chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Aanzet privacyverklaring

  Indien je op zoek bent naar een privacyverklaring om conform de AVG te zijn, kun je gebruik maken van onderstaande aanzet.

  Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming

  Versie en datum 

  [ENTITEIT] respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

  NAAM ENTITEIT
  ADRES
  Indien van toepassing - RPR + ONDERNEMINGSNUMMER

  Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

  [ENTITEIT] verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar [ENTITEIT]. [ENTITEIT] is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om  de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

  Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van [ENTITEIT] door te mailen naar … [VERMELDING VAN DE CONTACTGEGEVENS VAN DE FG]. In het Engels is dat de data protection officer (DPO). U kunt ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

  Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

  We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt. 

  Het is ook mogelijk dat een decreet of de regering een regeling uitwerkt waarbij we u een voor- of nadeel  toekennen zonder dat u daarvoor zelf actie onderneemt. We moeten uw persoonsgegevens dan verwerken om na te gaan of u voor dat voordeel in aanmerking komt, of dat we u een nadeel, zoals een boete, moeten opleggen. 

  Welke gegevens verwerken we over u?

  We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon.

  Welke gegevens we concreet verwerken, is afhankelijk van de diensten die we aanbieden en verlenen. Meestal zijn het gegevens die we nodig hebben om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor onze dienstverlening. Die gegevens zijn omschreven in de regelgeving over de dienst. Bij elke categorie van persoonsgegevens vindt u een verwijzing naar de regelgeving. Daarnaast verwerken we uw identificatiegegevens, zodat we onze dienst aan u kunnen verlenen.

  Opsomming van de categorieën van persoonsgegevens per dienst die wordt verleend

  Bijvoorbeeld: de toekenning van een aanvullend sociaal voordeel: identificatiegegevens en inkomensgegevens. De concrete gegevens zijn opgenomen in de regelgeving over aanvullende sociale voordelen. [HYPERLINK NAAR REGELGEVING INZAKE AANVULLEND SOCIAAL VOORDEEL] 

  Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

  We gebruiken twee manieren om uw persoonsgegevens te verkrijgen.

  We kunnen gegevens rechtstreeks bij u opvragen in een formulier of in documenten die u bij een formulier moet voegen. Die documenten zijn opgesomd in de regelgeving.

  Daarnaast vragen we gegevens op bij andere overheidsdiensten die er al over beschikken. We leven daarbij altijd de bepalingen na over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, die in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau vastgelegd zijn. Zo hebben we een aantal machtigingen gekregen om gegevens bij andere overheidsdiensten op te vragen. Op [HYPERLINK NAAR OVERZICHT VAN MACHTIGINGEN WAARVAN ENTITEIT BEGUNSTIGDE IS] vindt u een overzicht van de gevallen waarin wij gemachtigd zijn om gegevens op te vragen bij andere overheidsdiensten.

  Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

  We verwerken uw persoonsgegevens om een dienst te verlenen die u bij ons aanvraagt, of als we u een voor- of een nadeel moeten toekennen zonder dat u daarvoor actie onderneemt. Het gaat in het bijzonder om de volgende diensten:

  Omschrijving van de diensten van [ENTITEIT], bij voorkeur met verwijzing naar de toepasselijke regelgeving 

  Toelichting: dit zijn diensten die zijn opgenomen in het oprichtingsdecreet- of besluit van [ENTITEIT] of in regelgeving waarin de verlening van die diensten wordt toegewezen aan [ENTITEIT].

  Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

  We verwerken uw persoonsgegevens voor onze taken van algemeen belang die zijn opgenomen in [HYPERLINK NAAR DE TOEPASSELIJKE REGELGEVINGEN IN HET KADER WAARVAN DE ENTITEIT PERSOONSGEGEVENS VERWERKT]. Als overheidsdienst mogen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken in het algemeen belang zoals die in die regelgeving is omschreven.

  In sommige gevallen legt de regelgeving de verwerking van persoonsgegevens rechtstreeks op: [HYPERLINK NAAR TOEPASSELIJKE REGELGEVING].

