chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Richtlijn BZ/VO 2012/1

  Datum:

  30 maart 2012

  Aanhef:

  Aan de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid

  Betreft:

  Terugvordering van ten onrechte betaalde bezoldigingen (bruto of netto)
  Achterstallige betalingen
  Opmaak attest 281.25 en fiscale fiche 281.10

   

  I. Doel

  Deze richtlijn vervangt de richtlijn DVO/DBZ/PRG/2006/2 van 23 november 2006.

  De in deze richtlijn geduide werkwijze wordt door het GVDC toegepast voor terugvordering sinds 1 januari 2010, en is gebaseerd op informatie van de FOD Financiën(1).

  II. Terugvordering van het netto- of brutobedrag van ten onrechte betaalde bezoldigingen

  Tot en met 31 december 2009 werd het nettobedrag teruggevorderd indien de terugvordering van ten onrechte betaalde bezoldigingen gebeurde:

  • hetzij tijdens het jaar van uitbetaling (inkomstenjaar);
  • hetzij in de maanden januari of februari van het jaar volgende op dat waarop de bedragen betrekking hebben (inkomstenjaar + 1).

  Vanaf de maand maart van het inkomstenjaar + 1, werd het brutobedrag teruggevorderd.

  Vanaf 1 januari 2010 is volgende regeling van toepassing:

  II.1. Terugvordering van het nettobedrag

  Wanneer de terugvordering gebeurt tijdens het jaar van uitbetaling of tijdens de maanden januari tot en met 31 augustus van het inkomstenjaar + 1, wordt het nettobedrag teruggevorderd.

  II.2. Terugvordering van het brutobedrag

  Wanneer de terugvordering gebeurt vanaf 1 september van het jaar volgend op het jaar van betaling, wordt het brutobedrag teruggevorderd.

  naar boven

  III. Opmaak van het regulariserend attest 281.25 en fiscale fiche 281.10 - fiscale regularisatie voor het personeelslid

  Vanaf 1 januari 2010 spreekt de fiscus van een “verbeterende fiscale fiche 281.10” en een “regulariserend attest 281.25” (model als bijlage).

  Of een attest 281.25 al dan niet moet opgesteld worden, hangt af van de periode waarbinnen de terugbetaling van de onrechtmatig betaalde sommen wordt gevraagd.

  Indien de terugvordering betrekking heeft op een onrechtmatige betaling in enig jaar voorafgaand aan het jaar vóór het jaar van terugvordering (vb. terugvordering in 2012 - onrechtmatige betaling in 2010 of vroeger), dan moet altijd een attest 281.25 opgemaakt worden.

  Indien de terugvordering betrekking heeft op een onrechtmatige betaling in het jaar van terugvordering of in het jaar onmiddellijk voorafgaand aan het jaar van terugvordering, moeten 3 periodes worden onderscheiden:

  Eerste periode: tot op het moment waarop de fiscale fiche 281.10 voor het voorbije inkomstenjaar wordt afgeleverd (= terugvordering gebeurt tijdens inkomstenjaar tot en met februari inkomstenjaar + 1):

  • Terugvordering van het nettobedrag;
  • Er mag geen attest 281.25 worden opgemaakt;
  • De regularisatie van de bedrijfsvoorheffing gebeurt door het indienen door de werkgever van een verbeterende aangifte;
  • De fiscale fiche 281.10 kan correct worden opgemaakt, zodat het personeelslid op zijn belastingaangifte onmiddellijk de juiste bedragen kan ver-melden. Er is geen rechtzetting door de taxatiedienst nodig.

  Tweede periode: vanaf het moment dat de fiscale fiche 281.10 wordt opgemaakt tot 31 augustus van het jaar volgend op het jaar van oorspronkelijke betaling (= 1 maart inkomstenjaar + 1 tot en met 31 augustus inkomstenjaar + 1):

  • Terugvordering van het nettobedrag;
  • Werkgever moet een verbeterende fiscale fiche 281.10 opmaken;
  • Er mag geen attest 281.25 worden opgesteld;
  • De regularisatie van de bedrijfsvoorheffing gebeurt door het indienen door de werkgever van een verbeterende aangifte;
  • Indien de werknemer op basis van foutieve gegevens op zijn oorspronkelijke fiscale fiche 281.10 al zijn belastingaangifte heeft ingediend, zal de taxatiedienst het nodige doen om tot een correcte afrekening te komen. De werknemer kan natuurlijk ook zelf het initiatief nemen om een rechtzetting te vragen.

