chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Regelgevingsagenda

  Wat

  Alle leden van de Vlaamse Regering dienen bij het begin van de regeerperiode één of meer beleidsnota's in bij het Vlaams Parlement. Een beleidsnota geeft de grote strategische keuzes en opties van het beleid voor de duur van de regeerperiode weer. De volgende jaren wordt er over de realisatie van deze beleidsnota's gerapporteerd aan het Vlaams Parlement in jaarlijkse beleidsbrieven. Een beleidsbrief bevat een overzicht van de uitvoering van de begroting voor het lopende begrotingsjaar en een prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar.

  Elke beleidsbrief bevat sinds 2007 verplicht een regelgevingsagenda. Sinds 2009 wordt ook aan de beleidsnota's een regelgevingsagenda toegevoegd.

  Een regelgevingsagenda is een publiek beschikbare lijst van geplande nieuwe regelgeving of aanpassing van bestaande regelgeving. Iedereen kan de regelgevingsagenda's raadplegen via een bijlage bij de beleidsnota's en beleidsbrieven van de leden van de Vlaamse Regering.

  De interne monitoring van de regelgevingsagenda's is opgenomen in Traject. Deze gegevens zijn niet extern raadpleegbaar.  

  naar boven

  Doelstellingen

  Dankzij een regelgevingsagenda is er meer

  • beleidscoördinatie,
  • planning en
  • transparantie

  wanneer er regelgeving opgemaakt wordt. Zo kan de kwaliteit van de regelgeving verbeterd worden.

  • De regelgevingsagenda is een (uniek) plannings- en rapporteringsinstrument voor regelgeving.
  • De regelgevingsagenda streeft ook naar meer beleidscoördinatie door een vroege screening van de toepassing van de specifieke wetgevingstoetsen en door een vroege planning van beleidsdomeinoverschrijdend overleg op basis van de regelgevingsagenda.
  • De regelgevingsagenda stimuleert ook een tijdige omzetting van Europese regelgeving door expliciet te vermelden wanneer een omzetting Europese regelgeving gepland wordt.
  • De regelgevingsagenda maakt de planning van regelgeving transparant naar alle betrokken partijen.

  naar boven

  Toepassingsgebied

  In de regelgevingsagenda zijn minstens volgende initiatieven opgenomen:

  • alle decreten,
  • alle ‘strategische’ uitvoeringsbesluiten waarover, conform het SAR-decreet, een formeel advies wordt gevraagd aan de betrokken strategische adviesraad,
  • alle regelgevingsprojecten die (gedeeltelijk) een omzetting van Europese richtlijnen als doelstelling hebben.

  Elke minister kan echter wel een meer gedetailleerde regelgevingsagenda (met bv ministeriële besluiten) opmaken.

  De regelgevingsagenda omvat:

  • geplande maar nog niet opgestarte regelgevingsprojecten: deze kunt via de jaarlijkse beleidsbrieven raadplegen
  • lopende regelgevingsprojecten die zich in de (formele) fase van het goedkeuringsprocedure bevinden: deze kunt u via de beslissingen van de Vlaamse Regering raadplegen
  • afgewerkte regelgevingsprojecten waarvan de goedkeuringsprocedure is afgerond: deze kunt u via de Vlaamse codex raadplegen

  naar boven