chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Richtlijn DVO/DBZ/AR/2009/1

  Datum:

  16 december 2009

  Aanhef:

  Aan de statutaire personeelsleden van het departement Bestuurszaken die ter beschikking worden gesteld van Jobpunt Vlaanderen

  Betreft:

  Gedragscode bij de uitvoering van selecties

   

  1. Inleiding

  De rechten en plichten van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid worden nader toegelicht in een algemene deontologische code.

  Conform artikel II 7 van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 (VPS) is het hoofd van de entiteit verantwoordelijk voor het opmaken van een deontologische code voor de eigen entiteit.

  Met bijgaande gedragscode worden een aantal principes uit de algemene deontologische code uitgewerkt inzake het uitvoeren van selecties.
  Deze principes zijn reeds van toepassing op het personeel van Jobpunt Vlaanderen en gelden nu ook voor de statutaire personeelsleden van het departement Bestuurszaken, die op basis van artikel X 42 van het VPS worden ter beschikking gesteld van Jobpunt Vlaanderen.
  De code is van toepassing op alle ter beschikking gestelde personeelsleden: zowel selectieadviseurs, relatiebeheerders, selectiebegeleiders als het administratief of ondersteunend personeel.

  Het uitgangspunt is dat de personeelsleden bij de uitoefening van hun taken steeds moeten handelen vanuit een sterk deontologisch bewustzijn. Hierbij wordt veel belang gehecht aan waarden zoals klantgerichtheid, samenwerken en professionaliteit.
  Veel van de regels van deze gedragscode zijn de eenvoudige vertaling van de principes uit de algemene deontologische code voor de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid, naar voormelde functies. Het doel is een houvast te bieden bij het bepalen van de houding van een personeelslid tijdens de uitoefening van zijn functie.

  Deze gedragscode zal bestaan naast de deontologische code die voor alle personeelsleden van het departement Bestuurszaken wordt uitgewerkt.

  Tekortkomingen aan de plichten kunnen aanleiding geven tot tuchtstraffen in verhouding tot de feiten.

  naar boven

  2. Gedragscode

  De personeelsleden verbinden zich ertoe:

  1. Om zich professioneel te gedragen. Alle opdrachten worden met de grootste zorg en zo efficiënt en kwaliteitsvol mogelijk uitgevoerd;
  2. Om in alle opdrachten een correcte en professionele houding aan te nemen. Kandidaten worden op een gelijkwaardige manier behandeld en enkel geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, handicap of leeftijd;
  3. Om de nodige maatregelen te nemen zodat ook personen met een arbeidshandicap op een evenwaardige manier kunnen deelnemen aan selectieprocedures;
  4. Om zich in opdrachten noch te laten beïnvloeden door filosofische, politieke of religieuze overtuigingen, noch door persoonlijke voorkeur of privé-belangen;
  5. Om zowel jegens kandidaten als jegens opdrachtgevers een klantgerichte houding aan te nemen;
  6. Om al de beslissingen in het kader van een selectieprocedure grondig te onderbouwen en te motiveren;
  7. Om kandidaten op hun verzoek de nodige feedback te geven over hun prestaties in een selectieprocedure;
  8. Om alle toepassingen in het kader van de wetgeving op de openbaarheid en de wetgeving tot bescherming van de privacy strikt na te leven. Er zal geen informatie over kandidaten worden meegedeeld aan partijen die niet bij de selectieprocedure betrokken zijn;
  9. Om duidelijk, open en correct te communiceren met kandidaten en opdrachtgevers. Ten aanzien van andere, niet betrokken partijen wordt er steeds enkel objectieve informatie gegeven die op geen enkel vlak indruist tegen de wetgeving op de privacy;
  10. Om zich samen in te zetten voor en ieder op haar/zijn niveau bij te dragen aan een moderne en efficiënte overheid;
  11. Om zich tijdens tijdens de diensturen volledig aan hun job te wijden;
  12. Om zuinig om te springen met de middelen die Jobpunt Vlaanderen ter beschikking stelt;
  13. Om zich ten allen tijde loyaal op te stellen ten aanzien van Jobpunt Vlaanderen en haar vennoten.

  naar boven

  3. Toepassingsmodaliteiten

  Deze gedragscode treedt in werking op 1 januari 2010.

   

   

  Luc LATHOUWERS
  secretaris-generaal

  naar boven