chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Salarisberekening

  Salariscomponenten

  Er zijn verschillende componenten die het salaris bepalen: het niveau van de functie, de graad, de salarisschaal en de ervaring of anciënniteit.

  Niveau

  De functies voor statutaire en contractuele personeelsleden worden ingedeeld in vier niveaus op basis van het vereiste diploma:

  • functies van niveau A staan open voor wie minimum een universitair of masterdiploma heeft;
  • functies van niveau B staan open voor wie minimum een graduaatsdiploma of bachelordiploma heeft;
  • functies van niveau C staan open voor wie minimum een diploma secundair onderwijs heeft;
  • voor functies van niveau D is geen diploma vereist

  Graad en salarisschaal

  Binnen een niveau zijn er groepen gelijkaardige functies: graden. Die worden verloond in eenzelfde salarisschaal. In artikel VII 12 van het Vlaams Personeelsstatuut is een overzicht opgenomen van alle graden met de overeenstemmende salarisschaal. Een overzicht van alle salarisschalen is opgenomen in bijlage 5 van het Vlaams Personeelsstatuut.

  Ervaring of anciënniteit

  Ten slotte wordt het salaris ook bepaald door zowel de geldelijke anciënniteit als de schaalanciënniteit:  

  Geldelijke anciënniteit

  Elk personeelslid, zowel contractueel als statutair, bouwt geldelijke anciënniteit op gedurende zijn loopbaan. Ook beroepservaring opgedaan bij andere werkgevers kan, onder bepaalde voorwaarden, meetellen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit (zie valorisatie van voorgaande prestaties). De geldelijke anciënniteit bepaalt de jaarbasis van het personeelslid in een bepaalde salarisschaal.  

  Schaalanciënniteit

  Enkel statutaire personeelsleden bouwen schaalanciënniteit op. De begindatum voor de opbouw van de schaalanciënniteit is de begindatum van de proeftijd. De schaalanciënniteit bestaat uit de werkelijke diensten die het statutaire personeelslid heeft verricht in een bepaalde salarisschaal en is eigenlijk een vorm van lineaire promotie: men groeit na een bepaald aantal jaren automatisch door naar een volgende/hogere salarisschaal (cf. de zgn. functionele loopbaan). Bij de overgang naar een nieuwe salarisschaal start de schaalanciënniteit terug van nul (tenzij in geval van horizontale mobiliteit – zie art. VI 26 VPS), in tegenstelling tot de geldelijke anciënniteit die gewoon doorloopt.
  De functionele loopbaan is niet gelijklopend voor elke graad. In artikel VI 109 van het Vlaams personeelsstatuut vindt u een overzicht van de verschillende functionele loopbanen.

  naar boven

  Concrete salarisberekening

  Uw bruto jaarsalaris wordt bepaald door uw salarisschaal en uw aantal jaren geldelijke anciënniteit. Een overzicht van alle salarisschalen met de verschillende mogelijke salarisbedragen is opgenomen in bijlage 5 van het Vlaams personeelsstatuut. Om de actuele waarde te kennen, moet u de salarisbedragen in de schaal vermenigvuldigen met de op dat moment geldende verhogingsoëfficiënt. Uw bruto maandsalaris is dan gelijk aan 1/12de van dat geïndexeerde jaarsalaris.

  Als u deeltijds werkt, wordt het bekomen maandloon vermenigvuldigd met uw tewerkstellingspercentage. Ook andere onbezoldigde afwezigheden zoals onbetaald verlof worden in mindering gebracht.

  Uw netto maandsalaris wordt berekend op de volgende manier:

  • Uw geïndexeerde bruto basisloon wordt eventueel verhoogd met de geïndexeerde haard-, of standplaatstoelage.
  • Daarnaast kan uw basisloon verhoogd worden met eventuele andere geïndexeerde toelagen waarop u recht heeft, die samen met het loon betaald worden.
  • Daarop worden de wettelijk bepaalde inhoudingen voor de sociale zekerheid in mindering gebracht. Het bedrag dat zo bekomen wordt, noemt men het brutobelastbaar loon.
  • Van het brutobelastbaar loon wordt de wettelijk bepaalde bedrijfsvoorheffing in mindering gebracht. Die is afhankelijk van uw gezinstoestand en de hoogte van uw brutobelastbaar loon.
  • Daarop kunnen tenslotte nog enkele inhoudingen gebeuren. Enerzijds zal de werknemersbijdrage van de maaltijdcheques in mindering gebracht worden, anderzijds kan er een extra bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid worden ingehouden. Die solidariteitsbijdrage wordt berekend op basis van het bruto belastbaar maandloon en kan, wanneer het bruto belastbaar maandloon onder een bepaalde loongrens zit, ook nihil zijn.
  • Het uiteindelijke bedrag, eventueel verhoogd met bepaalde vergoedingen (vb. fietsvergoeding, vergoeding moeilijk bereikbare arbeidsplaatsen, …) is uw netto te betalen maandloon.

  Indien u naast uw basisloon en eventuele toelagen ook recht hebt op bepaalde voordelen in natura, wordt de waarde hiervan voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing en de sociale zekerheidsbijdragen in bepaalde gevallen forfaitair geraamd:

  • een door de werkgever kosteloos ter beschikking gestelde PC: 180 euro per jaar
  • een internetaansluiting en het internetabonnement: 60 euro per jaar
  • een bedrijfsGSM die voor privégesprekken mag worden gebruikt: 12,50 euro per maand (behalve split billing)
  • persoonlijk gebruik van een dienstwagen: enkel werkgeversbijdrage (CO2-taks) maar wel fiscaliteit ten laste van werknemer

  Als de waarde van een voordeel niet forfaitair is geraamd, wordt de waarde zo correct mogelijk geschat tegen haar reële waarde.

  naar boven

  Salarissimulator

  Raadpleeg de salarissimulator voor een schatting van het salaris

  Regelgeving

  Instrumenten