  Derde periode: vanaf 1 september van het inkomstenjaar + 1:

  • Terugvordering van het brutobedrag;
  • Opstellen van een attest 281.25;
  • De bedrijfsvoorheffing kan niet meer door de werkgever bij de FOD Financiën gerecupereerd worden;
  • Originele fiscale fiche 281.10 blijft behouden.

  naar boven

  IV. Schematisch overzicht

  volgnr

  Moment van terugvordering

  Attest 281.25

  Fiscale fiche 281.10

  Terugvordering bruto of netto

  1

  Tot 31/12 van het inkomstenjaar en van 1/1 inkomstenjaar + 1 tot 28/2 inkomstenjaar + 1

  geen

  Bevat correcte gegevens

  netto

  2

  Van 1/3 inkomstenjaar + 1 tot 31 augustus inkomstenjaar + 1

  geen

  Verbeterde fiche opstellen

  netto

  3

  Vanaf 1 september inkomstenjaar + 1

  Attest opstellen

  Originele fiche blijft ongewijzigd

  bruto

  naar boven

  V. Enkele praktische voorbeelden

  Volgnr. 1. Onrechtmatige betaling in mei 2011: 10.000 euro + 2.000 euro BV
  Terugvordering ingezet in september 2011
  Terugbetaling in november 2011

  • Enkel het nettobedrag (10.000 euro) wordt teruggevorderd;
  • De BV kan nog worden gerecupereerd op de BV die nog verschuldigd is voor dezelfde werknemer, later in dat jaar;
  • Er mag geen attest 281.25 worden opgemaakt;
  • De fiscale fiche 281.10 die in 2012 voor het inkomstenjaar 2011 wordt opgesteld, geeft onmiddellijk de correcte fiscale toestand weer en mag geen melding meer maken van enige onrechtmatig ontvangen sommen.

  Volgnr. 2. Onrechtmatige betaling in mei 2011: 10.000 euro + 2.000 euro BV
  Terugvordering ingezet in mei 2012
  Terugbetaling in november 2012

  • Enkel het nettobedrag (10.000 euro) wordt teruggevorderd;
  • De werkgever kan de BV recupereren bij de FOD Financiën;
  • Er mag geen attest 281.25 worden opgemaakt;
  • Voor het inkomstenjaar 2011 moet een verbeterende fiscale fiche 281.10 worden opgemaakt. 

  Volgnr. 3. Onrechtmatige som betaald in december 2007: 10.000 euro  + 2.000 euro BV
  Terugvordering ingezet in mei 2011
  Terugbetaling van de som in augustus 2011.

  • Terugvordering van het brutobedrag, zijnde 12.000 euro;
  • Opmaken attest 281.25: 12.000 euro vermelden in code 250;
  • Fiscale fiche 281.10 voor inkomstenjaar 2011 vermeldt  enkel de inkomsten en de daarop ingehouden BV voor het jaar 2011, zonder aftrek van de teruggevorderde som van 12.000 euro.

  naar boven

  VI. Achterstallen

  Voor de achterstallige bedragen blijven de bestaande regels ongewijzigd. Bij de betaling van achterstallen worden sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing ingehouden. Zij worden wel apart vermeld op de “staat der bezoldigingen” als “afzonderlijk belastbare achterstallen”.

  Bij de uiteindelijke taxatie zullen zij belast worden tegen de gemiddelde aanslagvoet van het betrokken jaar. Dit is doorgaans een voordeliger fiscaal regime.

   

  Luc Lathouwers
  Secretaris-generaal

   

  Bijlage: model van regulariserend attest 281.25

  naar boven


  (1) Circulaire nr. Ci.RH.244/594.121 van 19 mei 2009 van de Administratie Ondernemings- en Inkomstenfiscaliteit (AOIF).