chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Regelgevingsagenda

  Wat

  Alle leden van de Vlaamse Regering dienen bij het begin van de regeerperiode één of meer beleidsnota's in bij het Vlaams Parlement. Een beleidsnota geeft de grote strategische keuzes en opties van het beleid voor de duur van de regeerperiode weer. De volgende jaren wordt er over de realisatie van deze beleidsnota's gerapporteerd aan het Vlaams Parlement in jaarlijkse beleidsbrieven. Een beleidsbrief bevat een overzicht van de uitvoering van de begroting voor het lopende begrotingsjaar en een prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar.

  Elke beleidsbrief bevat sinds 2007 verplicht een regelgevingsagenda. Sinds 2009 wordt ook aan de beleidsnota's een regelgevingsagenda toegevoegd.

  Een regelgevingsagenda is een publiek beschikbare lijst van geplande nieuwe regelgeving of aanpassing van bestaande regelgeving.

  naar boven

  Wie

  Voor de actualisatie van de regelgevingsagenda’s wordt samengewerkt met gemandateerde contactpersonen per beleidsnota/beleidsbrief. De lijst met gemandateerde contactpersonen kunt u hier raadplegen.

  naar boven

  Doelstellingen

  Dankzij een regelgevingsagenda is er meer

  • beleidscoördinatie,
  • planning en
  • transparantie

  wanneer er regelgeving opgemaakt wordt. Zo kan de kwaliteit van de regelgeving verbeterd worden.

  • De regelgevingsagenda is een (uniek) plannings- en rapporteringsinstrument voor regelgeving.
  • De regelgevingsagenda streeft ook naar meer beleidscoördinatie door een vroege screening van de toepassing van de specifieke wetgevingstoetsen en door een vroege planning van beleidsdomeinoverschrijdend overleg op basis van de regelgevingsagenda.
  • De regelgevingsagenda stimuleert ook een tijdige omzetting van Europese regelgeving door expliciet te vermelden wanneer een omzetting Europese regelgeving gepland wordt.
  • De regelgevingsagenda maakt de planning van regelgeving transparant naar alle betrokken partijen.

  Op vrijdag 18 november keurde de Vlaamse Regering de regelgevingsagenda 2.0 goed. Raadpleeg de nota.

  naar boven

  Toepassingsgebied

  In de regelgevingsagenda zijn minstens volgende initiatieven opgenomen:

  • alle decreten,
  • alle ‘strategische’ uitvoeringsbesluiten waarover, conform het SAR-decreet, een formeel advies wordt gevraagd aan de betrokken strategische adviesraad,
  • alle regelgevingsprojecten die (gedeeltelijk) een omzetting van Europese richtlijnen als doelstelling hebben.

  Elke minister kan echter wel een meer gedetailleerde regelgevingsagenda (met bv ministeriële besluiten) opmaken.

  De regelgevingsagenda omvat:

  • geplande maar nog niet opgestarte regelgevingsprojecten,
  • lopende regelgevingsprojecten die zich in de (formele) fase van het goedkeuringsprocedure bevinden,
  • afgewerkte regelgevingsprojecten waarvan de goedkeuringsprocedure is afgerond.

  naar boven

  Actualisatie

  Sinds 2011 wordt de regelgevingsagenda op een aantal vaste tijdstippen geactualiseerd.

  • Oktober: op het moment van indiening van de beleidsbrieven in het Vlaams Parlement.
  • Januari: na beëindiging van de bespreking van de beleidsbrieven in het Vlaams Parlement.
  • April: begrotingscontrole.

  Deze actualisatie wordt telkens publiek toegankelijk gemaakt via deze link.  Er wordt ook een beknopt overzicht van de initiatieven toegevoegd aan de beleidsbrief en beleidsnota.

  naar boven

  Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid

  De regelgevingsagenda 2.0 is een eerste stap in de implementatie van het sleutelproject ‘kwaliteitsvolle regelgeving en administratieve vereenvoudiging’ binnen het Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid. De hervorming is gebaseerd op de principes van het strategisch beleidskader kwaliteitsvolle regelgeving en administratieve vereenvoudiging 2009-2014. Met deze hervorming worden een aantal nieuwe klemtonen toegevoegd.

  naar boven

  Regelgeving in opmaak (RIO)

  Sinds 2004 worden ‘boordtabellen regelgeving in opmaak’ bijgehouden. Voor elke minister van de Vlaamse Regering werd een overzicht bijgehouden van de decreten en besluiten van de Vlaamse Regering die zich in de opmaakfase bevinden.

  Aan de hand van deze boordtabellen werden volgende gegevens ter beschikking gesteld:

  • officiële titel van de regelgeving,
  • huidige stand van de goedkeuringsprocedure,
  • referentie naar het document dat door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd.

  Door de regelmatige actualisatie van de regelgevingsagenda verdwijnt de noodzaak aan het opmaken van deze boordtabellen regelgeving in opmaak. In de regelgevingsagenda worden immers ook de decreten en besluiten opgevolgd. Raadpleeg de regelgevingsagenda.

  Sinds 2012 worden de boordtabellen regelgeving in opmaak dan ook niet langer geactualiseerd. Raadpleeg de gearchiveerde boordtabellen regelgeving in opmaak.

  naar boven

  Archief

  De regelgevingsagenda's van voor de hervorming van de regelgevingsagenda, die louter als een bijlage bij de beleidsbrief en beleidsnota gevoegd werden, kunt u in het archief raadplegen.

  naar boven

  Instrumenten

  Bekijk hier de regelgevingsagenda's

  Cijfergegevens over de regelgevingsagenda kunt u hier vinden.

  Gemandateerde contactpersonen

  Voor de actualisatie van de regelgevingsagenda’s wordt samengewerkt met gemandateerde contactpersonen per beleidsnota/beleidsbrief. De lijst met gemandateerde contactpersonen kunt u hier raadplegen: Samenstelling van de cellen wetskwaliteit (extranet).