Regelgeving, beleid & beheer

 

Regelgeving

Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel (Vlaanderen connect.)

Decreet van 6 juli 2012 betreffende de machtiging tot oprichting van een Vlaamse vereniging voor ICT-personeel (B.S. 08.08.2012)

Beleid

Beleidsnota's en -brieven

De minister bevoegd voor ICT en e-government (dit is de minister bevoegd voor Bestuurszaken) schrijft een beleidsnota uit met de strategische ICT-beleidsdoelstellingen voor de komende legislatuur.

Binnen deze beleidsnota kadert de jaarlijkse beleidsbrief die de operationele ICT-beleidsdoelstellingen afbakent binnen de termijn van een jaar. Uiteraard gebeurt hierbij, binnen de getrokken strategische krijtlijnen, een vertaling waarbij de specifieke businessbehoeften van de verschillende klantenorganisaties maximaal worden meegenomen.

Overzicht van de beleidsnota's en brieven

Op basis van de strategische en operationele ICT-beleidsdoelstellingen van de minister, worden de strategische en operationele organisatiedoelstellingen op vlak van ICT van Het Facilitair Bedrijf bepaald en/of bijgestuurd. Deze geven richting aan het operationele beheer.

ICT-veiligheidsbeleid

Om binnen de heterogene omgeving van de Vlaamse overheid het hoofd te bieden aan ICT-bedreigingen, en om informatie en informatiesystemen effectief en efficiënt te beveiligen is een generiek ICT-veiligheidsbeleid cruciaal.

Op het intranet van de Vlaamse overheid: ICT-veiligheidsbeleid.

Richtlijnen en goede praktijken

Informatie over ICT-standaarden en informatiemanagement.

Beheer

Ondernemingsplan Het Facilitair Bedrijf 2015: doelstellingen ICT

Het ondernemingsplan van Het Facilitair Bedrijf 2015 omvat een aantal strategische (SD) en onderliggende operationele (OD) doelstellingen die richting geven aan de operationele werking in 2015.

Als strategische doelstelling op vlak van ICT werkt Het Facilitair Bedrijf 'naar een efficiënte, effectieve en kwalitatieve ICT-ondersteuning voor een digitale overheid'. Deze strategische doelstelling wordt uitgewerkt in volgende operationale doelstellingen:

  • Verzekeren van een breed aanbod van ICT-diensten
  • Uitwerken van een slagkrachtig en overkoepelend ICT-beleid
  • Evolueren naar een meer gediversifieerd aanbod van ICT-diensten
  • Versterking vraagzijde door een spoedige operationalisering van Vlaanderen connect
  • End-to-end e-procurement: een volledig digitaal proces

Het volledige ondernemingsplan 2015 van Het Facilitair Bedrijf vindt u op het intranet (enkel voor ambtenaren Vlaamse overheid)

Jaarrapporten

Communicatie

De ICT-communicatie is ingebed in het globale communicatieplan van Het Facilitair Bedrijf dat u op het intranet terugvindt (enkel voor ambtenaren Vlaamse overheid).