chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Belanghebbendenonderzoek ter ondersteuning van de beleidsuitvoering op basis van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden

  Bedrijf (Leverancier)

  GfK Belgium

  Bevoegde overheidsdienst
  Agentschap Overheidspersoneel (AgO)

  Een organisatie die goed luistert naar haar omgeving (stakeholders, klanten, medewerkers, …) en haar keuzes goed verwoordt, verwerft een positiever imago en een grotere tevredenheid. Een duurzame relatie met belanghebbenden genereert op lange termijn ook betere resultaten.

  Gelet op het algemeen belang van de dienstverlening en de collectieve financiering ervan, heeft de overheid als organisatie een voorbeeldfunctie te vervullen. Overheidsdiensten en -organisaties gaan bewust op zoek naar feedback van hun belanghebbenden.

  Voor dit doeleinde kan dan ook een externe partner (GfK Belgium) ingeschakeld worden die deze overheidsdiensten ondersteunt om op een onderbouwde manier informatie te verzamelen en te analyseren om de percepties en ervaringen van belanghebbenden te begrijpen en interpreteren.  

  GfK Belgium stelt zich flexibel op ten aanzien van de vragen van de overheidsdienst of -organisatie. Vlaamse overheidsdiensten en –organisaties hebben immers zeer diverse doeleinden, doelgroepen, onderzoeksvragen, activiteiten, enz.

  Mogelijke projecten die onder dit raamcontract vallen zijn:

  • Belanghebbendenonderzoek uitgewerkt van A tot Z zoals een klantentevredenheid- of behoefteonderzoek
  • Consultancy of ondersteuning bij specifieke onderdelen van een onderzoek, zoals het opstellen van een vragenlijst
  • Het uitvoeren van kwantitatief veldwerk (online, telefonisch, postaal, …) of kwalitatief veldwerk (interviews, focusgroepen, …)
  • Het analyseren en interpreteren van reeds verzamelde data, zoals het bestuderen van trenddata…
  • ...

  Buiten de scope van dit raamcontract vallen:

  • Consultancy met betrekking tot het bepalen van een strategie rond belanghebbendenmanagement, stakeholdersanalyses of procesbegeleiding bij initiatieven in dat verband (zie Raamcontract consultancy in BHM);
  • Het ontwikkelen of grondig bijsturen van een nieuw proces of dienstverlening vanuit de invalshoek Service design (zie Raamcontract Service Design);
  • Onderzoeken naar de effectiviteit van communicatie-acties of communicatie-instrumenten bv. websites (Streefdatum raamcontract : april 2016);
  • Algemene omgevingsanalyses en verkenning van doelgroepen en relevante hefbomen in functie van de beleidsontwikkeling.

   

  Thema
  Organisatie
  Belanghebbendenmanagement
  Personeel
  AgO
  Type
  Raamcontract
  Doelgroep / Beschikbaar voor
  Vlaamse overheid

  Prijs & technische info

  Informatie

  Het afleggen van verantwoording, participatie, transparantie en evaluatie zijn sleutelbegrippen voor een goed functionerende overheid die oog heeft voor belanghebbendenmanagement. Dit speelt op diverse terreinen. Deze terreinen worden afgedekt door onze externe partner.

  Het onderwerp van dit raamcontract is het onderzoek naar tevredenheid, behoeften, ervaringen,… van gebruikers bij belanghebbenden (stakeholders, klanten, medewerkers, burgers, organisaties, …) ter ondersteuning van de beleidsuitvoering op basis van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden.

  Leveranciersinfo

  Leverancier

  GfK Belgium

  Hoe bestellen
  1. U kunt uw aanvraag betreffende dit raamcontract richten aan erwin.vloebergh@kb.vlaanderen.be
  2. AgO contacteert u zo spoedig mogelijk om na te vragen of de onderzoeksvraag via dit raamcontract beantwoord kan worden.
  3. Indien het raamcontract geschikt bevonden wordt, vult u een projectfiche in, waarin het gevraagde onderzoek wordt beschreven. Dit document zal de basis vormen voor het intakegesprek. Het intakegesprek wordt ingepland op basis van de beschikbaarheid van de klant en de externe partner. GfK Belgium maakt op basis van de projectfiche en het intakegesprek een offerte op met een onderzoeksvoorstel binnen de, tijdens het intakegesprek, afgesproken termijn.
  4. U beslist, tegen een tijdens het intakegesprek afgesproken datum, of u al dan niet ingaat op deze offerte.
  5. U maakt een bestelbon (met inkoopordernummer) op en stuurt deze door naar GfK Belgium (Sarah.Botterman@gfk.com) en de contractbeheerder[1] van AgO van dit raamcontract (erwin.vloebergh@kb.vlaanderen.be).  [1] De contractbeheerder van AgO zorgt voor de opvolging van de bestellingen op het raamcontract.

  Mogelijke afnemers

  De aanbestedende overheid (het Agentschap Overheidspersoneel en het Agentschap Facilitair Bedrijf) treedt voor deze raamovereenkomsten op als opdrachtencentrale in de zin van art. 2, 4° van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15.6.2006, ten aanzien van het Vlaams Gewest en van alle entiteiten met afzonderlijke rechtspersoonlijkheid die door de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest zijn of zullen worden opgericht (incl. o.m. de Vlaamse Openbare instellingen (VOI), de Strategische Adviesraden (SAR), etc.), en ten aanzien van het Vlaams Parlement en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

  Meer informatie
  Contact