chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Sport Vlaanderen

  Oprichting

  Het Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (BLOSO) werd aanvankelijk opgericht bij decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk beleid (inzonderheid Titel I, hoofdstuk 6). Daarmee werd de sportadministratie uit het toenmalige ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gehaald en werd het een autonome Vlaamse openbare instelling.

  Bij decreet van 7 mei 2004 werd BLOSO (in het kader van BBB) omgevormd tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid en werd de naam gewijzigd in Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (BLOSO). Dit decreet is in werking getreden op 1 april 2006.

  Bij decreet van4 december 2015 werd BLOSO omgevormd tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Sport Vlaanderen". Dit decreet is in werking getreden op 1 januari 2016.

  • Decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO (B.S. 07.06.2004)
   gewijzigd bij
   • Decreet van 5 mei 2006 tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO (B.S. 06.07.2006)
   • Decreet van 4 december 2015 tot wijziging van diverse decreten, wat betreft de integratie van de beleidsondersteunende opdracht inzake sport in het agentschap Sport Vlaanderen, en tot wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 (B.S. 21.12.2015)

   inwerkinggetreden bij

   • Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (B.S. 15.06.2006)

  naar boven

  Personeelsregelgeving

  Het personeel van Sport vlaanderen valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 (ook wel 'het raamstatuut' genoemd). Het agentschapsspecifieke besluit van Sport vlaanderen van 14 maart 2008.

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 27.03.2006)
   gewijzigd bij verscheidene besluiten

  • Huishoudelijk reglement van de raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid [Dit reglement werd, in toepassing van artikel I 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006, vastgesteld op 29 maart 2006.]

  • Bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen (inzonderheid art. 6 ivm politiek verlof) (B.S. 17.10.2006)
   gewijzigd bij
   • Bijzonder decreet van 20 juni 2008 houdende vervanging van artikel 10 van het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen (B.S. 12.08.2008)
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2008 houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Sport vlaanderen (voorheen BLOSO) (B.S. 14.05.2008)

  • Ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 26.05.2008)
   gewijzigd bij

   • Ministerieel besluit van 16 januari 2009 tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 16.03.2009)
   • Ministerieel besluit van 2 mei 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid ()
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 houdende de overdracht van de personeelsleden van de afdeling Sport van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media aan het agentschap Sport Vlaanderen (B.S. 15.01.2016)
  • Arbeidsreglement Sport Vlaanderen

  naar boven

  Sociale zekerheid

  Pensioenregeling

  Krachtens artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007 is Sport vlaanderen gemachtigd deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.

  Bij Koninklijk Besluit van 6 maart 2008 werd deze pensioenregeling toepasselijk verklaard op het personeel van BLOSO.

  Kinderbijslagregeling

  De uitbetaling van de kinderbijslag gebeurt:
  - voor de statutaire personeelsleden: RKW (vanaf 1 oktober 2008)
  - voor de gewone contractuelen: Partena (www.kids.partena.be/)
  - voor de gesubsidieerde contractuelen: RKW

  Hospitalisatieverzekering

  De personeelsleden van dit agentschap kunnen een beroep doen op de collectieve verzekering gezondheidszorgen die werd afgesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en AG Insurance. Als hoofdverzekerden wordt hun basispremie betaald door de werkgever. Nevenverzekerden kunnen aansluiten tegen gunstige tarieven.

  naar boven

  Syndicaal statuut

  Sport vlaanderen is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

  • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (B.S. 24.12.1974)
   gewijzigd bij verscheidene wetten en koninklijke besluiten

  naar boven