chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Regeringsdocumenten

  Nota aan de Vlaamse Regering

  De regering neemt beslissingen aan de hand van nota's aan de Vlaamse Regering, waarin de bevoegde minister een bepaalde problematiek uiteenzet en een voorstel van beslissing formuleert.

  Een nota aan de Vlaamse Regering heeft verschillende doelstellingen:

  • procedurele doelstelling: In de nota aan de Vlaamse Regering is basisinformatie opgenomen over de naleving van een aantal procedurevoorschriften bij besluitvorming door de Vlaamse Regering en dit op basis van het huishoudelijk reglement VR, omzendbrieven, regelgeving.
  • inhoudelijke toelichting: de nota aan de Vlaamse Regering bevat een toelichting bij de voorgestelde beslissing.
  • juridische motivering: de nota aan de Vlaamse Regering kan gebruikt worden als informatiebron voor de naleving van de juridische motiveringsplicht. Die functie is sinds de actieve openbaarmaking van regeringsdocumenten nog toegenomen.

  Om aan deze verschillende doelstellingen tegemoet te komen zijn een aantal verplichtingen en richtlijnen uitgewerkt. Deze verschillen in functie van de aard van het dossier (regelgeving, PPS-project, beleidsmaatregel).

  De volgende rubrieken zijn verplicht in elke nota aan de Vlaamse Regering:

  Samenvatting

  1. Situering
   1. beleidsveld/beleidsdoelstelling
   2. vorige beslissingen/adviezen
  2. Inhoud - algemene toelichting
  3. Bestuurlijke impact
   1. Budgettaire impact voor de Vlaamse overheid
   2. ESR-toets
   3. Impact op personeel van de Vlaamse overheid
   4. Impact op lokale en provinciale besturen
  4. Verder traject
  5. Voorstel van beslissing

  Er is een sjabloon voor een nota aan de Vlaamse Regering opgesteld.

  Zie hieronder het overzicht met sjablonen voor bijzondere nota's aan de Vlaamse Regering en andere regeringsdocumenten.

  Verslag aan de Vlaamse Regering

  Bij de goedkeuring van regelgeving kan de minister een “Verslag aan de Vlaamse Regering” aan het dossier toevoegen als hij zijn beleid expliciet wil verantwoorden ten aanzien van de burgers via het Belgisch Staatsblad.

  Een ‘Verslag aan de Vlaamse Regering’ wordt goedgekeurd door de Vlaamse Regering en wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, samen met het advies van de Raad van State.

  Aangezien de nota’s aan de Vlaamse Regering, met een algemene en eventueel artikelsgewijze toelichting, gepubliceerd worden op de centrale website van de Vlaamse overheid is een “Verslag aan de Vlaamse Regering” alleen nog nuttig als de Vlaamse Regering haar beleid expliciet wil verantwoorden ten aanzien van de burgers via het Belgisch Staatsblad. Een ‘Verslag aan de Vlaamse Regering’ kan bijvoorbeeld nuttig zijn voor regelgeving die belangrijke nieuwe rechten toekent of belangrijke nieuwe verplichtingen oplegt aan burgers, bedrijven of organisaties.

  Er is een sjabloon voor een verslag aan de Vlaamse Regering opgesteld. 

  Mededeling Vlaamse Regering

  Elke minister kan over een bepaalde kwestie mededeling doen aan de regering, van een mededeling wordt akte genomen.

  Een mededeling aan de Vlaamse Regering bevat informatie over een aangelegenheid waarvoor de beslissingsbevoegdheid gedelegeerd is aan een minister en die dus niet ter beslissing maar ter kennisgeving aan de Vlaamse Regering wordt voorgelegd.

  In sommige gevallen is een mededeling aan de Vlaamse Regering verplicht, bijvoorbeeld bij sommige omzendbrieven,  beleidsnota’s, uitleg aan het Vlaams Parlement naar aanleiding van de behandeling van een verzoekschrift, rapporten en jaarverslagen die verplicht aan het Vlaams Parlement moeten worden bezorgd, groenboeken en conceptnota’s.

  In alle andere gevallen beslist de bevoegde minister zelf of een mededeling aan de Vlaamse Regering wenselijk is, rekening houdend met het maatschappelijke, financiële of politieke belang.

  Bijzondere mededelingen:

  • omzendbrieven
  • beleidsnota's en beleids- en begrotingstoelichting
  • groenboeken en conceptnota’s
  • goedgekeurde, maar nog niet gepubliceerde besluiten waarin fouten werden gevonden: de verbeterde tekst wordt als mededeling ter goedkeuring voorgelegd aan de regering (technisch nazicht). 

