chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Rampenfonds

  Welkom op de website van het Vlaams Rampenfonds

  Het Vlaams Rampenfonds verleent een tegemoetkoming in de materiële schade, veroorzaakt door natuurfenomenen, die door de Vlaamse Regering als ramp worden erkend.


  Vanaf 1 januari 2020 is het decreet van 5 april 2019 in voege en wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen algemene rampen en landbouwrampen.  Alle schade veroorzaakt door erkende uitzonderlijke weersomstandigheden worden gegroepeerd als RAMP en worden behandeld door het Vlaams Rampenfonds.

  Voor rampen die zich voordeden tot eind 2019 blijft het onderscheid tussen algemene rampen (behandeld door het Vlaams Rampenfonds) en landbouwrampen (met enkel landbouwschade), behandeld door het Departement Landbouw & Visserij, bestaan.

  De algemene rampen van 2018 en 2019 worden behandeld conform het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest en het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot uitvoering van voormeld decreet.

  Opgelet:

  Indien u schade hebt geleden, contacteer eerst uw verzekeringsmaatschappij. De tegemoetkoming voor schade wordt uitgesloten voor goederen die in principe kunnen verzekerd worden door een woningpolis (polis brand-“eenvoudige risico’s"). Voor meer info klik hier


  Wat schade in de landbouwsector betreft zijn de hoofdstukken I en II en artikel 25 van de verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 van toepassing. Voor meer info klik hier.

  Laatste informatie:

  * Melden van schade

  Het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest (Belgisch Staatsblad van 23 april 2019) regelt de aanvraag tot erkenning van rampen die plaatsvinden binnen het Vlaams Gewest. De procedure wordt verduidelijkt door het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering dat principieel werd goedgekeurd op 5 juni 2020.

  Getroffenen of gemeenten die schade hebben geleden naar aanleiding van een natuurverschijnsel met een uitzonderlijk karakter, melden de schade zo spoedig mogelijk aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be en bezorgen daarbij de  volgende gegevens:

  1. de plaats en het tijdstip van het schadelijk weersverschijnsel;
  2. de aard van het of de schadelijke natuurverschijnsel(en);
  3. de beschrijving van de schade;
  4. het bedrag van de geleden schade;
  5. het totaal aantal schademeldingen en het totaalbedrag van de schade (indien gemeenten de schade melden).

  De schade dient aangemeld te worden binnen zestig dagen na het natuurverschijnsel.

  Het Vlaams Rampenfonds treft  de nodige voorbereidingen met het oog op een efficiënte behandeling van de aanmeldingen.

  * Storm van 9 en 10 februari 2020 (Ciara) en van 16 februari 2020 (Dennis)

  Uit informatie, ingewonnen bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, is gebleken dat de hoogst gemeten windsnelheden voor de storm Ciara 115 km/uur en voor de storm Dennis 108 km/uur bedroegen.

  Bijgevolg is niet voldaan aan het wetenschappelijk criterium tot erkenning van het verschijnsel storm als ramp.

  Wij raden u aan contact op te nemen met uw verzekeraar. Storm is immers verplicht opgenomen in de brandpolis “eenvoudige risico’s”.

  Wat het financieel criterium betreft, zal op basis van beschikbare informatie bepaald worden of aan het criterium voor erkenning is voldaan.

  * Belangrijke wijziging voor schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten die in principe verzekerbaar zijn door een brede weersverzekering. Overgangsperiode voor de schadelijke weersfenomenen die zich voordoen met ingang van 1 januari 2020

   Gedurende de overgangsperiode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024 kan schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten die in principe kunnen verzekerd worden door een brede weersverzekering, maar die niet verzekerd zijn, nog gedeeltelijk vergoed worden voor de risico’s vorst, storm en rukwinden, sneeuw- of ijsdruk, hevige of aanhoudende regen en ernstige droogte.

  Voor meer info over de brede weersverzekering en wat deze maatregel inhoudt: klik hier

  Rampen waarvoor een aanvraag kan worden ingediend:

  * Op dit ogenblik kan voor geen enkele erkende ramp nog een aanvraag worden ingediend. 

  In beslissingsprocedure:

  * Noodweer tijdens de maanden juni en juli 2019:

  De overvloedige regenval, de hagel, de storm en de rukwinden met lokaal karakter, hebben tijdens de maanden juni en juli 2019 op diverse data en plaatsen schade aangericht. De procedure tot erkenning als ramp van de uitzonderlijke weersverschijnselen die plaatsvonden in juni en juli 2019 is nog niet formeel afgerond.

  Rekening houdend met de ontvangen wetenschappelijke adviezen en met de schademeldingen van de getroffen gemeenten werd een basisdossier samengesteld en administratief afgerond. Op dit moment ligt de beslissing tot al dan niet erkenning als ramp bij de Vlaamse regering. Wanneer deze laatste hierover een formele beslissing heeft genomen, worden de gemeenten hierover geïnformeerd en kan u de nodige informatie terugvinden hier op de website van het Vlaams Rampenfonds.

  * Rukwinden op 14 oktober 2019 in de gemeente Koksijde:

  Koksijde werd op 14 oktober 2019 getroffen door hevige rukwinden en windhoos. De procedure tot erkenning als ramp van dit uitzonderlijk weersverschijnsel is nog niet formeel afgerond.

  Rekening houdend met de ontvangen wetenschappelijke adviezen en met de schademeldingen van de getroffen gemeente werd een basisdossier samengesteld en administratief afgerond. Op dit moment ligt de beslissing tot al dan niet erkenning als ramp bij de Vlaamse regering. Wanneer deze laatste hierover een formele beslissing heeft genomen, wordt de gemeente hierover geïnformeerd en kan u de nodige informatie terugvinden hier op de website van het Vlaams Rampenfonds. 

  Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken - Vlaams Rampenfonds

  Adres
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88 (bus 100)
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  +322 553 50 10
  E-mail
  Website