlaams Gewest, zoals hierna om- schreven:
   • de gemeenten en de districten;

   Ook de politiezones (zowel één-gemeentezones als meer-gemeentezones) die onder de rechtspersoon van een gemeente ressorteren, kunnen afnemen.

   • de hulpverleningszones;
   • de provincies;
   • de andere gemeentelijke en provinciale instellingen, inclusief de verenigingen zonder winstoogmerk waarin één of meer gemeenten of de provincies minstens de helft van de stemmen in één van de beheersorganen heeft of de helft van de financiering voor haar rekening neemt;
   • de samenwerkingsvormen zoals geregeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
   • de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de verenigingen, bedoeld in Titel VIII van het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2008 (de zogenaamde ‘OCMW-verenigingen’). ;
   • de polders, bedoeld in de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders, en de wateringen, bedoeld in de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen

   Meer informatie over de entiteiten die deel uitmaken van de Vlaamse overheid of van de lokale besturen, vindt u op de volgende website: https://overheid.vlaanderen.be/wegwijs-vlaamse-overheid

   Mobiele telefonie en mobiele datacommunicatie

   Mobiele telefonie en mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik.
  • Volgende entiteiten kunnen telecommunicatiediensten afnemen via de raamovereenkomsten:

   1. Klanten die deel uitmaken van het Bestuur
   • alle entiteiten die deel uitmaken van de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap en/of Vlaamse Gewest: de Vlaamse ministeries (departementen en Intern Verzelfstandigde Agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid) en de kabinetten van de Vlaamse ministers;
   • de autonome diensten met rechtspersoonlijkheid die onder toezicht staan van het Vlaams Parlement, het Vlaams Parlement en de bij decreet opgerichte en aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen;
   2. Klanten die geen deel uitmaken van het Bestuur
   • alle entiteiten die onder één van de beleidsdomeinen van de Vlaamse administratie vallen doch een van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest onderscheiden rechtspersoonlijkheid hebben (Extern of Intern Verzelfstandigde Agentschappen, Strategische Adviesraden) en de eigen vermogens;
   • alle Vlaamse openbare instellingen (VOI’s): dit zijn entiteiten met eigen rechtspersoonlijkheid die niet onder één van de beleidsdomeinen van de Vlaamse administratie vallen maar krachtens oprichtingsdecreet/ -besluit:
   • hetzij werden ingedeeld in één van de categorieën bedoeld in de Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut (VOI type A of VOI type B),
   • hetzij onder een andere vorm van bestuur of toezicht van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest vallen (VOI type sui generis).
   • De gemeenschappelijke diensten en instellingen opgericht krachtens artikel 92bis, §1 of artikel 92 bis/1, §1 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en waarvan de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest één van de medeoprichters is (zoals Via Pass);
   • de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
   • de verenigingen zonder winstoogmerk waarin de Vlaamse overheid minstens de helft van de stemmen in één van de beheersorganen heeft;
   • de lokale en provinciale besturen die zijn gesitueerd in het Vlaams Gewest, zoals hierna omschreven:
   • de gemeenten en de districten;

   Ook de politiezones (zowel één-gemeentezones als meer-gemeentezones) die onder de rechtspersoon van een gemeente ressorteren, kunnen afnemen.

   • de hulpverleningszones;
   • de provincies;
   • de andere gemeentelijke en provinciale instellingen, inclusief de verenigingen zonder winstoogmerk waarin één of meer gemeenten of de provincies minstens de helft van de stemmen in één van de beheersorganen heeft of de helft van de financiering voor haar rekening neemt;
   • de samenwerkingsvormen zoals geregeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
   • de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de verenigingen, bedoeld in Titel VIII van het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2008 (de zogenaamde ‘OCMW-verenigingen’). ;
   • de polders, bedoeld in de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders, en de wateringen, bedoeld in de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen

   Meer informatie over de entiteiten die deel uitmaken van de Vlaamse overheid of van de lokale besturen, vindt u op de volgende website: https://overheid.vlaanderen.be/wegwijs-vlaamse-overheid

   Mobiele datacommunicatie voor machines/toepassingen

   Machine to Machine communicatie via cellulaire netwerken, Internet of Things via cellulaire netwerken
  • Volgende entiteiten kunnen telecommunicatiediensten afnemen via de raamovereenkomsten:

   1. Klanten die deel uitmaken van het Bestuur
   • alle entiteiten die deel uitmaken van de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap en/of Vlaamse Gewest: de Vlaamse ministeries (departementen en Intern Verzelfstandigde Agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid) en de kabinetten van de Vlaamse ministers;
   • de autonome diensten met rechtspersoonlijkheid die onder toezicht staan van het Vlaams Parlement, het Vlaams Parlement en de bij decreet opgerichte en aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen;
   2. Klanten die geen deel uitmaken van het Bestuur
   • alle entiteiten die onder één van de beleidsdomeinen van de Vlaamse administratie vallen doch een van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest onderscheiden rechtspersoonlijkheid hebben (Extern of Intern Verzelfstandigde Agentschappen, Strategische Adviesraden) en de eigen vermogens;
   • alle Vlaamse openbare instellingen (VOI’s): dit zijn entiteiten met eigen rechtspersoonlijkheid die niet onder één van de beleidsdomeinen van de Vlaamse administratie vallen maar krachtens oprichtingsdecreet/ -besluit:
   • hetzij werden ingedeeld in één van de categorieën bedoeld in de Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut (VOI type A of VOI type B),
   • hetzij onder een andere vorm van bestuur of toezicht van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest vallen (VOI type sui generis).
   • De gemeenschappelijke diensten en instellingen opgericht krachtens artikel 92bis, §1 of artikel 92 bis/1, §1 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en waarvan de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest één van de medeoprichters is (zoals Via Pass);
   • de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
   • de verenigingen zonder winstoogmerk waarin de Vlaamse overheid minstens de helft van de stemmen in één van de beheersorganen heeft;
   • de lokale en provinciale besturen die zijn gesitueerd in het Vlaams Gewest, zoals hierna omschreven:
   • de gemeenten en de districten;

   Ook de politiezones (zowel één-gemeentezones als meer-gemeentezones) die onder de rechtspersoon van een gemeente ressorteren, kunnen afnemen.

   • de hulpverleningszones;
   • de provincies;
   • de andere gemeentelijke en provinciale instellingen, inclusief de verenigingen zonder winstoogmerk waarin één of meer gemeenten of de provincies minstens de helft van de stemmen in één van de beheersorganen heeft of de helft van de financiering voor haar rekening neemt;
   • de samenwerkingsvormen zoals geregeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
   • de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de verenigingen, bedoeld in Titel VIII van het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2008 (de zogenaamde ‘OCMW-verenigingen’). ;
   • de polders, bedoeld in de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders, en de wateringen, bedoeld in de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen

   Meer informatie over de entiteiten die deel uitmaken van de Vlaamse overheid of van de lokale besturen, vindt u op de volgende website: https://overheid.vlaanderen.be/wegwijs-vlaamse-overheid

   Virtuele telefooncentrale

   Cloud PBX. telefonie en UC-functionaliteiten uit de Cloud volgens een diensten/Opex-model (abonnementsformule).