  Er is een sjabloon voor een mededeling aan de Vlaamse Regering opgesteld.

  Reflectie- en consultatiedocumenten: Conceptnota’s en Groenboeken

  Als de Vlaamse Regering of een Vlaamse minister oordeelt dat het wenselijk is om de maatschappelijke actoren, de adviesraden of het Vlaams Parlement actiever, transparanter en in een vroeger stadium bij een beleids- of regelgevingsinitiatief te betrekken, om de kwaliteit van en het draagvlak voor de latere besluitvorming te versterken, stelt u daarvoor een afzonderlijk reflectie- en consultatiedocument op.

  In de volgende gevallen kunt u overwegen om een reflectie- en consultatiedocument op te stellen:

  • bij een maatschappelijk belangrijk thema waarover een breed debat wenselijk is;
  • bij maatregelen met een significante impact op een specifieke sector (bedrijfsleven, overheidssector, non-profitsector …);
  • bij een beleidsvraagstuk waarover onvoldoende actuele of relevante informatie beschikbaar is;
   bij niet-dringende maatregelen waarbij er voldoende tijd beschikbaar is voor de besluitvorming. 

  Groenboek

  • Inhoud

  Een “groenboek” is een reflectie- en consultatiedocument over een maatschappelijk belangrijk beleidsvraagstuk. In tegenstelling tot een conceptnota heeft een groenboek betrekking op een omvangrijk thema, bijvoorbeeld een volledig beleidsveld  Het beleidsvraagstuk heeft meestal een lange-termijndoelstelling.

  Een groenboek bevat een analyse van een bepaald probleem of de evaluatie van een bepaald beleid en mogelijke beleidsopties die daar een antwoord op kunnen bieden. Een groenboek bevat meestal geen volledig uitgewerkte beleidsvoorstellen of standpunten en houdt geen engagementen in, in het bijzonder geen financiële of budgettaire engagementen.

  Met een Groenboek kunt u op officiële en transparante wijze een consultatie organiseren door reflecties, reacties en meningen van alle mogelijke geïnteresseerde partijen te verzamelen. 

  Een groenboek heeft in principe (maar niet noodzakelijk) als doel om een witboek voor te bereiden.

  • Structuur

  Voor de opmaak van een groenboek kunnen volgende rubrieken als inspiratiebron gebruikt worden:

  1. Samenvatting
  2. Situering
   1. Beleidsdoelstelling(en) van het groenboek
   2. Totstandkoming van het groenboek
  3. Inhoud
   1. Probleemstelling en scope van het groenboek
   2. Mogelijke beleidsopties
   3. Bestuurlijke en maatschappelijke impact beleidsopties
  4. Vervolgtraject
   1. modaliteiten van consultatie groenboek
   2. besluitvorming na groenboek (bv. witboek)
  5. Bijlagen - consultatiedocument/consultatievragen

  Er is een sjabloon voor een groenboek opgesteld.

  • Procedure

  Als u een groenboek opmaakt, kondigt u dat bij voorkeur al aan in de beleidsnota of de jaarlijkse beleids- en begrotingstoelichting bij de begrotingsopmaak.

  De bevoegde ministers leggen een groenboek met een mededeling voor aan de Vlaamse Regering. In de mededeling wordt expliciet vermeld dat het groenboek geen financieel of budgettair engagement impliceert.

  Een groenboek wordt (in principe) niet ingediend in het Vlaams Parlement. Het Vlaams Parlement kan altijd zelf het initiatief nemen om een groenboek te bespreken.

  Het consultatieproces verloopt als volgt:

  • Leg een groenboek bij voorkeur ter reflectie voor aan de betrokken strategische en andere adviesraden.
  •  Maak de consultatie over een groenboek wordt minstens bekend op het consultatieportaal op www.vlaanderen.be:
  • Deel de inspraaktermijn (minstens dertig kalenderdagen) en andere (specifieke) modaliteiten voor de consultatie mee op het consultatieportaal
  • Publiceer de resultaten van de consultatie en het vervolgtraject minstens op het consultatieportaal.      

  Als u een consultatierapport opstelt, publiceert u dat op het consultatieportaal. U voegt het in voorkomend geval ook bij het dossier dat u aan de Vlaamse Regering voorlegt tijdens het vervolgtraject (dus bij de agendering van een witboek, ontwerpregelgeving ….)

  Conceptnota

  • Inhoud

  Een conceptnota is een reflectie- en consultatiedocument over een maatschappelijk belangrijk beleidsvraagstuk. Een conceptnota is vergelijkbaar met een groenboek maar heeft betrekking op een concreter, minder omvangrijk beleidsvraagstuk.