  OPTIONEEL – Het is mogelijk dat we gegevens verwerken voor niet-publiekrechtelijke taken als u daarvoor expliciet toestemming verleent, als die verwerking voortvloeit uit een contract dat u gesloten hebt, of als wij er een gerechtvaardigd belang voor hebben. We vermelden dan uitdrukkelijk op basis waarvan we die gegevens verwerken.

  Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

  Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten. Die periode bedraagt [IN TE VULLEN] jaar. Na verloop van die verjaringstermijn worden de gegevens verwijderd, tenzij ze van historisch, cultureel of algemeen belang zijn. 

  Bij de bewaring wordt een onderscheid gemaakt tussen de periode waarin uw dossier actief is en de periode waarin het passief wordt. Uw dossier is actief zolang u van de verleende dienst gebruikmaakt. Alle medewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun taak te kunnen uitoefenen, hebben dan toegang tot uw gegevens. Nadien wordt uw dossier passief en heeft enkel een beperkt aantal medewerkers van de bevoegde dienst toegang tot uw gegevens.

  Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

  Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers.

  Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden, die uw gegevens verwerken. We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. We oefenen daar op elk moment controle uit. U vindt een overzicht van de verwerkers op wie we een beroep doen, op [HYPERLINK]. U kunt dat overzicht ook aanvragen.

  Soms zijn we wettelijk of decretaal verplicht om uw persoonsgegeven door te geven of hebben overheidsdiensten het recht om bij ons gegevens op te vragen. Ze moeten daarvoor over een machtiging beschikken. Een overzicht van de gevallen waarin andere overheidsdiensten bij ons persoonsgegevens kunnen opvragen, vindt u op [HYPERLINK NAAR OVERZICHT VAN MACHTIGINGEN WAARIN ENTITEIT VERZENDER IS].

  Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie? 

  We geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). We doen dat mogelijk wel als we gebruikmaken van een cloudserviceprovider. In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

  [VERMELDING VAN DE MAATREGELEN DIE WORDEN TOEGEPAST]

  Toelichting - Dit kan een adequaatheidsbeslissing van de Europese Commissie zijn. De cloudserviceprovider kan opgenomen zijn op de lijst van Amerikaanse ondernemingen die zich hebben aangesloten bij Privacy Shield. [ENTITEIT] kan een overeenkomst (modelcontractbepaling) gesloten hebben met die provider. Het is ook mogelijk dat een van de afwijkingen uit artikel 49, lid 1, van de AVG van toepassing is.

  OPTIONEEL (in functie van klantvriendelijkheid) - Om te weten welke acties we daarvoor ondernemen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (FG) [VERMELDING CONTACTGEGEVENS VAN DE FG].

  Wat zijn uw rechten?

  Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen belang, kunt u zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. We wegen dan af of uw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking. Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen.

  U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. U kunt daarvoor contact opnemen met [VERMELDING VAN DE INTERNE DIENST TOT WIE DE BETROKKENEN ZICH KUNNEN WENDEN – Dit kan ook de functionaris voor gegevensbescherming (FG) zijn] via [HYPERLINK MET VERWIJZING NAAR CONCREET ADRES OF KANAAL]. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.

  U kunt ook terecht bij die dienst als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden. 

  OPTIONEEL, bij geautomatiseerde individuele besluiten – We gebruiken uw gegevens ook om geautomatiseerde besluiten te nemen op basis van een wettelijk kader [EVENTUEEL TOELICHTING VAN HET WETTELIJKE KADER]. Daarbij kunt u vragen om een menselijke tussenkomst, om uw standpunt in overweging te nemen en om het besluit aan te vechten. U kunt daarvoor contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (FG) [VERMELDING VAN DE CONTACTGEGEVENS VAN DE FG].

  Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (FG) [VERMELDING VAN DE CONTACTGEGEVENS VAN DE FG]. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

  Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

  [NADER IN TE VULLEN]

  Algemene informatie

  We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website. 

  In voorkomend geval – een andere manier om wijzigingen en aanpassingen aan de betrokkenen mee te delen