chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Kenmerken goede regelgeving

  Regelgeving moet kwaliteitsvol zijn. De 8 kenmerken van goede regelgeving vormen sinds 2003 het referentiekader voor het Vlaamse reguleringsmanagement of wetgevingsbeleid. In 2017 werd door de Vlaamse Regering een 9de kenmerk toegevoegd. Kwaliteitsvolle regelgeving voldoet aan de volgende negen kenmerken.

   1. Noodzakelijk en doeltreffend

   Goede regelgeving is noodzakelijk en doeltreffend voor het bereiken van het beoogde doel. Wanneer een bepaald maatschappelijk probleem moet opgelost worden, kunnen beleidsmakers opteren voor een overheidstussenkomst aan de hand van regelgeving. Is dit het geval, dan moet men kunnen aantonen dat deze noodzakelijk en doeltreffend is.

   2. Doelmatig en afgewogen

   Goede regelgeving is ook doelmatig en afgewogen. Ze draagt bij tot de maatschappelijke welvaart en welzijn en realiseert het beoogde doel tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kost en minimaliseert de ongewenste neveneffecten.

   3. Uitvoerbaar en handhaafbaar

   Goede regelgeving houdt waarborgen in dat er in de praktijk gevolg aan wordt gegeven. Meer over handhaving.

   4. Rechtmatig

   Regelgeving moet in overeenstemming zijn met het bestaande rechtskader en de algemene rechtsbeginselen.  Regelgeving moet voldoen aan minimale wettelijke vereisten en vormvereisten. Zie ook wetgevingstechniek

   5. Samenhangend

   De onderlinge afstemming van regels is noodzakelijk voor de eenheid in de regelgeving. Goede regelgeving vertoont op zich of geplaatst naast andere regelgeving geen overlappingen en tegenstrijdigheden en maakt deel uit van een coherent geheel. Zie ook wetgevingstechniek

   6. Eenvoudig, duidelijk en toegankelijk

   Kwaliteitsvolle regelgeving is goed begrijpbaar, concreet en vlot toegankelijk voor iedereen voor wie zij van belang kan zijn. Dat geldt voor alle aspecten van de regelgeving, met inbegrip van de administratieve formaliteiten. Zie ook helder taalgebruik en wetgevingstechniek

   7. Onderbouwd en overlegd

   Kwaliteitsvolle regelgeving is zorgvuldig voorbereid. Zij is gebaseerd op alle nuttige wetenschappelijke en empirische informatie die redelijkerwijze beschikbaar is. Over de doelstellingen, alternatieven, inhoud en effecten ervan is ruim ambtelijk, maatschappelijk en politiek overleg gepleegd. Meer over consultatie.

   8. Blijvend relevant en actueel

   Regelgeving wordt op een bepaald tijdstip vastgelegd, maar is doorgaans bedoeld om voor langere termijn van toepassing te zijn. Regelgeving moet dan ook op regelmatige basis worden herbekeken zodat ze relevant en actueel blijft. Meer over decreets- en beleidsevaluatie

   9. Digitaal- en innovatievriendelijk

   In de visienota 2050 zijn de krijtlijnen voor het Vlaanderen van de toekomst uitgetekend. Regelgeving die aangepast is aan de uitdagingen van de toekomst is een van de belangrijke voorwaarden om de ambitie van de visienota 2050 te realiseren. 

   Digitaalvriendelijke regelgeving laat burgers, bedrijven en organisaties toe om alle transacties met de overheid digitaal af te handelen. Meer over digitaalvriendelijke regelgeving.

   Meer weten over het beleid van de Vlaamse Regering over dit onderwerp?