Modellicentie 2 - Gratis Open Data Licentie - v1.2

XML-versie

Licentie

Deze licentie omvat de voorwaarden voor het hergebruik van datasets in het bezit van een instantie die als ‘open data’ gratis ter beschikking worden gesteld. Door het uitoefenen van de rechten verleend in deze Licentie met betrekking tot de aangeboden dataset (het ‘product’), aanvaardt de licentienemer de voorwaarden van de Licentie.

Artikel 1. Interpretatie

Tenzij anders vermeld wordt, hebben de woorden of termen die in deze licentie gebruikt worden, dezelfde betekenis als in het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie.

Artikel 2. Definities

Product: bestuursdocument dat onder deze licentie door de licentiegever wordt ter beschikking gesteld aan de licentienemer. Bestuursdocumenten die persoonsgegevens bevatten vallen niet onder de defi nitie van product in deze licentie.

Licentiegever: de instantie zoals vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie, die houder is van de intellectuele eigendomsrechten op het product en die de bevoegdheid heeft om om de data onder deze licentie ter beschikking te stellen;

Verstrekker: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of groepering ervan aan wie door de licentiegever het recht werd verleend om het Product te verspreiden en ter beschikking te stellen voor hergebruik;

Licentienemer: elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of groepering ervan die onder deze licentie gebruiksrechten krijgt op het product.

Artikel 3. Voorwerp van de licentie

De licentienemer krijgt het niet-exclusieve, wereldwijde recht om het product te hergebruiken voor elk rechtmatig doeleinde, met inbegrip van het reproduceren, doorgeven, publiceren, aanpassen en commercieel exploiteren van het product.

Artikel 4. Verplichtingen van de licentienemer

De licentienemer verbindt zich ertoe de bepalingen van deze licentie na te leven.

De licentienemer verbindt zich ertoe bij elk hergebruik van het product een bronvermelding op te nemen zoals gespecifieerd door de licentiegever. Bij gebrek aan dergelijke specifi catie vermeldt de licentienemer de naam van de licentiegever en zo mogelijk de datum of het jaartal van het product. Wanneer bij het combineren van werken van verschillende bronnen of licentiegevers het redelijkerwijze niet praktisch is om alle bronvermeldingen op te nemen, kan de volgende vermelding worden opgenomen: “bevat overheidsinformatie verkregen onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2”.

De licentienemer verbindt zich ertoe elk onrechtmatig hergebruik van het product te vermijden. Hij verbindt zich ertoe op geen enkele wijze de indruk te wekken dat hij namens de licentiegever handelt of dat aan zijn hergebruik enige officiële status of goedkeuring werd verleend door de licentiegever.

De licentienemer verbindt zich ertoe bij het hergebruik van het werk geen inbreuk te maken op de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, of op enige andere wettelijke bepaling.

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten

De licentiegever behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op het product, behoudens de rechten die expliciet in deze licentie zijn toegekend aan de licentienemer.

De licentienemer behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de werken die hij creëert op basis van het product, zonder evenwel afbreuk te doen aan de verplichtingen betreffende het hergebruik van het product in deze werken, zoals omschreven in deze licentie.

Artikel 6. Prijs

De toegang tot, de verstrekking en het hergebruik van het product zijn gratis.

Artikel 7. Einde van de licentie

De licentie geldt voor onbepaalde duur. Ze wordt automatisch beëindigd wanneer de licentienemer de voorwaarden ervan niet naleeft.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Het product werd oorspronkelijk gecreëerd voor bepaalde doeleinden binnen de publieke taak van de licentiegever en de licentiegever geeft geen enkele garantie dat het product geschikt is voor andere doeleinden.

De licentiegever of de verstrekker levert het product in de staat zoals het zich bevindt en is niet verantwoordelijk voor de schade, opgelopen door de licentienemer en/of door derden als gevolg van het hergebruik van het product onder de bepalingen van deze licentie.

Artikel 9. Toepasselijk recht en beroepsprocedure

Het Belgische recht is toepasselijk. Geschillen over de inhoud of de uitvoering van deze licentie moeten worden voorgelegd aan de Beroepsinstantie inzake Openbaarheid van Bestuur en Hergebruik van Overheidsinformatie, volgens de voorwaarden vastgelegd in het decreet betreffende het hergebruik van overheidsinsformatie.