  Een conceptnota bevat een analyse van een bepaald probleem of de evaluatie van een bepaald beleidsinstrument en de mogelijke beleidsopties die daar een antwoord op kunnen bieden. Een conceptnota kan zowel de introductie van een nieuw beleidsinstrument of nieuwe regelgeving als de evaluatie van een bestaand beleidsinstrument of bestaande regelgeving als voorwerp hebben. Een conceptnota houdt geen engagementen in, in het bijzonder geen financiële of budgettaire engagementen.

  Met een conceptnota kunt u op officiële en transparante wijze een consultatie organiseren door reflecties, reacties en meningen van alle mogelijke geïnteresseerde partijen te verzamelen.

  Als u een conceptnota opmaakt, kondigt u dat bij voorkeur al aan in de beleidsnota of de jaarlijkse beleids- en begrotingstoelichting bij de begrotingsopmaak.

  • Structuur

  Voor de opmaak van een conceptnota kunnen volgende rubrieken als inspiratiebron gebruikt worden:

  1. Samenvatting
  2. Situering
   1. Doelstelling: uitvoering Regeerakkoord/beleidsnota of ander engagement
   2. Totstandkomingsprocedure: vorige beslissingen VR en/of consultaties/adviezen
  3. Inhoud
   1. Probleemstelling en scope van conceptnota
   2. Beleidsmaatregel – onderzoek van verschillende alternatieven indien mogelijk/nuttig of mogelijkheid om alternatieven aan te reiken via consultatie over de conceptnota
   3. Bestuurlijke en maatschappelijke impact
  4. Verder traject
   1. Modaliteiten van de consultatie
   2. Besluitvorming na conceptnota (bv. visienota, ontwerpregelgeving)
  5. Bijlagen - bv. consultatiedocument/consultatievragen

  Er is een sjabloon voor een conceptnota opgesteld.

  • Procedure 

  De bevoegde ministers leggen een conceptnota met een mededeling voor aan de Vlaamse Regering. In de mededeling wordt expliciet vermeld dat de conceptnota geen financieel of budgettair engagement impliceert.

  Een conceptnota wordt (in principe) niet ingediend in het Vlaams parlement. Het Vlaams Parlement kan altijd zelf het initiatief nemen om een conceptnota te bespreken.

  Het consultatieproces verloopt als volgt:

  • Leg een conceptnota bij voorkeur ter reflectie voor aan de betrokken strategische en andere adviesraden.
  • Maak de consultatie over een conceptnota minstens bekend op het consultatieportaal op www.vlaanderen.be.
  • Deel de inspraaktermijn (minstens dertig kalenderdagen) en andere (specifieke) modaliteiten voor de consultatie mee op het consultatieportaal.
  • Publiceer de resultaten en het vervolgtraject minstens op het consultatieportaal. 

  Als u een consultatierapport opstelt, publiceert u dat op het consultatieportaal. U voegt het in voorkomend geval ook bij het dossier dat u aan de Vlaamse Regering voorlegt tijdens het vervolgtraject (dus bij de agendering van een visienota, ontwerpregelgeving ….) .

  Beleidsverklaringen: Visienota’s en Witboeken

  Beleidsverklaringen bevatten een beleidsverklaring over een maatschappelijk belangrijke beleidskwestie, die tegelijk het kader uitzet voor nog te nemen concrete beleidsmaatregelen.

  Er zijn 2 soorten beleidsverklaringen: “visienota’s” en “witboeken”.
  Witboeken hebben betrekking op een omvangrijkere beleidskwestie dan visienota’s.

  Visienota Vlaamse Regering

  • Inhoud

  Een visienota is een beleidsverklaring over een maatschappelijk belangrijke beleidskwestie maar die beperkt is in omvang (bijvoorbeeld één beleidsinstrument). Een visienota heeft meestal een kortetermijndoelstelling en is meestal beperkt tot de regeerperiode waarin ze wordt goedgekeurd. In tegenstelling tot een conceptnota is een visienota geen consultatiedocument.

  Een visienota is goed onderbouwd en gedocumenteerd zijn. Ze bevat een officieel standpunt of een strategie. Ze kan bijvoorbeeld al een ontwerptekst voor regelgeving bevatten met een toelichting, of een concreet actieplan (stimuleringsacties, de oprichting van controle-instanties, opstarten van overleg, bestellen van bijkomend onderzoek of van een effectenbeoordeling …).

  Hoewel een visienota geen rechtsgevolgen heeft, creëert ze een politiek engagement. Ze vloeit bij voorkeur voort uit een open consultatie- en interactieproces dat in principe (maar niet noodzakelijk) in het kader van een conceptnota heeft plaatsgevonden.

