chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Algemeen

  Historiek en aanleiding

  Vóór de inwerkingtreding van het Harmoniseringsdecreet Rechten van Voorkoop op 1 oktober 2012 waren de Vlaamse voorkooprechten onvoldoende op elkaar afgestemd. Zo was het bijvoorbeeld heel moeilijk om de informatie over onroerende goederen, onderhevig aan deze voorkooprechten, te verzamelen. Ook de procedure voor het aanbieden en uitoefenen verschilde van voorkooprecht tot voorkooprecht en was zeer tijdrovend en arbeidsintensief door de vele aangetekende brieven die de instrumenterende ambtenaren en de begunstigden moesten verzenden. Ze toonde ook een gebrek aan rechtszekerheid omdat de RVV-afbakeningen niet noodzakelijk samenvielen met de kadastrale percelen. 

  De uitwerking van een ‘horizontaal decreet’, het zogenaamde Harmoniseringsdecreet, moest hieraan verhelpen en de verschillende Vlaamse voorkooprechten harmoniseren en uniformiseren. De procedure verloopt nu nagenoeg volledig elektronisch.

  Harmoniseringsdecreet Rechten van Voorkoop

  Het Harmoniseringsdecreet Rechten van Voorkoop (het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten (B.S. 24 juli 2007)) wil de verschillende procedures voor het aanbieden en uitoefenen van een voorkooprecht stroomlijnen en op elkaar afstemmen en zo veel mogelijk elektronisch laten verlopen. 
  Dit decreet stelt dat het AGIV (nu opgenomen in het agentschap Informatie Vlaanderen) het  Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’, kortweg RVV-themabestand, moet aanmaken, actualiseren en bekendmaken. Dit themabestand is onmisbaar voor de werking van het e-voorkooploket van de Vlaamse Landmaatschappij, via hetwelk alle aanbiedingen en uitoefeningen van voorkooprechten gebeuren.

  Alle begunstigden van een voorkooprecht geven via het RVV-themabestand aan op welke percelen zij een voorkooprecht wensen uit te oefenen. Ze kunnen namelijk enkel nog hun voorkooprechten uitoefenen, indien zij de percelen waarop zij een voorkooprecht hebben, in het RVV-themabestand hebben ingeladen. 

  Het RVV- themabestand wordt sinds 1 oktober 2012 ontsloten via het e-voorkooploket van de VLM, waarop onder andere instrumenterende ambtenaren (notarissen) een beroep doen om na te gaan of er op een bepaald perceel al dan niet een voorkooprecht rust. Burgers kunnen terecht op de Geopunt kaarttoepassing Recht van voorkoop-themabestand

  Begunstigde: Hoe je concreet je percelen kan inladen in het RVV-themabestand, lees je op de pagina: aan de slag met RVV.

  Wijzigingsdecreet

  Het decreet tot wijziging van diverse decreten met het oog op een verdere harmonisering van de procedures van voorkooprechten werd door de Vlaamse Regering bekrachtigd op 28/03/2014 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 10/07/2014.