Informatie over de licentie

Deze licentie werd opgesteld door de Vlaamse overheid om het hergebruik van bestuursdocumenten als open data te stimuleren. Zij is op dergelijke wijze ontworpen dat zij compatibel is met andere open licenties die een naamsvermelding als voorwaarde bevatten, zoals de Engelse Open Government Licence, de Franse Licence Ouverte, de Creative Commons Attribution licentie 3.0 of de Open Data Commons Attribution licentie 1.0.

Dit is versie 1.2 van de Gratis Open Data Licentie. Wanneer de Vlaamse overheid dit nodig acht, kan zij een nieuwe versie van de licentie aanbieden. De licentienemer kan echter de informatie die hij onder deze licentie heeft verkregen blijven hergebruiken indien hij dat wenst.

Free open data licence

Licence

This licence contains the terms and conditions for the re-use of datasets owned by an entity which are made freely available as ‘open data’. By exercising the rights granted under this licence in respect to the provided dataset (the ‘product’), the licensee accepts the terms and conditions of the licence.

Article 1. Interpretatie

Unless stated otherwise, the words and terms used in this licence have the same meaning as in the Flemish Parliament Act on the Re-Use of Public Sector Information of 27 April 2007.

Article 2. Definitions

Product: the administrative document that is made available by the licensor to the licensee under this licence. Administrative documents containing personal details do not fall within the scope of the defi nition of product in this licence.

Licensor: the entity, as referred to in Article 2 of the Flemish Parliament Act on the Re-Use of Public Sector Information of 27 April 2007, which holds the intellectual property rights to the product and is authorised to make the data available under this licence.

Provider: the natural or legal person, or body of persons, to whom the licensor granted the right to distribute the Product and make it available for re-use.

Licensee: any natural or legal person, or body of persons, acquiring rights under this licence to use the product.

Article 3. Object of the licence

The licensee gets the non-exclusive, worldwide right to re-use the product for any legitimate purpose, including the reproduction, transmission, publication, adaptation and commercial exploitation of the product.

Article 4. Obligations of the licensee

The licensee commits to abiding by the provisions of this licence.

The licensee commits to attributing the source for every re-use of the product, as specified by the licensor. In absence of such a specifi cation, the licensee shall indicate the name of the licensor and, if possible, the date or year of the product. Where it is reasonably not practical to include all attributions because of the combination of works from different sources or licensors, the following specifi cation may be included: “Contains public sector information obtained under the Free Open Data Licence Flanders v. 1.2”.

The licensee commits to avoiding any unlawful re-use of the product. He or she commits to not giving the impression in any way that he or she is acting on behalf of the licensor or that his or her re-use has any offi cial status or was approved by the licensor.

The licensee commits in the re-use of the work not to infringe on the legislation that is in force with regard to the protection of personal details, or on any other legal provision.

Article 5. Intellectual property rights

The licensor retains all intellectual property rights to the product, except the rights which are explicitly granted to the licensee in this licence.

The licensee retains all intellectual property rights to the works he or she creates on the basis of the product, without prejudice, however, to the obligations regarding the re-use of the product in these works, as described in this licence.

Article 6. Price

The access to and the provision and re-use of the product are free of charge.

Article 7. End of the licence

The licence is valid for an indefi nite duration. It will automatically terminate if the licensee fails to comply with its terms and conditions.

Article 8. Liability

The product was originally created for specifi c purposes within the public task of the licensor and the licensor does not guarantee at all that the product is suitable for other purposes.

The licensor or the provider delivers the product in the state as it is and is not responsible for damages incurred by the licensee and / or third parties as a result of the re-use of the product under the terms and conditions of this licence.

Article 9. Applicable law and appeal procedure

The Belgian law is applicable. Disputes about the content or implementation of this licence must be submitted to the Beroepsinstantie inzake Openbaarheid van Bestuur en Hergebruik van Overheidsinformatie, i.e. the Appeal Body on Open Government and Re-Use of Public Sector Information, under the conditions laid down in the Flemish Parliament Act on the Re-Use of Public Sector Information.

Information about the licence

This licence was written by the Government of Flanders to stimulate the re-use of administrative documents as open data. It is designed in such a way that it is compatible with other open licences that include attribution as condition, such as the English Open Government Licence, the French Licence Ouverte, the Creative Commons Attribution licence 3.0 or the Open Data Commons Attribution licence 1.0.

This is version 1.2 of the Free Open Data Licence. When the Government of Flanders deems it necessary, it may offer a new version of the licence. However, the licensee can keep re-using the information he or she has obtained under this licence, if he or she wishes to.