  • Structuur

  Voor de opmaak van een visienota kunnen volgende rubrieken als inspiratiebron gebruikt worden:

  1. Samenvatting
  2. Situering
   • Doelstelling van de visienota
   • Totstandkoming van de visienota
  3. Inhoud
   • Probleemstelling en scope
   • Voorgestelde beleidsopties
   • Bestuurlijke impact beleidsopties
   • Maatschappelijke impact beleidsopties
  4. Vervolgtraject - implementatie Visienota

  Er is een sjabloon voor een visienota van de Vlaamse Regering opgesteld.

  • Procedure 

  U legt een visienota met een nota ter beslissing voor aan de Vlaamse Regering. Het advies van de Inspectie van Financiën of het begrotingsakkoord is niet vereist op voorwaarde dat uitdrukkelijk in de beslissing van de Vlaamse Regering vermeld wordt dat de goedkeuring nog geen enkel financieel of budgettair engagement inhoudt (zie artikel 43, §3, 4°, BVCO).

  U dient een visienota ter bespreking in het Vlaamse Parlement in.

  Als een visienota geen voortraject had in een conceptnota, is het aan te bevelen om ze ter reflectie voor te leggen aan de betrokken (strategische) adviesraden. De betrokken (strategische) adviesraden kunnen ook op eigen initiatief een advies formuleren over een visienota.

  Witboek Vlaamse Regering

  • Inhoud

  Een witboek is een beleidsverklaring over een maatschappelijk belangrijke en omvangrijke beleidskwestie, die tegelijk het kader uitzet voor nog te nemen concrete beleidsmaatregelen. Een witboek heeft een lange-termijndoelstelling die meestal de regeerperiode waarin het wordt goedgekeurd, overstijgt. In tegenstelling tot een groenboek is een witboek geen consultatiedocument.

  Een witboek is goed onderbouwd en gedocumenteerd. Het bevat een officieel standpunt of een strategie. Het kan bijvoorbeeld al een ontwerptekst voor regelgeving bevatten met een toelichting, of een concreet actieplan (stimuleringsacties, de oprichting van controle-instanties, opstarten van overleg, bestellen van bijkomend onderzoek of van een effectenbeoordeling …).

  • Structuur

  Voor de opmaak van een witboek kunnen volgende rubrieken als inspiratiebron gebruikt worden:

  1. Samenvatting
  2. Situering
   • Doelstelling van het witboek
   • Totstandkoming van het witboek
  3. Inhoud
   • Probleemstelling en scope
   • Voorgestelde beleidsopties
   • Bestuurlijke impact beleidsopties
   • Maatschappelijke impact beleidsopties
  4. Vervolgtraject - implementatie Witboek

  Er is een sjabloon voor een witboek van de Vlaamse Regering opgesteld.

  • Procedure

  Hoewel een witboek geen rechtsgevolgen heeft, creëert het een politiek engagement. Het vloeit voort uit een open consultatie- en interactieproces dat in principe (maar niet noodzakelijk) in het kader van een groenboek heeft plaatsgevonden.

  U legt een witboek met een nota ter beslissing voor aan de Vlaamse Regering. Het advies van de Inspectie van Financiën of het begrotingsakkoord is niet vereist op voorwaarde dat uitdrukkelijk in de beslissing van de Vlaamse Regering vermeld wordt dat de goedkeuring nog geen enkel financieel of budgettair engagement inhoudt (zie artikel 43, §3, 4°, BVCO).

  U dient een witboek ter bespreking in het Vlaamse Parlement in.

  U kunt een witboek ook ter reflectie voorleggen aan de betrokken (strategische) adviesraden. Als u dat doet en als het advies aanleiding geeft tot aanpassing van het witboek, legt u het witboek opnieuw ter goedkeuring voor aan de Vlaamse Regering vóór u het indient in het parlement.

  Als de betrokken (strategische) adviesraden op eigen initiatief een advies formuleren over het witboek, wordt dat advies meegenomen in de bespreking in het Vlaams Parlement.

  Schema groenboek, conceptnota, witboek, visienota

   

  bestemd voor

  consultatie?

  inhoud

   

  voorleggen

  aan VR?

  indienen in

  VP?

  conceptnota

  ja

  analyse/opties

  beperkter thema

  mededeling

  neen

  visienota

  neen

  standpunt/strategie

  beperkter thema

  beslissing

  ja

  groenboek

  ja

  analyse/opties

  breed thema

  mededeling

  neen

  witboek

  neen

  standpunt/strategie

  Breed thema

  beslissing

   

  ja

  Sjablonen regeringsdocumenten

  Contact

  Secretarie van de Vlaamse Regering: Leen De Sadeleer