chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Sport Vlaanderen

  Oprichting

  Het Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (BLOSO) werd aanvankelijk opgericht bij decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk beleid (inzonderheid Titel I, hoofdstuk 6). Daarmee werd de sportadministratie uit het toenmalige ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gehaald en werd het een autonome Vlaamse openbare instelling.

  Bij decreet van 7 mei 2004 werd BLOSO (in het kader van BBB) omgevormd tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid en werd de naam gewijzigd in Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (BLOSO). Dit decreet is in werking getreden op 1 april 2006.

  Op 6 februari 2015 heeft de Vlaamse Regering de conceptnota voor de oprichting van een Agentschap Sport Vlaanderen goedgekeurd. Alle beleidsondersteunende en -uitvoerende taken i.v.m. het sportbeleid zijn vanaf 1 januari 2016 samengebracht in één Agentschap Sport Vlaanderen. Bij decreet van 4 december 2015 werd BLOSO omgevormd tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Sport Vlaanderen". Dit decreet is in werking getreden op 1 januari 2016.

  • Decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO (B.S. 07.06.2004)
  • Decreet van 4 december 2015 tot wijziging van diverse decreten, wat betreft de integratie van de beleidsondersteunende opdracht inzake sport in het agentschap Sport Vlaanderen, en tot wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 (B.S. 21.12.2015)
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 tot wijziging van diverse besluiten ingevolge de integratie van de beleidsondersteunende opdracht inzake sport in het agentschap Sport Vlaanderen (B.S. 05.10.2016)

  naar boven

  Personeelsregelgeving

  Rechtspositieregeling

  Het personeel van Sport vlaanderen valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 . Het agentschapsspecifieke besluit van Sport Vlaanderen vult dit Vlaams personeelsstatuut aan.

  Raad van beroep

  Sport Vlaanderen valt onder het toepassingsgebied van de raad van beroep.

  Huishoudelijk reglement (link naar de webpagina van de raad van beroep https://overheid.vlaanderen.be/raadvanberoep) van de raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid

  Bijkomende of specifieke opdrachten

  Ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 26.05.2008)

  Arbeidsreglement

  Het arbeidsreglement van Sport Vlaanderen vindt u hier:

  naar boven

  Sociale zekerheid

  Pensioenen

  Krachtens artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007 zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 tot wijziging van diverse besluiten ingevolge de integratie van de beleidsondersteunende opdracht inzake sport in het agentschap Sport Vlaanderen is Sport vlaanderen gemachtigd deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.

  Hospitalisatieverzekering

  Sport Vlaanderen is aangesloten bij het raamcontract van de Vlaamse Overheid voor de hospitalisatieverzekering (link naar https://overheid.vlaanderen.be/personeel/verloning-en-voordelen/hospitalisatieverzekering

  naar boven

  Syndicaal statuut

  Sport vlaanderen is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

  • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (B.S. 24.12.1974)

  Sport Vlaanderen valt onder het toepassingsgebied van Sectorcomité XVIII.
  Sport Vlaanderen valt onder het toepassingsgebied van het Sectoraal Akkoord.

  naar boven